Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD MIASTA I GMINY ŚCINAWA
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 29.05.2013 Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ścinawa oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do zmiany Studium.
 27.03.2013 KOMUNIKAT W SPRAWIE OBOWIĄZKU WYPOWIEDZENIA UMÓW NA ODBIÓR ŚMIECI.
 20.03.2013 Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ścinawa oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do zmiany Studium.
 12.02.2013 Burmistrz Ścinawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Ścinawy w 2013 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2013 roku.
 16.01.2013 Burmistrz Ścinawy ogłasza nabór kandydatów na stanowisko animatora obiektu sportowego w miejscowości Tymowa - wybudowanego w ramach programu „Moje Boisko - Orlik 2012"
 10.01.2013 Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert.
 12.12.2012 Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ścinawa oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do ww. zmian planu miejscowego.
 12.12.2012 Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ścinawa oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do zmiany Studium.
 15.11.2012 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Ścinawa. Teren zabudowy zagrodowej w miejscowości Dziesław, gmina Ścinawa – działka numer ewidencyjny 263/1 oraz część działki numer ewidencyjny 263/2” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Na podstawie art. 17 punkty 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ....
 31.10.2012 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Ścinawa. Teren obsługi rolnictwa w obrębie miejscowości Dłużyce, gmina Ścinawa – działki o numerach ewidencyjnych : 140/1, 140/2 i 141/1” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
 31.10.2012 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ścinawa. Tereny cmentarza komunalnego, upraw rolnych i zadrzewień w mieście Ścinawa” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
 16.10.2012 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ścinawa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
 29.08.2012 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ścinawa. Teren zabudowy produkcyjno-usługowej w mieście Ścinawa – działka numer ewidencyjny 77/3” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
 02.08.2012 KTO ŚMIECI – TEN PŁACI
 30.07.2012 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Ścinawa. Teren komunikacji w miejscowości Wielowieś, gm. Ścinawa – działki o numerach ewidencyjnych 376/3 i 376/6” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
 27.07.2012 o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ścinawa oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do ww. zmiany planu miejscowego Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz.U.2012.647 ) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
 27.07.2012 Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Ścinawa oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do ww. zmiany planu miejscowego
 16.07.2012 Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Ścinawa, obręb Dziesław oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do ww. zmiany planu miejscowego
 16.07.2012 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Ścinawa. Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w miejscowości Chełmek Wołowski, gm. Ścinawa - działka numer ewidencyjny 303/2” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
 02.04.2012 Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta i gminy Ścinawa oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do ww. zmian planów miejscowych
 28.03.2012 Burmistrz Ścinawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2012 roku w zakresie: Pomocy społecznej; Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.
 16.03.2012 Burmistrz Ścinawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2012 roku w zakresie: działania na rzecz osób niepełnosprawnych – „Teatr Integracyjny”
 09.03.2012 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Ścinawa. Teren infrastruktury technicznej w obrębie miejscowości Przychowa, gm. Ścinawa - działka numer ewidencyjny 104” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
 01.02.2012 Ogłoszenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert Zarządzeniem Nr G/2 /2012 Burmistrza Ścinawy z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Ścinawa w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2012
 02.11.2011 Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ścinawa oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do zmiany Studium.
 02.11.2011 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ścinawa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
 19.08.2011 Informacja o naborze partnerów do projektu pt. „Rewitalizacja miasta Ścinawa” Ogłoszenie otwartego naboru partnerów
 16.05.2011 OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta i gminy Ścinawa oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do ww. planów miejscowych
 13.04.2011 GG.6721.1.... Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta i gminy Ścinawa oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do ww. planów miejscowych
 14.03.2011 Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Ścinawa z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2011

«       1   2   3         »

Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 76321