Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD MIASTA I GMINY ŚCINAWA
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 08.04.2014 Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na zadanie inwestycyjne pn.: Dostosowanie wejścia do budynku Urzędu Miasta i Gminy w Ścinawie dla osób niepełnosprawnych
 04.04.2014 Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa świetlicy w Zaborowie na Szlaku Odry”
 17.03.2014 Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na zadanie inwestycyjne pn.: Dostosowanie wejścia do budynku Urzędu Miasta i Gminy w Ścinawie dla osób niepełnosprawnych
 07.02.2014 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na dostawę urządzeń zabawowych w ramach zadania – Budowa placu zabaw przy przedszkolu w Ścinawie
 17.01.2014 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofert na opracowanie dokumentacji projektowej pn. Budowa świetlicy wiejskiej w Dziewinie
 12.12.2013 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na dowóz dzieci w wieku od 3 do 5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym z terenu Gminy Ścinawa do placówki przedszkolnej w Zaborowie oraz powrót do miejsca zamieszkania
 26.11.2013 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy I Miasta Ścinawa
 20.11.2013 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na budowę zapleczy sanitarnych dla terenów rekreacyjnych w Dziewinie, Parszowicach, Sitnie, Wielowsi.
 05.11.2013 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym na modernizację świetlic wiejskich w Przychowej i Lasowicach
 31.10.2013 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na dostawę średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tymowej.
 14.10.2013 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofert pn." Doposażenie świetlicy wiejskiej w Lasowicach".
 04.10.2013 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym na docieplenie stropodachów budynków mieszkalnych Spółdzielni "Rolnik" w ramach "Rewitalizacji Miasta Ścinawa"
 02.10.2013 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym na Rewitalizację Miasta Ścinawa - ul. Batorego 22, Rynek 5, ul.Lipowa 8, ul. Lipowa 10, ul. Głogowska 8
 02.10.2013 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zaproszeniu do składania ofert na zadanie Inspektor nadzoru inwestorskiego zadania pn. Rewitalizacja Miasta Ścinawa
 25.09.2013 Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na budowę zapleczy sanitarnych dla terenów rekreacyjnych w Dziewinie, Parszowicach, Sitnie, Wielowsi.
 18.09.2013 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na modernizację świetlic wiejskich w Przychowej i Lasowicach
 17.09.2013 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zaproszeniu do składania ofert na Rewitalizację budynku ul. Szeroka 26, Ścinawa i Rewitalizację budynku, ul. Jana Pawła II 6, Ścinawa w ramach zadania pn. „Rewitalizacja Miasta Ścinawa”
 06.09.2013 Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na budowę zapleczy sanitarnych dla terenów rekreacyjnych w Dziewinie, Parszowicach, Sitnie, Wielowsi.
 05.09.2013 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na dostawę wozu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Parszowicach
 19.08.2013 Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na budowę zapleczy sanitarnych dla terenów rekreacyjnych w Dziewinie, Parszowicach, Sitnie, Wielowsi.
 08.08.2013 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu remont dachu pawilonu klubowego w ramach zadania modernizacja obiektów sportowych w Ścinawie
 08.08.2013 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na odbudowę drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków w Ścinawie dz. nr 10/2 i 20/2 obręb 2 M. Ścinawa
 17.07.2013 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Wielowsi na działkach nr 199, 173/2, 211, 212, 165/3
 16.07.2013 Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na remont i ocieplenie dachu pawilonu klubowego oraz przebudowa ogrodzenia w ramach zadania modernizacja obiektów sportowych w Ścinawie.
 05.07.2013 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na przebudowę pompowni wody na stacji uzdatniania wody w Wielowsi w ramach zadania przebudowa stacji uzdatniania wody w Wielowsi i Dziesławiu
 03.07.2013 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na zakup biletów miesięcznych szkolnych na przewóz uczniów dojeżdżających do placówek oświatowych w gminie Ścinawa: szkoły podstawowej nr 3 w Ścinawie, gimnazjum publicznego w Ścinawie oraz szkoły podstawowej w Tymowej wraz z zapewnieniem opieki nad przewożonymi uczniami w czasie przewozu, wsiadania i wysiadania oraz doprowadzania ucznia do szkoły (rano i powrót)
 02.07.2013 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na dowóz i opiekę uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2013/2014 z terenu Miasta i Gminy Ścinawa do placówek oświatowych w Lubinie wg indywidualnych potrzeb uczniów oraz powrót do miejsca zamieszkania
 19.06.2013 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na budowę kanalizacji sanitarnej w Chełmku Wołowskim w ramach projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z tłoczniami ścieków i przyłączami wodociągowymi do tłoczni ścieków w miejscowościach Dziesław, Chełmek Wołowski – kolonia, Tymowa w gm. Ścinawa – etap I.
 18.06.2013 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Ścinawa
 03.06.2013 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na zadanie pn.: Wykonanie odwiertu studni głębinowej na ujęciu wody w Ścinawie w ramach zadania budowa studni zastępczej III r’ w Ścinawie”

«       1   2   3   4   5   6   7         »

Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 28422