Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD MIASTA I GMINY ŚCINAWA
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 09.03.2012 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Ścinawa. Teren infrastruktury technicznej w obrębie miejscowości Przychowa, gm. Ścinawa - działka numer ewidencyjny 104” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
 01.02.2012 Ogłoszenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert Zarządzeniem Nr G/2 /2012 Burmistrza Ścinawy z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Ścinawa w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2012
 02.11.2011 Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ścinawa oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do zmiany Studium.
 02.11.2011 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ścinawa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
 19.08.2011 Informacja o naborze partnerów do projektu pt. „Rewitalizacja miasta Ścinawa” Ogłoszenie otwartego naboru partnerów
 16.05.2011 OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta i gminy Ścinawa oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do ww. planów miejscowych
 13.04.2011 GG.6721.1.... Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta i gminy Ścinawa oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do ww. planów miejscowych
 14.03.2011 Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Ścinawa z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2011
 03.03.2011 Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych
 23.09.2009 IN. 7624 -... Ogłoszenie dotyczące budowy farmy wiatraków

«       1   2   3         »

Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 83799