Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD MIASTA I GMINY ŚCINAWA
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 12.07.2012 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym pn.: „Odbudowa stacji uzdatniania wody w Przychowej”
 05.07.2012 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na dowóz i opiekę uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2012/2013 z terenu Miasta i Gminy Ścinawa do placówek oświatowych w Lubinie wg indywidualnych potrzeb uczniów oraz powrót do miejsca zamieszkania
 03.07.2012 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na roboty budowlane pn.: Place zabaw na wsiach – Dąbrowa Środkowa, Redlice, Sitno, Grzybów (obręb Zaborów) i Chełmek Wołowski
 04.06.2012 Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na dowóz i opiekę uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2012/2013 z terenu miasta i Gminy Ścinawa do placówek oświatowych w Lubinie wg indywidualnych potrzeb uczniów oraz powrót do miejsca zamieszkania
 29.05.2012 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup biletów miesięcznych szkolnych na przewóz uczniów dojeżdżających do placówek oświatowych w Gminie Ścinawa: Szkoły Podstawowej nr 3 w Ścinawie, Gimnazjum Publicznego w Ścinawie oraz Szkoły Podstawowej w Tymowej wraz z zapewnieniem opieki nad przewożonymi uczniami w czasie przewozu, wsiadania i wysiadania oraz doprowadzania ucznia do szkoły (rano i powrót)
 22.05.2012 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.: Turów – Dębiec, droga dojazdowa do gruntów rolnych
 17.04.2012 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.: Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu - indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III
 13.04.2012 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym pn.: Wymiana urządzeń technologicznych w pompowni głównej oczyszczalni ścieków w Ścinawie.
 12.04.2012 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym pn.:Termomodernizacja sali gimnastycznej i wymiana instalacji elektrycznej w SP Tymowa – etap II.
 05.04.2012 Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na przebudowę budynku ratusza – podjazd dla niepełnosprawnych
 26.03.2012 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na wymianę instalacji elektrycznej w Gimnazjum Publicznym w Ścinawie
 15.03.2012 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na zadanie pn.: Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu - indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III
 23.02.2012 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na zadanie pn.: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III
 09.02.2012 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na dostawę oleju opałowego lekkiego do kotłowni Urzędu Miasta i Gminy Ścinawa
 11.01.2012 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.: Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu - Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III
 15.12.2011 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III
 30.11.2011 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III
 21.11.2011 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie Studium Wykonalności dla zadania pn.Rewitalizacja Miasta Ścinawa, jako niezbędnego załącznika do wniosku składanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (zwanego w dalszej części RPO WD, Priorytet 9 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska „Miasta”, Działanie 9.2 Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie mieszkalnictwa w miastach poniże
 17.11.2011 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem uterenowionym 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ścinawie
 19.10.2011 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na udzielenie kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetowego w 2011 do kwoty 1 492 151,00 zł.
 17.10.2011 Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na na termomodernizację sali gimnastycznej w SP Tymowa.
 06.10.2011 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na Remont cząstkowy nawierzchni drogowych w Gminie Ścinawa
 06.10.2011 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na Budowa placu zabaw – Radosna Szkoła
 21.09.2011 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na udzielenie kredytu długoterminowego przeznaczonego na rozchody budżetowe w 2011 roku do kwoty 1.756.880,00 zł.
 20.09.2011 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu pn. "Rozbudowa sieci wodociągowej w Dziesławiu"
 16.09.2011 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na zadanie pn.: Wiata drewniana mieszcząca scenę i widownię (etap i) realizowana w ramach zadania - odtworzenie infrastruktury turystycznej na nabrzeżu odry wraz z inwentarzem – dz. nr 486 ob. 2 m. Ścinawa
 25.08.2011 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zaproszeniu na zadanie pn.: „Place zabaw na wsiach”
 19.07.2011 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zaproszeniu na zadanie pn.: Wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn.: „Budowa Zjeżdżalni na Basenie w Ścinawie”
 09.06.2011 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na zakup biletów miesięcznych szkolnych na przewóz uczniów dojeżdżających do placówek oświatowych w Gminie Ścinawa: Szkoły Podstawowej w Zaborowie, Szkoły Podstawowej nr 3 w Ścinawie oraz do Gimnazjum Publicznego w Ścinawie.
 08.06.2011 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zaproszeniu na Wykonanie prac melioracyjnych zadania pn. Renowacja urządzeń melioracyjnych szczegółowych oraz budowli im towarzyszących

«       1   2   3   4   5   6   7         »

Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 44175