Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD MIASTA I GMINY ŚCINAWA
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 06.05.2020 Zaproszenie do udziału w konkursie ofert na wybór Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Gminy Ścinawa
 22.04.2020 Pełnienie nadzoru archeologicznego w ramach zadania „Przebudowa nawierzchni rynku związana z realizacją zadania pn. "Rewitalizacja zabytkowej strefy centrum miasta Ścinawa poprzez przebudowę nawierzchni rynku i przyległych ulic - etap I w raz z małą architekturą, zagospodarowaniem terenu"
 25.03.2020 Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z remontem dróg w miejscowościach: Zaborów, Wielowieś, Parszowice, Sitno, Ręszów oraz Dziesław
 19.03.2020 Przebudowa budynku przy ul. Rynek 5B związana z realizacją zadania pn. "Rewitalizacja zabytkowej strefy centrum miasta Ścinawa poprzez przebudowę nawierzchni rynku i przyległych ulic - etap I w raz z małą architekturą, zagospodarowaniem terenu
 12.03.2020 Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania :" Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie wiejskim gminy Ścinawa - Grzybów, Jurcz
 02.03.2020 Bieżące utrzymanie zieleni, parków, lasów i innych terenów komunalnych (z wyłączeniem dróg) na terenie gminy Ścinawa, na nieruchomościach będących w posiadaniu Gminy Ścinawa
 28.02.2020 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dla postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki na usługę pod nazwą: Kontrakt 1.2 Modernizacja sieci ogólnospławnej w mieście Ścinawa wraz z budową kanalizacji deszczowej
 18.02.2020 Przebudowa istniejącego targowiska w Ścinawie
 12.02.2020 Przebudowa nawierzchni rynku związana z realizacją zadania pn. "Rewitalizacja zabytkowej strefy centrum miasta Ścinawa poprzez przebudowę nawierzchni rynku i przyległych ulic - etap I w raz z małą architekturą, zagospodarowaniem terenu"
 22.01.2020 Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Ścinawa
 20.01.2020 Zakup imiennych biletów miesięcznych dla dzieci i młodzieży zamieszkałej na terenie Gminy Ścinawa na komunikację publiczną na terenie Powiatu Lubińskiego
 15.01.2020 Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie wiejskim gminy Ścinawa - Redlice, Grzybów, Jurcz"
 06.12.2019 Przebudowa Zespołu Placówek Oświatowych w Ścinawie
 03.12.2019 Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lasowicach
 28.11.2019 Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Ścinawa oraz bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Ścinawa
 28.11.2019 Zakup biletów miesięcznych na powiatową komunikację publiczną dla dziecie i młodzieży zamieszkałej na terenie Gminy Ścinawa
 19.11.2019 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Ścinawa w latach 2020-2024
 25.10.2019 Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1238D na odcinki od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 292 do końca wsi Dziewin -Etap I
 12.09.2019 Budowa ścieżki rowerowej trasą nieczynnej linii kolejowej Kobylin-Legnica na odcinku Wielowieś-Ścinawa wraz z inną infrastrukturą towarzyszącą w zakresie obsługi ruchu w miejscowości Wielowieś, Parszowice, Sitno
 12.09.2019 Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1238D na odcinki od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 292 do końca wsi Dziewin -Etap I
 04.09.2019 Usługa projektowania w ramach kontraktu 1.2 Modernizacja sieci ogólnospławnej w mieście Ścinawa wraz z budową kanalizacji deszczowej
 23.08.2019 Pełnienie nadzoru archeologicznego w ramach kontraktu 1.3. „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej na terenie wiejskim aglomeracji Ścinawa.”
 08.08.2019 Usługa polegająca na dowozie uczniów i dzieci do szkół i placówek oświatowych.
 19.07.2019 Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Ścinawa oraz bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Ścinawa.
 18.07.2019 Budowa i montaż urządzeń placu zabaw przy ZPO w Ścinawie w ramach zadania "Budowa placów zabaw na terenie gminy".
 18.07.2019 Usługa polegająca na dowozie uczniów i dzieci do szkół i placówek oświatowych.
 17.07.2019 Usługa projektowania w ramach kontraktu 1.2 Modernizacja sieci ogólnospławnej w mieście Ścinawa wraz z budową kanalizacji deszczowej.
 15.07.2019 Dostawa rowerów w ramach ścinawskiego roweru miejskiego
 11.07.2019 Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Ścinawa”
 24.06.2019 Dokończenie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:„Rewitalizacja Ścinawy poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

«       1   2   3   4         »

Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 240672