Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD MIASTA I GMINY ŚCINAWA
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 21.11.2018 Obwieszczenie Burmistrza Ścinawy o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Ścinawa.
 31.10.2018 Ogłoszenie o naborze wniosków w sprawie powołania na rzeczoznawców do szacowania zwierząt.
 25.10.2018 Ogłoszenie Burmistrza Ścinawy o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Ścinawa.
 18.05.2018 Wyłożenie do publicznego wglądu projektu „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ścinawa” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
 10.05.2018 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ścinawa” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
 26.09.2017 Obwieszczenie o sporządzeniu opinii eksperckiej do raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wznowienia postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Uruchomienie nowoczesnej hodowli brojlerów kurzych w istniejących budynkach na działce nr 543/5 obręb Zaborów”
 28.07.2017 Obwieszczenie o przeprowadzeniu oględzin dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Uruchomienie nowoczesnej hodowli brojlerów kurzych w istniejących budynkach na działce nr 543/5 obręb Zaborów
 01.02.2017 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ścinawa – etap I” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
 09.12.2016 Ogłoszenie o wyłożeniu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ścinawa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
 04.11.2016 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ścinawa” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
 31.08.2016 Ogłoszenie o naborze Partnera do projektu
 25.07.2016 Ogłoszenie o zbieraniu uwag i opinii w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta i gminy Ścinawa
 11.05.2016 Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ścinawa oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
 02.02.2016 Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta Ścinawa oraz sołectwa Krzyżowa, w przedmiocie zmiany granic administracyjnych
 21.04.2015 Zawiadomienie o zmianie terminu rozstrzygnięcia ofert
 23.03.2015 Ogłoszenie dotyczące konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia kryteriów naboru w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do Publicznego Przedszkola w Ścinawie, prowadzonego przez Gminę Ścinawa oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
 05.02.2015 Burmistrz Ścinawy ogłasza nabór kandydatów na stanowisko animatora obiektu sportowego w miejscowości Tymowa - wybudowanego w ramach programu „Moje boisko - Orlik 2012"
 22.07.2014 Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ścinawa oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do ww. zmiany planu miejscowego
 04.07.2014 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ścinawa. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usługowej i komunikacji w rejonie ul. Wiosennej w Ścinawie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
 07.05.2014 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ścinawa” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
 11.03.2014 Wykaz lokalu mieszkalnego przeznaczonego do remontu wykonywanego we własnym zakresie i na koszt przyszłego najemcy (Lipowa 8)
 11.03.2014 Wykaz lokalu mieszkalnego przeznaczonego do remontu wykonywanego we własnym zakresie i na koszt przyszłego najemcy (Kościelna 9)
 05.03.2014 Ogłoszenie Burmistrz Ścinawy informuje, że zamierza w miesiącu kwietniu bieżącego roku przygotować dokumentację do przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ścinawa i zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla Miasta i Gminy Ścinawa.
 26.02.2014 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ścinawa” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
 30.01.2014 Burmistrz Ścinawy ogłasza nabór kandydatów na stanowisko animatora obiektu sportowego w  miejscowości Tymowa - wybudowanego w ramach programu „Moje Boisko - Orlik 2012" .
 19.11.2013 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ścinawa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
 07.11.2013 Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ścinawa oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do ww. zmiany planu miejscowego
 15.10.2013 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ścinawa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Na podstawie art.11 pkt.10 i art.27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U.2012.647 ze zm.) i art.54 pkt.2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o oce
 08.10.2013 Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ścinawa oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do ww. zmiany planu miejscowego
 16.08.2013 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ścinawa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Na podstawie art.11 pkt.10 i art.27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U.2012.647 ze zmianami) i art.54 pkt.2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz

«       1   2   3         »

Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 76324