Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD MIASTA I GMINY ŚCINAWA
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 14.10.2020 Zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie wiejskim gminy Ścinawa – Grzybów, Jurcz”
 14.10.2020 Zakończono postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Doposażenie Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „ERA” Adam Kosiorowski o instalację związaną z przetwarzaniem – paczkarkę do złomu”
 14.09.2020 Obwieszczenie o odwołaniu od decyzji uchylającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Uruchomienie nowoczesnej hodowli brojlerów kurzych w istniejących budynkach na działce nr 543/5 obręb Zaborów”
 26.08.2020 Obwieszczenie Burmistrza Ścinawy o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego przedsięwzięcia pn. "Budowa przystani pasażerskich na rzece Odrze wraz z zagospodarowaniem terenu"
 20.08.2020 Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o wydanej decyzji nr I D 117_20 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę sieci kanalizacji w pasie drogi krajowej nr 36 w Dąbrowie Dolnej i
 07.08.2020 Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 19 MW wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków; na działkach nr: 39, 40, 67, 68, 69, 83, 64/1, 56/2 obręb Turów
 07.08.2020 Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 22 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków: nr 178 w obrębie Dąbrowa Środkowa i nr 1577 w obrębie Tymowa, Gmina Ścinawa
 03.08.2020 Decyzja uchylająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Uruchomienie nowoczesnej hodowli brojlerów kurzych w istniejących budynkach na działce nr 543/5 obręb Zaborów”
 28.07.2020 Obwieszczenie Burmistrza Ścinawy o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ścinawa oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do ww. zmiany planu miejscowego
 28.07.2020 Obwieszczenie Burmistrza Ścinawy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Ścinawa
 23.07.2020 Informacja Staropsty Lubińskiego o wydanej decyzji nr 536 z dnia 08.07.2020 o pozoleniu na budowę dot. budowy kanalizacji i oświtelenia w Dąbrowie Środkowej
 15.07.2020 Informacja starosty Lubińskiego o wydanej decyzji nr 536 dot. budowy kanalizacji i oświetlenia w m. Dąbrowa Środkowa
 10.07.2020 Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o wydaniu decyzji nr I D 98_20 w dniu 06 07 2020 w sprawie zatwierdzenie projektu budowlanego budowy sieci kanalizacji w Zabowowie w drodze wojewódzkiej
 10.07.2020 Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o wydaniu decyzji nr I D 98_20 w dniu 06 07 2020 w sprawie zatwierdzenie projektu budowlanego budowy sieci kanalizacji w Zabowowie w drodze wojewódzkiej
 10.07.2020 Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o wydaniu decyzji nr I D 98_20 w dniu 06 07 2020 w sprawie zatwierdzenie projektu budowlanego budowy sieci kanalizacji w Zabowowie w drodze wojewódzkiej
 10.07.2020 Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o wydaniu decyzji nr I D 98_20 w dniu 06 07 2020 w sprawie zatwierdzenie projektu budowlanego budowy sieci kanalizacji w Zabowowie w drodze wojewódzkiej
 10.07.2020 Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o wydaniu decyzji nr I D 98_20 w dniu 06 07 2020 w sprawie zatwierdzenie projektu budowlanego budowy sieci kanalizacji w Zabowowie w drodze wojewódzkiej
 10.07.2020 Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o wydaniu decyzji nr I D 98_20
 07.07.2020 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania-PRZED WYDANIEM DECYZJI- 07.07.2020
 30.06.2020 OBWIESZCZENIE - „Uruchomienie nowoczesnej hodowli brojlerów kurzych w istniejących budynkach na działce nr 543/5 obręb Zaborów”
 19.06.2020 OBWIESZCZENIE - dot. „Uruchomienie nowoczesnej hodowli brojlerów kurzych w istniejących budynkach na działce nr 543/5 obręb Zaborów”
 16.06.2020 Obieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o wydanym pozowleniu na budowę nr I-D-88_20
 08.06.2020 Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
 28.05.2020 OBWIESZCZENIE - Zawiadomienie w sprawie przesłuchań świadków
 28.05.2020 OBWIESZCZENIE - zawiadmienie w sprawie przedłużenia terminu dla przedsięwzięcia pn. „Uruchomienie nowoczesnej hodowli brojlerów kurzych w istniejących budynkach na działce nr 543/5 obręb Zaborów”
 27.05.2020 ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE Dot. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 26.05.2020 ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE dot. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 20.05.2020 Zawiadomienie - obwieszczenie o wydaniu decyzji - Przystań pasażerska
 12.05.2020 ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE Dot. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 30.04.2020 Informacja Starosty Lubińskiego o wydanym pozwoleniu na budowę nr 310 z dnia 23 kwietnia 2020r.

«       1   2   3   4         »

Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 21060