Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD MIASTA I GMINY ŚCINAWA
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 24.09.2019 Dostawa wraz z montażem wyciągu gastronomicznego do świetlicy wiejskiej w Przychowej.
 12.09.2019 Dostawa wyposażenia meblowego do świetlicy wiejskiej w Przychowej
 09.09.2019 Pielęgnacja kwietników, skalniaków i klombów oraz wykonanie cięć pielęgnacyjnych żywopłotów w mieście Ścinawa
 09.09.2019 Zarządzanie Parkingiem działającym w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride) w mieście Ścinawa, posadowionym na działce gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 507 w obrębie 2 miasta Ścinawy, wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu.
 02.09.2019 Zapytanie ofertowe na sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) w obiektach budowlanych, stanowiących własność Gminy Ścinawa
 12.08.2019 Sporządzenie dokumentacji pn.: "Plan zagospodarowania terenu (mapa) z zaznaczonymi granicami cmentarza i obszarem miejsc pochówkowych; plan powinien zawierać obszar sąsiadujący z planowanym cmentarzem (wszelkie zabudowania, studnie, ujęcia wód) w odległości min. 150 m od granicy cmentarza.”
 26.07.2019 Zapytanie ofertowe/zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości 30.000 Euro na opracowanie projektu budowlanego na prace remontowe przy ruinach zabytkowego dworu w Zaborowie.
 24.07.2019 Zapytanie ofertowe - azbest
 04.07.2019 Zapytanie ofertowe/zaproszenie do składania ofert: w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro na „Sporządzenie dokumentacji pn.: „Plan zagospodarowania terenu (mapa) z zaznaczonymi granicami cmentarza i obszarem miejsc pochówkowych; plan powinien zawierać obszar z planowanym cmentarzem (wszelkie zabudowania, studnie, ujęcia wód) w odległości min. 150 m od granicy cmentarza.
 28.06.2019 „Świadczenie usług weterynaryjnych, w tym z zakresu całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt w 2019 roku”
 17.06.2019 "Sporządzenie dokumentacji pn.: "Plan zagospodarowania terenu (mapa) z zaznaczonymi granicami cmentarza i obszarem miejsc pochówkowych; plan powinien zawierać obszar sąsiadujący z planowanym cmentarzem (wszelkie zabudowania, studnie, ujęcia wód) w odległości min. 150 m od granicy cmentarza.””
 04.06.2019 "Sporządzenie dokumentacji pn.: "Plan zagospodarowania terenu (mapa) z zaznaczonymi granicami cmentarza i obszarem miejsc pochówkowych; plan powinien zawierać obszar sąsiadujący z planowanym cmentarzem (wszelkie zabudowania, studnie, ujęcia wód) w odległości min. 150 m od granicy cmentarza.”
 03.06.2019 Zapytanie ofertowe - zaproszenie do składania ofert - w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro tj. kwoty 129.351 zł netto na wykonanie usług pod nazwą: „Utrzymanie i pielęgnacja krzewów (w tym żywopłoty), kwietników, skalniaków i klombów na terenie Miasta i Gminy Ścinawa"
 03.06.2019 Zapytanie ofertowe dla zadania pn.: "Organizacja konferencji w ramach projektów Gminy Ścinawa".
 27.05.2019 Zaproszenie do udziału w konkursie na wybór Agenta Emisji obligacji komunalnych
 22.05.2019 Ogłoszenie o zamówieniu o wartości szacunkowej poniżej 30 tysięcy euro na pełnienie nadzoru w imieniu Inwestora nad wykonaniem wyposażenia statku pasażerskiego.
 17.05.2019 Świadczenie usług w zakresie przeglądu, konserwacji i naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w obiektach, stanowiących własność Gminy Ścinawa.
 17.05.2019 Świadczenie usług w zakresie zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt dzikich.
 14.05.2019 Zapytanie ofertowe na "Sporządzenie dokumentacji pn.: "Plan zagospodarowania terenu (mapa) z zaznaczonymi granicami cmentarza i obszarem miejsc pochówkowych; plan powinien zawierać obszar sąsiadujący z planowanym cmentarzem (wszelkie zabudowania, studnie, ujęcia wód) w odległości min. 150 m od granicy cmentarza.””
 09.05.2019 Zapytanie ofertowe/zaproszenie do składania ofert: w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro na „Przeprowadzenie badania instalacji elektrycznej i piorunochronnej oraz przeglądu i konserwacji wyłącznika głównego/ppoż. W obiektach stanowiących własność Gminy Ścinawa”.
 26.04.2019 Wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych, stanowiących własność Gminy Ścinawa, w 2019 roku.
 01.04.2019 Świadczenie usług weterynaryjnych na terenie gminy Ścinawa w 2019 r.
 21.03.2019 Zapewnienie bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Ścinawa miejsca w schronisku dla zwierząt w 2019 roku.
 08.03.2019 Ogłoszenie o zamówieniu o wartości szacunkowej poniżej 30 tys. euro na pełnienie nadzoru w imieniu Inwestora nad budową statku pasażerskiego.
 18.02.2019 Zapytanie ofertowe – Zarządzanie placami zabawa na terenie Gminy Ścinawa w 2019 roku.
 12.02.2019 [ROZSTRZYGNIĘTY] Wykonanie i dostarczenie określonych elementów działań promocyjnych projektów Gminy Ścinawa
 12.02.2019 [UNIEWAŻNIONY] Organizacja konferencji w ramach projektów Gminy Ścinawa.
 12.02.2019 [ROZSTRZYGNIĘTY] Wykonanie stron internetowych w ramach projektów współfinansowanych ze środków Funduszu Spójności
 05.02.2019 Odbiór, transport i utylizacja zwłok padłych zwierząt z pasów dróg powiatowych na terenie Powiatu Lubińskiego, w granicach administracyjnych Gminy Ścinawa i Gminy Rudna, zarządzanych przez Gminę Ścinawa oraz z dróg stanowiących własność Gminy Ścinawa w 2019 roku.
 31.01.2019 Zapytanie ofertowe - zaproszenie do składania ofert - w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro tj. kwoty 129.351 zł netto na wykonanie usług pod nazwą: „Bieżące utrzymanie zieleni, parków, lasów i innych terenów komunalnych(z wyłączeniem dróg) - na terenie gminy Ścinawa, na nieruchomościach będących w posiadaniu Gminy Ścinawa, w 2019r."

«       1   2   3   4   5   6         »

Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 197636