Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD MIASTA I GMINY ŚCINAWA
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 16.06.2020 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na „Sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej w dwóch egzemplarzach, odpowiadających wymogom ustawy  z dnia 29 sierpnia 2014r. o charakterystyce energetycznej budynków (t. j. Dz. U. z 2020r., poz. 213 ze zm.), dla lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Ścinawa, położonego przy ul. Zgody 3/3 w Ścinawie, w celu sprzedaży tego  lokalu (art. 3 ust.1 pkt 1 ustawy jw.), wraz z dostawą. Dostawa winna nastąpić w terminie do dnia 30 czerwca 2020r.”
 15.06.2020 Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości nr 376/21 w obr.2 miasta Ścinawy
 10.03.2020 Opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta i Gminy Ścinawa na lata 2021 - 2024
 02.03.2020 Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości nr 201/21 w obr.2 miasta Ścinawy
 02.03.2020 Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości nr 238 w obr.2 miasta Ścinawy
 25.02.2020 Opracowanie programu prac konserwatorskich przy ruinach zabytkowego dworu w Zaborowie
 27.01.2020 Odbiór, transport i utylizacja zwłok padłych zwierząt z dróg stanowiących własność Gminy Ścinawa w 2020 roku
 23.01.2020 Wykonanie okresowej kontroli (rocznej, pięcioletniej) stanu technicznego obiektów budowlanych, stanowiących własność Gminy ścinawa
 14.01.2020 Zarządzanie placami zabaw na terenie gminy Ścinawa w 2020 roku
 09.01.2020 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na „Obsługę geodezyjno-kartograficzną (z wyłączeniem inwestycji) niezbędną do realizacji zadań Gminy Ścinawa, a w szczególności wynikających z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2018. 2204 ze zm.) i ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. 2017. 2101 ze zm.), do wartości przedmiotu zamówienia nieprzekraczającej kwoty 30.000 euro tj. kwoty 129.351,00 zł
 08.01.2020 Zawiadominie o wyborze najkorzystniejszej oferty na sporządzanie operatów szacunkowych wyceny wartosci prawa własności nieruchomości, budynków, budowli, prawa użytkowania wieczystego oraz wartości prawa służebności gruntowej,prawa służebności przesyłu.
 30.12.2019 Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na Administrowanie/zarządzanie targowiskiem miejskim w Ścinawie w 2020r. z możliwością wcześniejszego rozwiązania umowy w przypadku przystąpienia przez Gminę Ścinawa do realizacji inwestycji pod nazwą: „Przebudowa istniejącego targowiska w Ścinawie.”
 27.12.2019 Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na „Sporządzenie świadectw charakterystyki energetycznej w dwóch egzemplarzach, odpowiadających wymogom ustawy z dnia 29 sierpnia 2014r. o charakterystyce energetycznej budynków (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 1984 ze zm.), oddzielnie dla każdego z lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Ścinawa, położonych przy ul. Reymonta 25/3, ul. Reymonta 27/9, ul. Zgody 1/1 w Ścinawie, w celu sprzedaży tych lokali.
 23.12.2019 Świadczenie usług weterynaryjnych, w tym z zakresu całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, w 2020 roku
 19.12.2019 Zarządzanie i administrowanie komunalnym zasobem stanowiącym własność Gminy Ścinawa w okresie od stycznia 2020r. do dnia 31.12.20120r.
 17.12.2019 Zapewnienie bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Ścinawa miejsca w schronisku dla zwierząt w 2020 roku
 17.12.2019 Zarządzanie basenem miejskim WODNIK w Ścinawie w 2020 roku
 17.12.2019 Zarządzanie Parkingiem działającym w systemie Parkuj i Jedź (Park&Ride) w mieście Ścinawa w 2020 roku
 26.11.2019 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej dla lokalu mieszkalnego w obr. Dziesław 23/7
 26.11.2019 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej dla lokalu mieszkalnego przy ul. Rynek 5/5 w Ścinawie
 07.11.2019 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej dla lokalu użytkowego (garażu) przy ul. Mickiewicza 34A-3 w Ścinawie
 14.10.2019 Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości składającej się z działek nr 26/4 i 26/5 w obr.4 miasta Ścinawy
 14.10.2019 informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości nr 558/10 w obr.2 miasta Ścinawy
 02.10.2019 Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości nr 201/20 w obr.2 miasta Ścinawy.
 23.09.2019 Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości nr 256/14 w obr.2 miasta Ścinawy.
 11.09.2019 Zawiadomienie o wyborze oferty na sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) w obiektach budowlanych, stanowiących własność Gminy Ścinawa
 02.09.2019 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na sporządzenie planu zagospodarowania terenu pod cmentarz
 30.08.2019 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie usługi pod nazwą: "Plan zagospodarowania terenu (mapa) zaznaczonymi granicami cmentarza i obszarem miejsc pochówkowych; plan powinien zawierać obszar sąsiadujący z planowanym cmentarzam (wszelkie zabudowania, studnie, ujęcia wód) w odległości min. 150 m od greanicy cmentarza."
 14.08.2019 Zawiadomienie o wyborze oferty na opracowanie projektu budowlanego na prace remontowe przy ruinach zabytkowego dworu w m. Zaborów
 15.07.2019 Zapytanie ofertowe dla zadania pn.: "Organizacja konferencji w ramach projektów Gminy Ścinawa".

«       1   2   3   4   5   6         »

Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 29229