Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD MIASTA I GMINY ŚCINAWA
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 24.11.2020 Ogłoszenie Burmistrza Ścinawy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Ścinawa obręby: Chełmek Wołowski, Dębiec i Redlice
 24.11.2020 Ogłoszenie Burmistrza Ścinawy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Ścinawa obręby:: Chełmek Wołowski, Dębiec i Redlice
 18.11.2020 Ogłoszenie Burmistrza Ścinawy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Ścinawa, obręb: Przychowa i Lasowice
 07.10.2020 Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pn.: „Zbieranie odpadów”, przewidzianego do realizacji na działce nr 188/10 obręb 4 miasta Ścinawa.
 06.10.2020 Budowa przystani pasażerskich na rzece Odrze wraz z zagospodarowaniem terenu
 04.08.2020 Wyłożenie do publicznego wglądu projektów miejscowych planów,zagospodarowania przestrzennego gminy Ścinawa (obręb Tymowa, obręb Jurcz)
 23.03.2020 Zawiadomienie o wydaniu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia budowa elektrowni fotowoltaicznej – działka 41 obręb 3 Ścinawa
 21.02.2020 Zakończenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 41 obręb 3 miasta Ścinawa”.
 21.02.2020 Informacja Starosty Lubińskiego o wydanej decyzji nr 126
 21.02.2020 Informacja o wydanej decyzji nr 122 z dnia 14.02.2020 r.
 13.02.2020 Informacja Starosty Lubińskiego o wydanej decyzji nr 92 z dnia 05.02.2020r. dla Gminy Ścinawy dot. budowę sieci sanitarnej i sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego
 28.11.2019 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ścinawa (obręb Tymowa)
 28.11.2019 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ścinawa (obręb Jurcz )
 21.11.2019 Ogłoszenie Burmistrza Ścinawy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Ścinawa
 21.11.2018 Obwieszczenie Burmistrza Ścinawy o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Ścinawa.
 31.10.2018 Ogłoszenie o naborze wniosków w sprawie powołania na rzeczoznawców do szacowania zwierząt.
 25.10.2018 Ogłoszenie Burmistrza Ścinawy o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Ścinawa.
 18.05.2018 Wyłożenie do publicznego wglądu projektu „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ścinawa” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
 10.05.2018 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ścinawa” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
 26.09.2017 Obwieszczenie o sporządzeniu opinii eksperckiej do raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wznowienia postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Uruchomienie nowoczesnej hodowli brojlerów kurzych w istniejących budynkach na działce nr 543/5 obręb Zaborów”
 28.07.2017 Obwieszczenie o przeprowadzeniu oględzin dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Uruchomienie nowoczesnej hodowli brojlerów kurzych w istniejących budynkach na działce nr 543/5 obręb Zaborów
 01.02.2017 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ścinawa – etap I” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
 09.12.2016 Ogłoszenie o wyłożeniu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ścinawa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
 04.11.2016 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ścinawa” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
 31.08.2016 Ogłoszenie o naborze Partnera do projektu
 25.07.2016 Ogłoszenie o zbieraniu uwag i opinii w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta i gminy Ścinawa
 11.05.2016 Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ścinawa oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
 02.02.2016 Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta Ścinawa oraz sołectwa Krzyżowa, w przedmiocie zmiany granic administracyjnych
 21.04.2015 Zawiadomienie o zmianie terminu rozstrzygnięcia ofert
 23.03.2015 Ogłoszenie dotyczące konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia kryteriów naboru w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do Publicznego Przedszkola w Ścinawie, prowadzonego przez Gminę Ścinawa oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

«       1   2   3         »

Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 88891