Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD MIASTA I GMINY ŚCINAWA
   
 
  Menu przedmiotowe
   Jednostki Organizacyjne
Tytuł dokumentu Zespół Szkolno-Przedszkolny
Data publikacji 07.07.2009
Data na dokumencie/utworzenia 01.01.1970
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 


Zespół Szkolno-Przedszkolny


Szkoła Podstawowa Nr 3

im. Bronisława Malinowskiego

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Ścinawie
ul. Królowej Jadwigi 9
59-330 Ścinawa

(klasy I - VI)

REGON: 001240290
NIP: 692-10-79-270
tel.: (76) 841-26-46
tel./faks: (76) 841-26-48
e-mail: sp3@scinawa.pl

strona internetowa: www.sp3scinawa.edupage.org

Szkoła Podstawowa Nr 3

im. Bronisława Malinowskiego

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Ścinawie

ul. Lipowa 1
(klasy VII - VIII)
59-330 Ścinawa
tel.: 76  8412 650
fax: 76  8412 649

NIP: 692 21 95 133

Regon: 390712876
e-mail:
sp3@scinawa.pl
strona WWW: www.sp3scinawa.edupage.org

Przedszkole Publiczne w Ścinawie
ul. Królowej Jadwigi 9 a
59-330 Ścinawa
tel. 76/8412- 623
e-mail: przedszkole@scinawa.pl
NIP 692-17-47-599
REGON 021429511Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ścinawie 

Jolanta Szulc

 

Wicedyrektor Przedszkola Publicznego w Ścinawie 

Elżbieta Puchniak

Wicedyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Bronisława Malinowskiego w Ścinawie  (ul. Królowej Jadwigi 9, 59-330 Ścinawa)

 Halina Ciołka

Wicedyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Bronisława Malinowskiego w Ścinawie
(ul. Lipowa 1, 59-330 Ścinawa)

Wiesława Sierota
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Ścinawie


Statut - jednostka budżetowa
 
Organ prowadzący - Miasto i Gmina Ścinawa
 
Organ sprawujący nadzór pedagogiczny - Kuratorium Oświaty Wrocław
 
Dyrektor Szkoły - Jolanta Szulc
 Przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godzinach od 13.00 do 14.00Sekretariat szkoły przyjmuje interesantów:
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14:30.


Pedagog szkolny:
mgr Ewa Krajka
e-mail: ewa.krajka@op.pl
Tel.: (076) 8412-625
Przyjmuje w:
Poniedziałek  od 9.00 do 13.00
Wtorek         od 8.00 do 12.15
Środę           od 9.00 do 13.00
Czwartek      od 9.00 do 13.00 
Piątek           od 8.00 do 11.45


Świetlica szkolna:
czynna codziennie w godz. od 7.00  do 16.00
mgr Maria Jaceniuk
mgr Małgorzata Barylak


Biblioteka szkolna:
czynna codziennie w godz. od 8.00 - 14.00
mgr Iwona Weres


Gabinet medyczny czynny od poniedziałku do czwartku
Pielęgniarka: Michalina Fejdasz – Stankiewicz
Poniedziałek: 7:30 – 14.30
Wtorek: 7:30 – 14.30
Środa: 11.35 – 14.30
Czwartek: 11.35 – 14.30


KADRA PEDAGOGICZNA

 • wykształcona wg najnowszych standardów,
 • systematycznie doskonaląca się i podnosząca swoje kwalifikacje poprzez:
  • studia podyplomowe,
  • kursy i warsztaty metodyczne,
  • zdobywanie kolejnych stopni awansu zawodowego,
 • twórcza, podejmująca wyzwania współczesnej edukacji,
 • zaangażowana w życie szkoły, przyjazna dzieciom.


AKTY ZAŁOŻYCIELSKIE

Szkoła funkcjonuje na podstawie:

 • Uchwały Nr 45 Rady Gminy i Miasta w Ścinawie z dnia 15 marca 1999 r.  w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 3  im.  Bronisława Malinowskiego w Ścinawie w sześcioletnią szkołę podstawową o strukturze organizacyjnej klas I-VI.
 • Uchwały Nr 87 Zarządu Gminy i Miasta w Ścinawie z dn. 28 września 1993r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej nr 3 w Ścinawie. Szkoła posiada sztandar.
 • Uchwały Nr 48 Rady Gminy i Miasta w Ścinawie z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie ustalenia sieci szkół podstawowych  i gimnazjum na terenie  gminy i miasta  Ścinawa.


AKTY PUBLICZNOPRAWNE

Szkoła funkcjonuje w oparciu o STATUT Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Bronisława Malinowskiego w Ścinawie zatwierdzony Uchwałą Nr 8 Rady Szkoły z dn. 25 kwietnia 2002r. w sprawie statutu szkoły z późniejszymi zmianami.Uchwała w sprawie zmian w STATUCIE - plik do pobrania.


OBWÓD SZKOŁY

Do obwodu szkoły należą miejscowości: Ścinawa, Dębiec, Lasowice, Buszkowice, Przychowa, Turów, Krzyżowa, Sitno, Dąbrowa Dolna, Dąbrowa Środkowa, Ręszów, Parszowice, Wielowieś, Redlice, Jurcz, Grzybów, Zaborów, Dłużyce.


SZKOŁA W  LICZBACH 

 • 30 sal lekcyjnych,
 • 2 sale dydaktyczne i zabaw w oddziale przedszkolnym,
 • pracownia internetowa,
 • sala gimnastyczna,
 • biblioteka z czytelnią,
 • świetlica,
 • stołówka,
 • kompleks sportowy (boisko wielofunkcyjne do gier zespołowych, boisko do piłki koszykowej, boisko do siatkówki, 100 m bieżnia i skocznia w dal).

Kompleks boisk szkolnych:
 • Boisko uniwersalne
 • Boisko do koszykówki
 • Boisko do siatkówki
 • Bieżnia 100m
 • Skocznia w dal


CELE I ZADANIA SZKOŁY

 1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności:
  • umożliwia uczniom zdobycie wiedzy i umiejętności  niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły,
  • wdraża ich do samodzielności,
  • przygotowuje uczniów do aktywnego udziału w życiu społecznym oraz rozwija umiejętności społeczne uczniów, poprzez zdobywanie prawidłowych doświadczeń we współżyciu w grupie rówieśniczej,
  • sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły,
  • rozbudza i rozwija indywidualne zainteresowania ucznia,
  • wspomaga uczniów w tworzeniu własnego świata wartości ukierunkowanego na poszukiwanie prawdy,
  • wyrabia czujność wobec zagrożeń zdrowia fizycznego i psychicznego,
  • uczy zachowań  sprzyjających zdrowiu fizycznemu  i psychicznemu. 
 2. Cele i zadania szkoły realizują nauczyciele wraz uczniami na zajęciach edukacyjnych (lekcjach), zajęciach pozalekcyjnych i w działalności  pozaszkolnej.
 

Cele i zadania szkoła realizuje poprzez:

 • zapewnienie poczucia tożsamości narodowej i religijnej,
 • dostosowanie treści , metod i organizacji nauczania do możliwości rozwoju psychofizycznego uczniów,
 • umożliwienie wyrównania i likwidowania opóźnień rozwoju  psychologicznego uczniów poprzez organizację  zajęć specjalistycznych,
 • organizacje zajęć dydaktyczno - wyrównawczych, socjoterapeutycznych i innych w zależności od potrzeb i możliwości szkoły, (zasady tworzenia i organizacji zajęć /klas/ wymienionych w pkt. c i d regulują odrębne  przepisy),
 • zapewnienie opieki uczniom szczególnie uzdolnionym, poprzez umożliwienie rozwijania zainteresowań uczniów,  realizowanie indywidualnych programów lub toków  nauki oraz ukończenia szkoły w skróconym czasie szczegółowe zasady i tryb zezwoleń określają odrębne  przepisy,
 • budowanie poczucia własnej wartości,
 • kształtowanie postaw akceptacji odmienności drugiego  człowieka,
 • zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju  fizycznego psychicznego,
 • kształtowanie umiejętności dbania o własne ciało, zdrowie i sprawność,
 • wyrabianie czynności wobec zagrożeń dla zdrowia fizycznego i psychicznego,
 • kształtowanie umiejętności rozwiązywania i utrzymywania poprawnych kontaktów z innymi ludźmi,
 • budzenie poczucia przynależności do społeczności szkolnej, środowiska lokalnego, regionu, kraju,
 • stwarzanie warunków do indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych dzieci,
 • kształtowanie odpowiedzialnej postawy wobec podjętych i powierzonych zadań,
 • realizowanie programu profilaktycznego,
 • wspieranie uzdolnień uczniów: Regulamin przyznawania stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe. W kancelarii szkoły rodzice mogą pobrać i złożyć wniosek o udzielenie socjalnego stypendium szkolnego.


Zadania opiekuńcze szkoły realizowane są  z uwzględnieniem obowiązujących w szkole ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny, a w szczególności podczas:

 • zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych,
 • zajęć poza terenem szkoły w trakcie wycieczek organizowanych  przez szkołę,
 • przerw międzylekcyjnych (nauczyciele dyżurujący).


Szkoła sprawuje indywidualną opiekę nad niektórymi uczniami, a zwłaszcza nad:

 • uczniami z zaburzeniami rozwojowymi, uszkodzeniami narządów: słuchu, wzroku i ruchu,
 • uczniami, którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych potrzebne są szczególne formy opieki (zapomóg losowych),
 • uczniami, których umieszczono w rodzinach zastępczych, bądź będącymi wychowankami domu dziecka.


Zapewniamy:

 • ciekawe formy zdobywania wiedzy,
 • naukę języków obcych: języka niemieckiego i języka angielskiego
 • naukę informatyki – stały dostęp do Internetu,
 • rozwój talentów i zainteresowań,
 • kształtowanie postaw prozdrowotnych i proekologicznych,
 • poczucie bezpieczeństwa,
 • życzliwą atmosferę,
 • możliwość osiągnięcia sukcesu przez każde dziecko.


Szkoła prowadzi:

 1. ewidencje:
  • księgę ewidencji dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu, zamieszkałych w obwodzie szkoły,
  • księgę uczniów,
  • księgę absolwentów-ewidencję wydanych świadectw ukończenia szkoły,
  • kontroli zewnętrznej,
 2. rejestry:
  • zaświadczeń o szczegółowych wynikach sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej,
  • wydanych duplikatów świadectw,
  • wydanych legitymacji szkolnych,
  • wydanych kart rowerowych,
  • wypadków uczniowskich i wypadków przy pracy,
  • dokumentacji związanej z awansem zawodowym nauczycieli oraz inną zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.


Dane zawarte w ewidencjach i rejestrach udostępniane są osobom zainteresowanym na pisemny wniosek skierowany do dyrektora szkoły zgodnie z:

 • Rozporządzeniem MENiS z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie  sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. Nr 23, poz.225),
 • Rozporządzenie MEN z dnia 24 kwietnia 2002 r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności z późniejszymi zmianami


W kancelarii szkoły rodzice mogą:

 • zapisać dziecko do oddziału przedszkolnego i do szkoły,
 • opłacić składkę na ubezpieczenie dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków,
 • dokonać zgłoszenia wypadku dziecka,
 • opłacić składkę na fundusz Rady Rodziców,
 • dokonać opłaty za obiady,
 • złożyć podanie lub wniosek do dyrektora szkoły,
 • uzyskać informację w każdej innej sprawie dotyczącej działalności organizacyjno - dydaktycznej szkoły (także telefonicznie),
 • dokonać wpisu do książki skarg i wniosków.
 

MAJĄTEK SZKOŁY

 • Kompleks budynków szkolnych (wartość księgowa brutto): 4 912 975,11 zł
 • Kompleks boisk sportowych: 1.292.264,00 zł
 • Razem: 6 410 359,32 zł
 • Sprzęt i wyposażenie w użytkowaniu:
 • sprzęt trwały w użytkowaniu - 624 954,35 zł
 • Monitoring i kamery wizyjne: 53 712,05 zł
 • Razem: 678 666,40 zł
 • Wartość majątku brutto: 7 089 025,72 zł
(wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 r.)


Przedszkole Publiczne w Ścinawie


ZASADY ORGANIZACJI

 1. Przedszkole w Ścinawie jest przedszkolem publicznym. Posiada oddział przedszkolny w Zaborowie. Organem prowadzącym przedszkole jest Rada Miasta i Gminy Ścinawa. Nadzór pedagogiczny sprawuje  Kurator Oświaty.
  • Przedszkole czynne jest w godzinach:
   • od 6.00 do 16.30 w Ścinawie
   • od 7.00 do 13.30 w Zaborowie, przez cały rok z przerwą wakacyjną ustaloną przez organ prowadzący przedszkole.
  • Do przedszkole przyjmowane są dzieci od 3 do 5 lat, przyznając priorytet dzieciom 5 – letnim.                  
  • Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku         z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.
 2. Praca wychowawczo - dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania    w przedszkolu dopuszczonego do użytku przez MEN.
 3. Szczegółową organizacje  wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora placówki.
 4. Organizację pracy w ciągu dnia określają ramowe rozkłady dnia dla poszczególnych grup, ustalone                       z uwzględnieniem wymagań zdrowia i higieny.
 5. Przedszkole zapewnia dzieciom właściwe warunki wypoczynku, zdrowia i bezpieczeństwa.
 6. Pracę wychowawczo – dydaktyczną z dziećmi organizuje się w oparciu o roczny plan pacy przedszkola. Nauczyciele opracowują  miesięczne plany pracy wychowawczo- dydaktycznej i opiekuńczej, w których uwzględniają zajęcia organizowane z dziećmi, zabawy, spacery, wycieczki, pracę indywidualną, kontakty z rodzicami.
 7. Zasady korzystania z wyżywienia i wnoszenie opłat za usługi świadczone przez przedszkole
  • Dzieci z rozszerzoną podstawa programowa uczęszczające do przedszkola mają prawo do korzystania z 3 posiłków: śniadanie, obiad, podwieczorek.
  • Stawkę dzienną wyżywienia ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z rodzicami, wysokość opłaty stałej (czesne) ustala Rada Miejska w Ścinawie. .
  • Opłaty za dzienne wyżywienie nie pobiera się w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu.
  • Termin uiszczania opłat za przedszkole upływa 20 – go każdego miesiąca.


Dyrektor przedszkola przyjmuje interesantów:

 1. w poniedziałek - w godz. od 15.00 do 16.00,
 2. w piątek - w godz. od 8.00 do 9.00


ZASADY PRZYJMOWANIA DZIECI DO PRZEDSZKOLA

Do przedszkola przyjmowanie są dzieci w wieku od 3 do 5 lat. Zasady przyjmowania dzieci do przedszkola ogłaszane są przez dyrektora przedszkola na tablicy ogłoszeń. W trakcie roku szkolnego o przyjęciu lub odmowie dzieci do przedszkola decyduje dyrektor. Nabór dzieci do przedszkola prowadzi się każdego roku według następującego harmonogramu

 1. od 01.03 – 31.03 – przedszkole wydaje i przyjmuje od rodziców „ Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola Publicznego w Ścinawie", prowadząc ich ewidencję;
 2. w wyznaczonym dniu w okresie od 01.04 do 15.04. powołana komisja dokonuje kwalifikacji dzieci na przyszły rok szkolny,
 3. w dniu 20.04 - przedszkole ogłasza wyniki rekrutacji.
 

KRYTERIA PRZYJMOWANIA DZIECI

 • Dzieci 5 – letnie,
 • Dzieci matek lub ojców samotnie wychowujących dzieci;
 • Dzieci matek lub ojców posiadających I i II grupę inwalidzką;
 • Dzieci z rodzin zastępczych lub z Domu Dziecka;
 • Dzieci z rodzin wielodzietnych;
 • Dzieci objęte pieczą zastępczą;
 • Dzieci rodziców pracujących zawodowo;
 • Dzieci zamieszkujące na terenie gminy Ścinawa zgodnie z adresem wskazanym w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu w ubiegłym roku podatkowym.


RAMOWY ROZKŁAD DNIA

 1. 6:00 – 8:00 – schodzenie się dzieci, zabawy swobodne, praca indywidualna
 2. 8:00 - zabawy ruchowe, czynności samoobsługowe w łazience, przygotowanie do śniadania
 3. 8:30 - śniadanie
 4. 9:00 - zabawy zorganizowane
 5. 10:00 - zabawy dowolne w sali według zainteresowań dzieci, spacery, wycieczki, zabawy na terenie ogrodu przedszkolnego, zajęcia dodatkowe
 6. 11:30 - czynności samoobsługowe w łazience, zabawa ruchowa, przygotowanie do  obiadu
 7. 11:50 - obiad
 8. 12:20 - krótki relaks leżakowanie (w grupie 3-4 latków ), pozostałe dzieci zabawy w sali lub na powietrzu, praca indywidualna
 9. 14:00 - podwieczorek
 10. 14:30- 16:30- rozchodzenie się dzieci, zabawy dowolne i zorganizowane, praca indywidualna, kontakty               z rodzicami  


Komentarz:Załączniki
Nauczyciele w SP3   nauczyciele_sp3.pdf (124.24 KB)
Wykaz podręczników   SZKOLNY_ZESTAW_PODRECZNIKOW13.pdf (294.86 KB)
Statur Szkoły wrzesień 2013   Statut_szkoly_wrzesień _2013.pdf (624.78 KB)
Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa ukończenia szkoły podstawowej   wowds_SP3_2008.pdf (33.75 KB)
Regulamin przyznawania stypendiów   rpszwwnioswSP-3.pdf (68.76 KB)
Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej karty/rowerowej   rowerowej.pdf (44.98 KB)
Regulamin Organizacji Wycieczek Szkolnych   regorgwycieszkol_06-12-07.pdf (164.69 KB)
OŚWIADCZENIE o wyrażeniu zgody na wyjazd dziecka   oswiaczenie-o-zgodzie-na-wyjazd-dziecka.pdf (41.56 KB)
Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej   karta-zgloszenia-do-swietlicy-szkolnej.pdf (53.57 KB)
Statut_GP.pdf   Statut_GP.pdf (1017.86 KB)
Wzor_wniosku_o_przyjecie_dziecka_do_przedszkola.pdf   Wzor_wniosku_o_przyjecie_dziecka_do_przedszkola.pdf (73.75 KB)


Osoba wprowadzająca dokument Paweł Flunt

Rejestr zmian dokumentu
15.10.2019    Edycja dokumentu (Zygmunt Kogut)
15.10.2019    Edycja dokumentu (Zygmunt Kogut)
15.10.2019    Edycja dokumentu (Zygmunt Kogut)
09.01.2019    Edycja dokumentu (Magdalena Ratajczak)
26.01.2017    Edycja dokumentu (Magdalena Ratajczak)
26.01.2017    Edycja dokumentu (Magdalena Ratajczak)
26.01.2017    Dodano załącznik "Statut_GP.pdf" (Magdalena Ratajczak)
26.01.2017    Dodano załącznik "Wzor_wniosku_o_przyjecie_dziecka_do_przedszkola.pdf" (Magdalena Ratajczak)
26.01.2017    Edycja dokumentu (Magdalena Ratajczak)
18.11.2015    Edycja dokumentu (Paweł Flunt)
18.11.2015    Dodano załącznik "Nauczyciele w SP3" (Paweł Flunt)
18.11.2015    Usunięto załącznik Nasi nauczyciele (Paweł Flunt)
18.11.2015    Edycja dokumentu (Paweł Flunt)
04.03.2014    Edycja dokumentu (Magdalena Ratajczak)
04.03.2014    Edycja dokumentu (Magdalena Ratajczak)
04.03.2014    Usunięto załącznik OŚWIADCZENIE o wyrażeniu zgody na udział dziecka w zajęciach WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE (Magdalena Ratajczak)
04.03.2014    Usunięto załącznik zestaw podręczników na rok szkolny 2009/2010 (Magdalena Ratajczak)
04.03.2014    Usunięto załącznik Wniosek o przebadanie w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Lubinie (Magdalena Ratajczak)
04.03.2014    Edycja dokumentu (Magdalena Ratajczak)
21.02.2014    Edycja dokumentu (Magdalena Ratajczak)
21.02.2014    Edycja dokumentu (Magdalena Ratajczak)
14.01.2014    Aktualizacja załączników i informacji (Paweł Flunt)
14.01.2014    Dodano załącznik "Nasi nauczyciele" (Paweł Flunt)
14.01.2014    Dodano załącznik "Wykaz podręczników" (Paweł Flunt)
14.01.2014    Usunięto załącznik Nasi nauczyciele (Paweł Flunt)
14.01.2014    Usunięto załącznik Statut SP3 (Paweł Flunt)
14.01.2014    Usunięto załącznik Zestaw podręczników na rok szkolny 2011/2012 (Paweł Flunt)
14.01.2014    Usunięto załącznik Zmiany w statucie (Paweł Flunt)
14.01.2014    Usunięto załącznik Zmiany w statucie (2) (Paweł Flunt)
31.10.2013    Dodano aktualny Statu Szkóły (Paweł Flunt)
31.10.2013    Dodano załącznik "Statur Szkoły wrzesień 2013" (Paweł Flunt)
25.04.2013    Edycja dokumentu (Magdalena Ratajczak)
29.09.2011    Edycja dokumentu (Paweł Flunt)
29.09.2011    Dodano załącznik "Zmiany w statucie (2)" (Paweł Flunt)
20.09.2011    Edycja dokumentu (Paweł Flunt)
20.09.2011    Dodano załącznik "Zmiany w statucie" (Paweł Flunt)
15.07.2011    Edycja dokumentu (Paweł Flunt)
15.07.2011    Usunięto załącznik Zestaw podręczników na rok szkolny 2010/2011 (Paweł Flunt)
15.07.2011    Dodano załącznik "Zestaw podręczników na rok szkolny 2011/2012" (Paweł Flunt)
15.06.2011    Edycja dokumentu (Paweł Flunt)
15.06.2011    Dodano załącznik "Statut SP3 " (Paweł Flunt)
15.06.2011    Usunięto załącznik Statut SP3 (Paweł Flunt)
01.03.2011    Edycja dokumentu (Magdalena Ratajczak)
24.09.2010    Edycja dokumentu (Paweł Flunt)
24.09.2010    Edycja dokumentu (Paweł Flunt)
22.06.2010    Dodano załącznik: Zestaw podręczników na rok szkolny 2010/2011
(Paweł Flunt)
22.06.2010    Dodano załącznik "Zestaw podręczników na rok szkolny 2010/2011" (Paweł Flunt)
06.05.2010    Edycja dokumentu (Paweł Flunt)
23.04.2010    Edycja dokumentu (Paweł Flunt)
23.04.2010    Dodano załącznik "Statut SP3" (Paweł Flunt)
23.04.2010    Usunięto załącznik Statut SP3 (Paweł Flunt)
23.11.2009    Edycja dokumentu (Paweł Flunt)
23.11.2009    Edycja dokumentu (Paweł Flunt)
23.11.2009    Dodano załącznik "Nasi nauczyciele" (Paweł Flunt)
23.11.2009    Edycja dokumentu (Paweł Flunt)
23.11.2009    Usunięto załącznik Zmiana statutu SP3 (Paweł Flunt)
23.11.2009    Dodano załącznik "Statut SP3" (Paweł Flunt)
23.11.2009    Usunięto załącznik Statut SP3 (Paweł Flunt)
29.10.2009    Edycja dokumentu (Paweł Flunt)
29.10.2009    Dodano załącznik "Statut SP3" (Paweł Flunt)
29.10.2009    Usunięto załącznik Statut SP3 (Paweł Flunt)
29.09.2009    Edycja dokumentu (Patrycja Jugo)
07.07.2009    Edycja dokumentu (Paweł Flunt)
07.07.2009    Dodano załącznik "Zmiana statutu SP3" (Paweł Flunt)
07.07.2009    Dodano załącznik "Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa ukończenia szkoły podstawowej" (Paweł Flunt)
07.07.2009    Dodano załącznik "Wniosek o przebadanie w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Lubinie" (Paweł Flunt)
07.07.2009    Dodano załącznik "OŚWIADCZENIE o wyrażeniu zgody na wyjazd dziecka" (Paweł Flunt)
07.07.2009    Dodano załącznik "zestaw podręczników na rok szkolny 2009/2010 " (Paweł Flunt)
07.07.2009    Dodano załącznik "Regulamin Organizacji Wycieczek Szkolnych" (Paweł Flunt)
07.07.2009    Dodano załącznik "Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej karty/rowerowej" (Paweł Flunt)
07.07.2009    Dodano załącznik "Regulamin przyznawania stypendiów" (Paweł Flunt)
07.07.2009    Dodano załącznik "Statut SP3" (Paweł Flunt)
07.07.2009    Dodano załącznik "Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej" (Paweł Flunt)
07.07.2009    Dodano załącznik "OŚWIADCZENIE o wyrażeniu zgody na udział dziecka w zajęciach WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE" (Paweł Flunt)
07.07.2009    Edycja dokumentu (Paweł Flunt)
07.07.2009    Edycja dokumentu (Paweł Flunt)
07.07.2009    Edycja dokumentu (Paweł Flunt)
07.07.2009    Edycja dokumentu (Paweł Flunt)
07.07.2009    Edycja dokumentu (Paweł Flunt)
07.07.2009    Utworzenie dokumentu. (Paweł Flunt)