Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD MIASTA I GMINY ŚCINAWA
   
 
  Spis podmiotów
   Stypendia
Tytuł dokumentu Regulamin przyznawania Samorządowego Stypendium za szczególne osiągnięcia w nauce i dziedzinach artystycznych.
Data publikacji 26.03.2012
Data na dokumencie/utworzenia 01.01.1970
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 

Regulamin przyznawania Samorządowego Stypendium za szczególne osiągnięcia w nauce i dziedzinach artystycznych.


§ 1. Postanowienia ogólne
  1. Stypendium przyznaje się za szczególne osiągnięcia naukowe lub artystyczne na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim lub wojewódzkim czy makroregionalnym:
   a) uczniom szkół podstawowych klas IV-VI,
   b) gimnazjów,
   c) szkół ponadgimnazjalnych, 
   d) studentom jednolitych studiów magisterskich oraz studiów I lub II stopnia w systemie studiów stacjonarnych do ukończenia 25 roku życia.
   2. Stypendium przyznaje się uczniom i studentom, o których mowa w ust. 1, którzy zamieszkują na terenie Gminy lub są uczniami szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Ścinawa.
  3. Stypendium przyznaje się jednorazowo po zakończeniu roku szkolnego, akademickiego.
  4. Stypendium posiada charakter motywacyjny i jest wypłacane na wskazany we wniosku rachunek bankowy.
  5. Wysokość stypendiów oraz ich liczbę ustala corocznie Burmistrz Ścinawy w zależności od wysokości środków finansowych zabezpieczonych na ten cel w budżecie gminy oraz liczby wniosków spełniających kryteria, z zastrzeżeniem ust. 7.
  6. W przypadku większej ilości wniosków niż limit środków w budżecie, w pierwszej kolejności stypendia otrzymają uczniowie z najwyższą średnią ocen.
   7. Maksymalna wysokość stypendium nie może przekroczyć kwoty 500 zł.
   8. Wzór wniosku o stypendium stanowi załącznik do regulaminu.
§ 2. Kryteria przyznawania stypendium
1. Prawo do ubiegania się o stypendium za szczególne osiągnięcia w nauce przysługuje uczniom i studentom, o których mowa w § 1 ust. 1, którzy spełniają następujące warunki:
1) osiągnęli szczególnie wysokie wyniki w nauce na koniec roku szkolnego, akademickiego:
a) średnia arytmetyczna uzyskanych w roku ocen przez uczniów szkół podstawowych i gimnazjum wynosi nie mniej niż 5,3 oraz minimum bardzo dobra ocena z zachowania lub
b) średnia arytmetyczna uzyskanych w roku ocen przez uczniów szkół
ponadgimnazjalnych wynosi nie mniej niż 4,8 oraz minimum bardzo dobra ocena z zachowania lub
c) średnia arytmetyczna uzyskanych ocen z ostatniego semestru przez studenta wynosi nie mniej niż 4,5 oraz w realizowanym toku studiów nie powtarzają roku lub semestru i zaliczyli dany rok studiów lub
2) są zdobywcami minimum III miejsca w klasyfikacji indywidualnej w konkursach i olimpiadach przedmiotowych na szczeblu co najmniej wojewódzkim oraz posiadają minimum bardzo dobrą ocenę z zachowania i średnią ocen nie mniej niż 4,0 albo
3) uzyskali czołowe miejsca (od I do III) w klasyfikacji zespołowej w konkursach i olimpiadach przedmiotowych na szczeblu ogólnopolskim albo wygrali eliminacje wojewódzkie w tych konkursach i posiadają minimum bardzo dobrą ocenę z zachowania i średnią ocen nie mniej niż 4,0.
2. Prawo do ubiegania się o stypendium za szczególne osiągnięcia artystyczne przysługuje uczniom i studentom, o których mowa w § 1 ust. 1, którzy:
1) uzyskali czołowe miejsca (od I do III) w klasyfikacji indywidualnej w konkursach, przeglądach i festiwalach o zasięgu co najmniej wojewódzkim albo
2) uzyskali czołowe miejsca (od I do III) w klasyfikacji zespołowej w konkursach, przeglądach i festiwalach na szczeblu ogólnopolskim albo wygrali eliminacje wojewódzkie w tych konkursach i posiadają minimum dobrą ocenę z zachowania i średnią ocen nie mniej niż 4,0.
§ 3. Tryb przyznawania stypendium
1. Z wnioskami o stypendium mogą występować:
1) dyrektorzy szkół – dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów,
2) uczniowie szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą, oraz ich absolwenci,
3) studenci,
4) dyrektorzy instytucji kultury, stowarzyszenia, kluby sportowe i artystyczne dla uczniów/studentów do nich należących,
5) rodzice / opiekunowie prawni.
2. Do wniosku o stypendium należy dołączyć kopie dokumentów wskazujących na szczególne wyniki w nauce, osiągnięcia artystyczne, oryginał do wglądu.
3. Wniosek o stypendium składa się w Urzędzie Miasta i Gminy Ścinawa do dnia 20 listopada każdego roku, po wcześniejszej weryfikacji w Referacie Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki.
4. Wnioski niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
5. Wnioski o stypendium opiniuje Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu, w terminie do 7 dni od daty przedłożenia przez Burmistrza Ścinawy, pod rygorem pominięcia.
6. Ostateczną decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Burmistrz Ścinawy w formie zatwierdzenia listy przyznanych stypendiów.
7. Od stanowiska Burmistrza Ścinawy w sprawie stypendium nie przysługuje odwołanie.
8. Listę stypendystów podaje się do publicznej wiadomości.
§ 4. Po zaopiniowaniu przez Komisję Zdrowia, Pomocy Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu w szczególnie uzasadnionych przypadkach Burmistrz Ścinawy może przyznać z własnej inicjatywy jednorazowe stypendium w formie rzeczowej lub finansowej.


Poniżej znajduje się do pobrania wniosek o stypendium.Komentarz:
Załączniki
Wniosek   Wniosek o przyznanie stypendium.pdf (42.53 KB)


Osoba wprowadzająca dokument Patrycja Jugo

Rejestr zmian dokumentu
26.06.2014    Edycja dokumentu (Magdalena Ratajczak)
12.06.2014    Edycja dokumentu (Patrycja Jugo)
21.06.2013    Edycja dokumentu (Magdalena Ratajczak)
21.06.2013    Dodano załącznik "Wniosek" (Magdalena Ratajczak)
21.06.2013    Edycja dokumentu (Magdalena Ratajczak)
21.06.2013    Usunięto załącznik Wniosek o przyznanie stypendium naukowego (Magdalena Ratajczak)
21.06.2013    Edycja dokumentu (Magdalena Ratajczak)
21.06.2013    Dodano załącznik "Wniosek o przyznanie stypendium naukowego" (Magdalena Ratajczak)
21.06.2013    Edycja dokumentu (Magdalena Ratajczak)
21.06.2013    Usunięto załącznik WNIOSEK O STYPENDIUM.pdf (Magdalena Ratajczak)
27.03.2012    Edycja dokumentu (Patrycja Jugo)
26.03.2012    Edycja dokumentu (Patrycja Jugo)
26.03.2012    Edycja dokumentu (Patrycja Jugo)
26.03.2012    Edycja dokumentu (Patrycja Jugo)
26.03.2012    Utworzenie dokumentu. (Patrycja Jugo)