Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD MIASTA I GMINY ŚCINAWA
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 26.02.2014 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ścinawa” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
 30.01.2014 Burmistrz Ścinawy ogłasza nabór kandydatów na stanowisko animatora obiektu sportowego w  miejscowości Tymowa - wybudowanego w ramach programu „Moje Boisko - Orlik 2012" .
 19.11.2013 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ścinawa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
 07.11.2013 Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ścinawa oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do ww. zmiany planu miejscowego
 15.10.2013 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ścinawa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Na podstawie art.11 pkt.10 i art.27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U.2012.647 ze zm.) i art.54 pkt.2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o oce
 08.10.2013 Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ścinawa oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do ww. zmiany planu miejscowego
 16.08.2013 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ścinawa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Na podstawie art.11 pkt.10 i art.27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U.2012.647 ze zmianami) i art.54 pkt.2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
 29.05.2013 Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ścinawa oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do zmiany Studium.
 27.03.2013 KOMUNIKAT W SPRAWIE OBOWIĄZKU WYPOWIEDZENIA UMÓW NA ODBIÓR ŚMIECI.
 20.03.2013 Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ścinawa oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do zmiany Studium.
 12.02.2013 Burmistrz Ścinawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Ścinawy w 2013 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2013 roku.
 16.01.2013 Burmistrz Ścinawy ogłasza nabór kandydatów na stanowisko animatora obiektu sportowego w miejscowości Tymowa - wybudowanego w ramach programu „Moje Boisko - Orlik 2012"
 10.01.2013 Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert.
 12.12.2012 Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ścinawa oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do ww. zmian planu miejscowego.
 12.12.2012 Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ścinawa oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do zmiany Studium.
 15.11.2012 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Ścinawa. Teren zabudowy zagrodowej w miejscowości Dziesław, gmina Ścinawa – działka numer ewidencyjny 263/1 oraz część działki numer ewidencyjny 263/2” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Na podstawie art. 17 punkty 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ....
 31.10.2012 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Ścinawa. Teren obsługi rolnictwa w obrębie miejscowości Dłużyce, gmina Ścinawa – działki o numerach ewidencyjnych : 140/1, 140/2 i 141/1” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
 31.10.2012 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ścinawa. Tereny cmentarza komunalnego, upraw rolnych i zadrzewień w mieście Ścinawa” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
 16.10.2012 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ścinawa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
 29.08.2012 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ścinawa. Teren zabudowy produkcyjno-usługowej w mieście Ścinawa – działka numer ewidencyjny 77/3” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
 02.08.2012 KTO ŚMIECI – TEN PŁACI
 30.07.2012 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Ścinawa. Teren komunikacji w miejscowości Wielowieś, gm. Ścinawa – działki o numerach ewidencyjnych 376/3 i 376/6” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
 27.07.2012 o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ścinawa oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do ww. zmiany planu miejscowego Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz.U.2012.647 ) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
 27.07.2012 Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Ścinawa oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do ww. zmiany planu miejscowego
 16.07.2012 Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Ścinawa, obręb Dziesław oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do ww. zmiany planu miejscowego
 16.07.2012 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Ścinawa. Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w miejscowości Chełmek Wołowski, gm. Ścinawa - działka numer ewidencyjny 303/2” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
 02.04.2012 Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta i gminy Ścinawa oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do ww. zmian planów miejscowych
 28.03.2012 Burmistrz Ścinawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2012 roku w zakresie: Pomocy społecznej; Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.
 16.03.2012 Burmistrz Ścinawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2012 roku w zakresie: działania na rzecz osób niepełnosprawnych – „Teatr Integracyjny”
 09.03.2012 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Ścinawa. Teren infrastruktury technicznej w obrębie miejscowości Przychowa, gm. Ścinawa - działka numer ewidencyjny 104” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

«       1   2   3         »

Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 80698