Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD MIASTA I GMINY ŚCINAWA
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 20.10.2017 Obwieszczenie Burmistrza Ścinawy w sprawie rozprawy administracyjnej o wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Uruchomienie nowoczesnej hodowli brojlerów kurzych w istniejących budynkach na działce nr 543/5 obręb Zaborów
 05.07.2017 Obwieszczenie Burmistrza Ścinawy o sporządzeniu przez biegłego opinii do raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
 22.06.2017 Obwieszczenie Burmistrza Ścinawy w sprawie dopuszczenia dowodu w postaci opinii eksperckiej.
 16.05.2017 Obwieszczenie Burmistrza Ścinawy w sprawie o dopuszczeniu dowodu w postaci opinii biegłego z zakresu: ochrony krajobrazu, ochrony przyrody, ochrony gleb i wód, zanieczyszczenia środowiska
 09.05.2017 Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 13.03.2017 Obwieszczenie w sprawie przesłuchania świadka w sprawie wznowienia postępowania dotyczącego „Uruchomienie nowoczesnej hodowli brojlerów kurzych w istniejących budynkach na działce nr 543/5 obręb Zaborów”
 06.03.2017 Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na nieruchomościach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 172 obręb Krzyżowa, 176 obręb Ręszów, 1, 2, 46, 260, 15, 34, 56, obręb Sitno, 524 obręb Parszowice, 6, 661, 732 obręb Wielowie
 01.03.2017 Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na nieruchomościach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 172 obręb Krzyżowa, 176 obręb Ręszów, 15, 34, 56, obręb Sitno, 524 obręb Parszowice, 6, 661, 732 obręb Wielowieś, gmina Ścinawa
 09.02.2017 Obwieszczenie w sprawie wznowienia postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Uruchomienie nowoczesnej hodowli brojlerów kurzych w istniejących budynkach na działce nr 543/5 obręb Zaborów”
 02.01.2017 Obwieszczenie Burmistrza w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 16.12.2016 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie wznowienia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 05.07.2016 Obwieszczenie Burmistrza Ścinawy o wszczęciu postępowania w celu rozpatrzenia sprawy o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1238D na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 292 do końca wsi Dziewin wraz z budową chodnika i kanalizacji deszczowej””.
 28.01.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji do przedsięwzięcia pn. Budowa i rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie miasta i gminy Ścinawa oraz przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków
 11.01.2016 Obwieszczenie Burmistrza Ścinawy o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Uruchomienie nowoczesnej hodowli brojlerów kurzych w istniejących budynkach na działce nr 543/5 obręb Zaborów"
 08.01.2016 Obwieszczenie „Budowa i rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie miasta i gminy Ścinawa oraz przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków”.
 31.12.2015 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa i rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie miasta i gminy Ścinawa oraz przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków”
 14.12.2015 Obwieszczenie Burmistrza Ścinawy o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających przedsięwzięcia pn. „Budowa i rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie miasta i gminy Ścinawa oraz przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków”
 07.12.2015 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dla przedsięwzięcia pn. „Uruchomienie nowoczesnej hodowli brojlerów kurzych w istniejących budynkach na działce nr 543/5 obręb Zaborów”.
 21.04.2015 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ścinawa oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do ww. zmiany planu miejscowego
 30.03.2015 IN. 6220.5... Obwieszczenie - Zawiadomienie o wydanej decyzji
 19.01.2015 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ścinawa” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
 30.12.2014 Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia wniosku i wystąpieniu do organów współdziałających
 14.07.2014 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ścinawa oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do zmiany Studium
 09.04.2014 Obwieszczenie Burmistrza Ścinawy o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
 12.10.2012 Obwieszczenie w sprawie wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie stacji demontażu pojazdów na działce nr 343/190 położonej w Chełmku Wołowskim, gmina Ścinawa
 04.06.2012 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ścinawa oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do zmiany Studium.
 13.03.2012 Obwieszczenie Burmistrza Ścinawy o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
 14.02.2012 Obwieszczenie Burmistrza Ścinawy o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
 10.02.2012 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 20.01.2012 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ścinawa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

«       1   2         »

Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 15265