Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD MIASTA I GMINY ŚCINAWA
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 21.04.2015 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ścinawa oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do ww. zmiany planu miejscowego
 30.03.2015 IN. 6220.5... Obwieszczenie - Zawiadomienie o wydanej decyzji
 19.01.2015 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ścinawa” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
 30.12.2014 Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia wniosku i wystąpieniu do organów współdziałających
 14.07.2014 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ścinawa oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do zmiany Studium
 09.04.2014 Obwieszczenie Burmistrza Ścinawy o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
 12.10.2012 Obwieszczenie w sprawie wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie stacji demontażu pojazdów na działce nr 343/190 położonej w Chełmku Wołowskim, gmina Ścinawa
 04.06.2012 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ścinawa oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do zmiany Studium.
 13.03.2012 Obwieszczenie Burmistrza Ścinawy o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
 14.02.2012 Obwieszczenie Burmistrza Ścinawy o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
 10.02.2012 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 20.01.2012 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ścinawa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
 30.12.2011 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta i gminy Ścinawa oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do ww. planów miejscowych
 10.10.2011 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ścinawa
 17.05.2010 Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 25.02.2010 Obwieszczenie o przystąpieniu do aktualizacji Programu Ochrony środowiska dla Gminy Ścinawa na lata 2009-2012 z perspektywą do 2016 r.
 25.02.2010 GG.7322 -1... Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko
 25.02.2010 GG.7322 -1... Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ścinawa
 08.12.2009 Obwieszczenie Burmistrza Ścinawy
 08.12.2009 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ścinawa oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej projektu ww. zmiany planu.
 28.11.2009 GG.7322-34... Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ścinawa
 30.09.2009 GG.7322-11... Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko
 30.09.2009 GG.7322-11... Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Miasta i Gminy Ścinawa
 22.04.2009 GG.7322-34... o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko
 22.04.2009 IN. 7624- ... O wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

«       1   2   3   4         »

Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 21611