Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD MIASTA I GMINY ŚCINAWA
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 28.11.2019 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ścinawa (obręb Tymowa)
 28.11.2019 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ścinawa (obręb Jurcz )
 21.11.2019 Ogłoszenie Burmistrza Ścinawy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Ścinawa
 21.11.2018 Obwieszczenie Burmistrza Ścinawy o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Ścinawa.
 31.10.2018 Ogłoszenie o naborze wniosków w sprawie powołania na rzeczoznawców do szacowania zwierząt.
 25.10.2018 Ogłoszenie Burmistrza Ścinawy o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Ścinawa.
 18.05.2018 Wyłożenie do publicznego wglądu projektu „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ścinawa” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
 10.05.2018 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ścinawa” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
 26.09.2017 Obwieszczenie o sporządzeniu opinii eksperckiej do raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wznowienia postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Uruchomienie nowoczesnej hodowli brojlerów kurzych w istniejących budynkach na działce nr 543/5 obręb Zaborów”
 28.07.2017 Obwieszczenie o przeprowadzeniu oględzin dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Uruchomienie nowoczesnej hodowli brojlerów kurzych w istniejących budynkach na działce nr 543/5 obręb Zaborów
 01.02.2017 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ścinawa – etap I” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
 09.12.2016 Ogłoszenie o wyłożeniu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ścinawa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
 04.11.2016 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ścinawa” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
 31.08.2016 Ogłoszenie o naborze Partnera do projektu
 25.07.2016 Ogłoszenie o zbieraniu uwag i opinii w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta i gminy Ścinawa
 11.05.2016 Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ścinawa oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
 02.02.2016 Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta Ścinawa oraz sołectwa Krzyżowa, w przedmiocie zmiany granic administracyjnych
 21.04.2015 Zawiadomienie o zmianie terminu rozstrzygnięcia ofert
 23.03.2015 Ogłoszenie dotyczące konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia kryteriów naboru w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do Publicznego Przedszkola w Ścinawie, prowadzonego przez Gminę Ścinawa oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
 05.02.2015 Burmistrz Ścinawy ogłasza nabór kandydatów na stanowisko animatora obiektu sportowego w miejscowości Tymowa - wybudowanego w ramach programu „Moje boisko - Orlik 2012"
 22.07.2014 Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ścinawa oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do ww. zmiany planu miejscowego
 04.07.2014 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ścinawa. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usługowej i komunikacji w rejonie ul. Wiosennej w Ścinawie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
 07.05.2014 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ścinawa” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
 11.03.2014 Wykaz lokalu mieszkalnego przeznaczonego do remontu wykonywanego we własnym zakresie i na koszt przyszłego najemcy (Lipowa 8)
 11.03.2014 Wykaz lokalu mieszkalnego przeznaczonego do remontu wykonywanego we własnym zakresie i na koszt przyszłego najemcy (Kościelna 9)
 05.03.2014 Ogłoszenie Burmistrz Ścinawy informuje, że zamierza w miesiącu kwietniu bieżącego roku przygotować dokumentację do przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ścinawa i zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla Miasta i Gminy Ścinawa.
 26.02.2014 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ścinawa” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
 30.01.2014 Burmistrz Ścinawy ogłasza nabór kandydatów na stanowisko animatora obiektu sportowego w  miejscowości Tymowa - wybudowanego w ramach programu „Moje Boisko - Orlik 2012" .
 19.11.2013 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ścinawa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
 07.11.2013 Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ścinawa oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do ww. zmiany planu miejscowego

«       1   2   3         »

Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 79507