Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD MIASTA I GMINY ŚCINAWA
   
 
  Menu przedmiotowe
   Prawo Lokalne
Tytuł dokumentu Zarządzenia Burmistrza (Gmina) rok 2008
Data publikacji 25.03.2009
Data na dokumencie/utworzenia
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 
Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (art. 10 i art. 13) informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek. Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Zarządzenie G/1/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 03.01.2008r. w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu.

Zarządzenie G/2/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 03.01.2008r. w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu.

Zarządzenie G/3/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 03.01.2008r. w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu.

Zarządzenie G/4/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 03.01.2008r. w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu.

Zarządzenie G/5/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 03.01.2008r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie G/6/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 09.01.2008r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie G/7/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 14.01.2008r. w sprawie przejęcia zadania z zakresu administracji publicznej.

Zarządzenie G/8/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 17.01.2008r. w sprawie ustanowienia odrębnej własności lokalu.

Zarządzenie G/9/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 18.01.2008r. w sprawie określenia szczegółowości układu wykonawczego budżetu Miasta i Gminy Ścinawa na 2008 r. przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIV/101/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r: Plan dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej na 2008 rok, Plan dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Ścinawa wg. działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej na 2008 rok.

Zarządzenie G/10/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 22.01.2008r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie G/11/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 25.01.2008r. w sprawie powołania koordynatora ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Zarządzenie G/12/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 25.01.2008r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ścinawa na rok 2008, uchwalonego uchwałą rady Miejskiej w Ścinawie Nr XXIV/100/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r.

Zarządzenie G/13/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 29.01.2008r. w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu.

Zarządzenie G/14/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 31.01.2008r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu.

Zarządzenie G/15/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 31.01.2008r. w sprawie uchylenia zarządzeń.

Zarządzenie G/16/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 04.02.2008r. w sprawie wyrażenia zagody na sprzedaż.

Zarządzenie G/17/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 04.02.2008r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Zarządzenie G/18/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 05.02.2008r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie G/18a/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 08.02.2008r. w sprawie udzielenia upowaznienia do przeprowadzenia kontroli.

Zarządzenie G/19/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 11.02.2008r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż.

Zarządzenie G/20/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 11.02.2008r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Zarządzenie G/21/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 12.02.2008r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste.

Zarządzenie G/22/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 18.02.2008r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

Zarządzenie G/23/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 18.02.2008r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

Zarządzenie G/24/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 18.02.2008r. w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu.

Zarządzenie G/25/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 18.02.2008r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu podziału środków przeznaczonych na wspieranie inicjatyw rad sołeckich i zarządów osiedli na 2008 rok.

Zarządzenie G/26/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 19.02.2008r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu organizacjom pozarządowym, podmiotom wymienionym w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym, a także o powołaniu Komisji Konkursowej.

Zarządzenie G/27/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 21.02.2008r. w sprawie sprzedaży nieruchomości.

Zarządzenie G/28/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 21.02.2008r. w sprawie sprzedaży nieruchomości.

Zarządzenie G/29/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 21.02.2008r. w sprawie sprzedaży nieruchomości.

Zarządzenie G/30/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 21.02.2008r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Zarządzenie G/31/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 21.02.2008r. w sprawie zmiany składu osobowego komisji przetargowej.

Zarządzenie G/32/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 21.02.2008r. w sprawie zmiany składu osobowego komisji przetargowej.

Zarządzenie G/33/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 26.02.2008r. w sprawie odwołania przetargu.

Zarządzenie G/34/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 27.02.2008r. w sprawie udzielenia upoważnienia dla Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ścinawie.

Zarządzenie G/35/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 03.03.2008r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gmniy Ścinawa na 2008 rok, uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Ścinawie Nr XXIV/100/2007 z dnia 28 grudnia 2007 roku: uzasadnienie, załącznik.

Zarządzenie G/36/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 03.03.2008r. w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zarządzenie G/37/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 04.03.2008r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie G/38/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 04.03.2008r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie G/39/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 04.03.2008r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie G/40/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 04.03.2008r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż.

Zarządzenie G/41/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 04.03.2008r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Zarządzenie G/42/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 04.03.2008r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie G/43/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 04.03.2008r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż.

Zarządzenie G/44/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 04.03.2008r. w sprawie sprzedaży nieruchomości.

Zarządzenie G/45/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 04.03.2008r. w sprawie sprzedaży nieruchomości.

Zarządzenie G/46/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 04.03.2008r. w sprawie sprzedaży nieruchomości.

Zarządzenie G/47/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 10.03.2008r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie G/48/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 10.03.2008r. w sprawie upoważnienia do przeprowadzenia uzgodnienia regulaminu wynagrodzeń nauczycieli na 2008 r.

Zarządzenie G/49/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 10.03.2008r. w sprawie sprzedaży nieruchomości.

Zarządzenie G/50/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 10.03.2008r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Zarządzenie G/51/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 18.03.2008r. w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu.

Zarządzenie G/52/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 18.03.2008r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2007 rok: sprawozdanie, załącznik 1, załącznik 2, załącznik 3, załącznik 4, załącznik 5, załącznik 6, załącznik 7, załącznik 8, załącznik 9,załącznik 10, załącznik 11, zalącznik 12, załącznik 13.

Zarządzenie G/53/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 18.03.2008r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej w Ścinawie i Ścinawskiego Ośrodka Kultury.

Zarządzenie G/54/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 18.03.2008r. w sprawie uzupełnienia składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zarządzenie G/56/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 28.03.2008r. w sprawie uzupełnienia składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zarządzenie G/57/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 07.04.2008r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie G/58/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 10.04.2008r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie G/59/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 10.04.2008r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż.

Zarządzenie G/60/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 10.04.2008r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Zarządzenie G/61/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 10.04.2008r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż.

Zarządzenie G/62/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 10.04.2008r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż.

Zarządzenie G/63/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 10.04.2008r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Zarządzenie G/64/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 10.04.2008r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Zarządzenie G/65/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 11.04.2008r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Zarządzenie G/66/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 11.04.2008r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie G/67/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 11.04.2008r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie G/68/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 11.04.2008r. w sprawie cen za usługi komunalne dotyczące oczyszczania miasta i gminy.

Zarządzenie G/69/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 11.04.2008r. w sprawie cen za składowanie nieczystości stałych na wysypisku komunalnym w Ścinawie.

Zarządzenie G/70/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 11.04.2008r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej.

Zarządzenie G/71/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 11.04.2008r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

Zarządzenie G/72/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 17.04.2008r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie G/73/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 17.04.2008r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż.

Zarządzenie G/74/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 17.04.2008r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Zarządzenie G/75/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 17.04.2008r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Zarządzenie G/76/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 17.04.2008r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Zarządzenie G/77/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 17.04.2008r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Zarządzenie G/78/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 17.04.2008r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Zarządzenie G/79/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 17.04.2008r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Zarządzenie G/80/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 17.04.2008r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Zarządzenie G/81/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 17.04.2008r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Zarządzenie G/82/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 17.04.2008r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Zarządzenie G/83/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 17.04.2008r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Zarządzenie G/84/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 17.04.2008r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Zarządzenie G/85/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 17.04.2008r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Zarządzenie G/86/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 22.04.2008r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2008.

Zarządzenie G/87/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 22.04.2008r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Zarządzenie G/88/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 22.04.2008r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Zarządzenie G/89/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 22.04.2008r. w sprawie sprzedaży nieruchomości.

Zarządzenie G/90/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 22.04.2008r. w sprawie zmiany Zarządzenia G/80/05 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 23.06.2005 r. w sprawie wydzielenia lokali przeznaczonych do wynajmowania jako lokale socjalne.

Zarządzenie G/91/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 22.04.2008r. w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zarządzenie G/92/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 22.04.2008r. w sprawie sprzedaży nieruchomości.

Zarządzenie G/93/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 22.04.2008r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Zarządzenie G/94/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 25.04.2008r. w sprawie sprzedaży nieruchomości.

Zarządzenie G/95/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 25.04.2008r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż.

Zarządzenie G/96/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 25.04.2008r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż.

Zarządzenie G/97/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 25.04.2008r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Zarządzenie G/98/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 25.04.2008r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Zarządzenie G/99/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 25.04.2008r. w sprawie odwołania pełnomocnika Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa do realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Zarządzenie G/100/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 25.04.2008r. w sprawie sprzedaży nieruchomości.

Zarządzenie G/101/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 30.04.2008r. w sprawie przyjęcia i podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Ścinawa.

Zarządzenie G/102/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 30.04.2008r. w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Ścinawa na rok 2008, uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Ścinawie Nr XXXIV/100/2007 z dnia 28 grudnia 2007 roku: uzasadnienie, załącznik 1, załącznik 2, załącznik 3.

Zarządzenie G/103/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 02.05.2008r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Zarządzenie G/104/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 02.05.2008r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Zarządzenie G/105/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 02.05.2008r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej.

Zarządzenie G/106/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia  07.05.2008r. w sprawie: zmian w budżecie Mista i Gminy Ścinawa na 2008 rok, uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Ścinawie Nr XXIV/100/2007  z dnia 28 grudnia 2007 roku: uzasadnienie, załącznik.

Zarządzenie G/107/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 12.05.2008r. w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Ścinawa na 2008 rok, uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Ścinawie Nr XXIV/100/2007 z dnia 28 grudnia 2007 roku: uzasadnienie, załącznik.

Zarządzenie G/108/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 12.05.2008r. w sprawie  ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie G/109/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 13.05.2008r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzoerżawę.

Zarządzenie G/110/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 14.05.2008r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie G/111/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 14.05.2008r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

Zarządzenie G/112/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 19.05.2008r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie G/113/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 20.05.2008r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na udzielania kredytu długoterminowego do kwoty 2 739 503 zł.

Zarządzenie G/114/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 20.05.2008r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie G/115/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 27.05.2008r. w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu.

Zarządzenie G/116/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 27.05.2008r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzezdaży.

Zarządzenie G/117/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 27.05.2008r. w sprawie ogłoszenia wykazu udziału we własności nieruchomości przeznaczonego do sprzedaży.

Zarządzenie G/118/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 27.05.2008r. w sprawie ogłoszenia wykazu udziału we własności nieruchomości przeznaczonego do sprzedaży.

Zarządzenie G/119/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 27.05.2008r. w sprawie ogłoszenia wykazu udziału we własności nieruchomości przeznaczonego do sprzedaży.

Zarządzenie G/120/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 27.05.2008r. w sprawie ogłoszenia wykazu udziału we własności nieruchomości przeznaczonego do sprzedaży.

Zarządzenie G/121/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 27.05.2008r. w sprawie ogłoszenia wykazu udziału we własności nieruchomości przeznaczonego do sprzedaży.

Zarządzenie G/122/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 27.05.2008r. w sprawie sprzedaży nieruchomości.

Zarządzenie G/123/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 27.05.2008r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Zarządzenie G/124/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 27.05.2008r. w sprawie sprzedaży nieruchomości.

Zarządzenie G/125/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 27.05.2008r. w sprawie sprzedaży nieruchomości.

Zarządzenie G/126/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 27.05.2008r. w sprawie  sprzedaży nieruchomości.

Zarządzenie G/127/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 27.05.2008r. w sprawie sprzedaży nieruchomości.

Zarządzenie G/128/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 27.05.2008r. w sprawie sprzedaży nieruchomości.

Zarządzenie G/129/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 27.05.2008r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Zarządzenie G/130/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 27.05.2008r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie G/131/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 27.05.2008r w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Ścinawa na 2008 rok, uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Ścinawie Nr XXIV/100/2007 z dnia 28 grudnia 2007 roku: uzasadnienie, załącznik.

Zarządzenie G/132/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 29.05.2008r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa wodociągu tranzytowego z miejscowości Turów do Ręszowa, sieci rozdzielczej wraz z przyłączami w miejscowości Ręszów i Turów".

Zarządzenie G/133/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 30.05.2008r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie G/135/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 03.06.2008r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia.

Zarządzenie G/136/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 03.06.2008r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia.

Zarządzenie G/137/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 03.06.2008r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem.

Zarządzenie G/138/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 05.06.2008r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie inwestycyjne pn.: "Remont posadzek w Szkole Podstawowej nr 3 w Ścinawie przy ulicy Królowej Jadwigi 9".

Zarządzenie G/139/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 06.06.2008r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie G/140/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 06.06.2008r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie G/141/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 06.06.2008r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie G/142/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 06.06.2008r. w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu.

Zarządzenie G/143/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 06.06.2008r. w sprawie rozwiązania za zgodą stron umowy dzierżawy.

Zarządzenie G/144/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 06.06.2008r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie G/145/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 06.06.2008r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie G/146/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 06.06.2008r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie G/147/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 06.06.2008r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie G/148/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 06.06.2008r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie G/149/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 06.06.2008r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie G/150/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 06.06.2008r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie G/151/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 06.06.2008r. w sprawie  powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie G/152/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 06.06.2008r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie G/153/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 06.06.2008r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie G/154/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 06.06.2008r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie G/155/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 06.06.2008r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie G/156/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 06.06.2008r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie G/158/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 16.06.2008r. w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Ścinawa na 2008 rok, uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Ścinawie Nr XXIV/100/2007 z dnia 28 grudnia 2007 roku: załącznik 1, załącznk 2.

Zarządzenie G/159/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 17.06.2008r. w sprawie nieodpłatnego przekazania w zarząd (administrowanie) środka trwałego.

Zarządzenie G/160/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 17.06.2008r. w sprawie udzielenia upoważnienia dla Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ścinawie.

Zarządzenie G/161/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 18.06.2008r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż.

Zarządzenie G/162/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 18.06.2008r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Zarządzenie G/163/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 18.06.2008r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż.

Zarządzenie G/164/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 18.06.2008r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż.

Zarządzenie G/165/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 18.06.2008r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Zarządzenie G/166/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 18.06.2008r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Zarządzenie G/167/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 18.06.2008r. w sprawie zatwierdzenia Zarządzenia nr 25/2008 Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ścinawie z dnia 30 maja 2008r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzenia pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ścinawie.

Zarządzenie G/168/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 20.06.2008r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie G/169/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 20.06.2008r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie G/170/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 20.06.2008r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 502/5 obr.2 miasta Ścinawy.

Zarządzenie G/171/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 20.06.2008r. w sprawie planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości.

Zarządzenie G/172/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 02.07.2008r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Toszowice, gm. Rudna, pow. Lubin, woj. dolnośląskie w granicach działki oznaczonej Nr: -8/2, AM 1.

Zarządzenie G/173/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 03.07.2008r. w sprawie wykazu o nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Wielowieś, gm. Ścinawa, pow. Lubin, woj. dolnośląskie w granicach działek oznaczonych Nr: -340,AM 1.

Zarządzenie G/174/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 03.07.2008r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 117/2 obr. miasta Ścinawy.

Zarządzenie G/175/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 03.07.2008r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Zarządzenie G/176/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 04.07.2008r. w sprawie powołania komisji przetargowej do sprzedaży działki nr 142/4 w obr.2 miasta Ścinawy.

Zarządzenie G/177/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 04.07.2008r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ulicy Plac Kościelny 1/2 w Ścinawie.

Zarządzenie G/177a/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 04.07.2008r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - lokalu mieszkalnego przy ulicy Plac Kościelny 1/2 w Ścinawie.

Zarządzenie G/178/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 04.07.2008r. w sprawie rozwiązania za zgodą stron umowy dzierżawy.

ZarządzenieG/179/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 07.07.2008r. w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Ścinawa na 2008 rok, uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Ścinawie NrXXIV/100/2007 z dnia 28 grudnia 2007 roku: zalącznik.

Zarządzenie G/180/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 09.07.2008r. w sprawie  zatwierdzenia wyników przetargu.

Zarządzenie G/181/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 09.07.2008r. w sprawie zmiany składu osobowego komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż działek nr 208/10, 208/8, 208/14, 208/15, 208/16 w obr. 1 miasta Ścinawy.

Zarządzenie G/182/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 09.07.2008r. w sprawie zmiany składu osobowego komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż działki nr300 w obr. 2 miasta Ścinawy.

Zarządzenie G/183/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 11.07.2008r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż działki nr 282/2 w Obr. Dziewin.

Zarządzenie G/184/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 11.07.2008r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż działki nr 102/3 w Obr. 2 miasta Ścinawy.

Zarządzenie G/185/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 14.07.2008r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej  do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie G/186/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 14.07.2008r. w sprawie   ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej  do sprzedaży.

Zarządzenie G/187/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 16.07.2008r. w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy Ścinawa

Zarządzenie G/188/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 17.07.2008r. w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu.

Zarządzenie G/189/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 17.07.2008r. w sprawie ogloszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia

Zarządzenie G/190/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 17.07.2008r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż działki nr 328/23 w Obr.2 miasta Ścinawy.

Zarządzenie G/191/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 17.07.2008r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości nr geodezyjny 502/5 w obr. 2 miasta Ścinawy przeznaczonej do sprzedaży

ZarządzenieG/192/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 17.07.2008r. w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu.

Zarządzenie G/193/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 17.07.2008r. w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu.

Zarządzenie G/194/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 17.07.2008r. w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu

Zarządzenie G/195/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 17.07.2008r. w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu.

Zarządzenie G/196/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 17.07.2008r. w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu.

ZarządzenieG/197/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 17.07.2008r. w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu.

Zarządzenie G/198/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 21.07.2008r. w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu.

Zarządzenie G/199/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 21.07.2008r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie G/200/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 21.07.2008r. w sprawie powołania komisji przeznaczonej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż lokalu przy ul. Jana Pawła II nr 8/5

Zarządzenie G/201/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 25.07.2008r. w sprawie zmian w budżecie - załącznik

Zarządzenie G/202/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 30.07.2008r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu przy ul. Lipowej 8/2

Zarządzenie G/203/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 30.07.2008r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ul. Lipowej 8/2

Zarządzenie G/204/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 31.07.2008r. w sprawie zmian w budżecie - załącznik

Zarządzenie G/205/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 31.07.2008r. w sprawie przyjęcia i podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Ścinawa

Zarządzenie G/206/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 01.08.2008r. wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ulicy Różanej 10/3 w Ścinawie

Zarządzenie G/207/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 01.08.2008r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży – lokal mieszkalny przy ul. Różanej 10/3 w  Ścinawie

Zarządzenie G/208/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 01.08.2008r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży – lokal mieszkalny przy ul. Różanej 12/5 w  Ścinawie

Zarządzenie G/209/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 01.08.2008r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży – lokal mieszkalny przy ul. Różanej 12/6 w  Ścinawie

Zarządzenie G/210/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 01.08.2008r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie mieszkalnego przy ulicy Różanej 12/6 w Ścinawie.

Zarządzenie G/211/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 01.08.2008r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie mieszkalnego przy ulicy Różanej 12/5 w Ścinawie.

Zarządzenie G/212/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 01.08.2008r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości - lokalu mieszkalnego przy ulicy Lipowej 17/9 w Ścinawie..

Zarządzenie G/213/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 01.08.2008r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości - lokalu mieszkalnego przy ulicy Lipowej 17/10 w Ścinawie.

Zarządzenie G/214/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 01.08.2008r. w sprawie  ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej  do sprzedaży - lokalu mieszkalnego przy ulicy Lipowej 17/9 w Ścinawie.

Zarządzenie G/215/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 01.08.2008r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży – lokal mieszkaniowy przy ul. Lipowej 17/10 w Ścinawie

Zarządzenie G/215A/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 01.08.2008r.  w sprawie uzupełnienia składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zarządzenie G/216/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 01.08.2008r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert

Zarządzenie G/217/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 11.08.2008r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż udziałów we własności nieruchomości zabudowanej nr 360/16 w Obr.2 miasta Ścinawy.

Zarządzenie G/217A/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 12.07.2008r. w sprawie zatwierdzenia projektu listy osób z którymi może być zawarta umowa najmu lokalu

Zarządzenie G/218/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 18.07.2008r. w sprawie zmian w budżecie - załącznik, uzasadnienie.

Zarządzenie G/219/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 19.07.2008r. w sprawie zmiany terminu przetargów  na sprzedaż udziałów we własności nieruchomości zabudowanej nr 360/16 w Obr.2 miasta Ścinawy.

Zarządzenie G/220/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 21.08.2008r. w sprawie w sprawie ustalenia terminu składania wniosków dotyczących udzielania pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników.

Zarządzenie G/221/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 25.08.2008r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania

Zarządzenie G/222/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 25.08.2008r. w sprawie powołania i organizacji Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Zarządzenie G/223/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 25.08.2008r. w sprawie opracowania Gminnego Planu Reagowania Kryzysowego

Zarządzenie G/224/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 26.08.2008r. w sprawie  ogłoszenia o konkursie ofert  - zadanie pomoc społeczna.

Zarządzenie G/225/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 26.08.2008r. w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert – zadanie pomoc niepełnosprawnym rozwój turystyki i ekologia

Zarządzenie G/226/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 27.08.2008r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ulicy Wołowskiej 39/2 w Ścinawie.

Zarządzenie G/227/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 27.08.2008r. w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ulicy Wołowskiej 39/3 w Ścinawie.

Zarządzenie G/228/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 27.08.2008r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ulicy Grunwaldzkiej 7/1 w Ścinawie.

Zarządzenie G/229/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 27.08.2008r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ulicy Grunwaldzkiej 7/ 2 w Ścinawie.

Zarządzenie G/230/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 27.08.2008r. w sprawie  wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ulicy Grunwaldzkiej 7/5 w Ścinawie.

Zarządzenie G/231/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 27.08.2008r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej  do sprzedaży - lokalu mieszkalnego przy ulicy Wołowskiej 39/2 w  Ścinawie.

Zarządzenie G/232/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 27.08.2008r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej  do sprzedaży - lokalu mieszkalnego przy ulicy Wołowskiej 39/3 w  Ścinawie.

Zarządzenie G/233/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 27.08.2008r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej  do sprzedaży - lokalu mieszkalnego przy ulicy Grunwaldzkiej 7/1 w  Ścinawie.

Zarządzenie G/234/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 27.08.2008r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej  do sprzedaży - lokalu mieszkalnego przy ulicy Grunwaldzkiej 7/2 w  Ścinawie.

Zarządzenie G/235/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 28.08.2008r. w sprawie informacji z przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2008 roku - część opisowa, zalącznik nr 1, załącznik nr 2, załącznik nr 3, załącznik nr 4, załącznik nr 5, załącznik nr 6, załącznik nr 7, załącznik nr 8, załącznik nr 9, załącznik nr 10, załącznik nr 11,

Zarządzenie G/236/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 28.08.2008r. w sprawie informacji z przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko - Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej w Ścinawie i Ścinawskiego Ośrodka Kultury za pierwsze półrocze 2008 roku.

Zarządzenie G/237/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 28.08.2008r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ulicy Grunwaldzkiej 7/3 w Ścinawie.

Zarządzenie G/238/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 28.08.2008r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ulicy Grunwaldzkiej 7/4  w Ścinawie.

Zarządzenie G/239/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 28.08.2008r. w sprawie ogloszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży lokal mieszkalny przy ul. Grunwaldzkiej 7/4 w Ścinawie

Zarządzenie G/240/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 28.08.2008r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży – lokalu przy ul. Grunwaldzkiej 7/5 w Ścinawie

Zarządzenie G/241/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 28.08.2008r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży – lokal przy ul. Grunwaldzkiej 7/4 w Ścinawie

Zarządzenie G/242/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 28.08.2008r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości przy ulicy Wiosennej 6 w Ścinawie.

Zarządzenie G/243/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 28.08.2008r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości przy ulicy Wiosennej 5 w Ścinawie.

Zarządzenie G/244/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 28.08.2008r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż działki nr 502/5  w Obr. 2 miasta Ścinawy.

Zarządzenie G/245/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 28.08.2008r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż działki nr 117/2  w Obr. 2 miasta Ścinawy.

Zarządzenie G/246/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 01.09.2008r. w sprawie  wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego w obr. Buszkowice Nr 40/1.

Zarządzenie G/247/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 01.09.2008r. w sprawie  wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego w obr. Buszkowice Nr 40/2.

Zarządzenie G/248/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 01.09.2008r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej  do sprzedaży - lokalu mieszkalnego w obr. Buszkowice 40/1.

Zarządzenie G/249/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 01.09.2008r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej  do sprzedaży - lokalu mieszkalnego w obr. Buszkowice 40/2.

Zarządzenie G/250/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 01.09.2008r. w sprawie sprawie zmian w budżecie

Zarządzenie G/251/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 04.09.2008r. w sprawie w sprawie powolania komisji przetargowej

Zarządzenie G/252/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia .05.2008r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości nr 111/4 w Obr.2 miasta Ścinawy.

Zarządzenie G/253/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 05.09.2008r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę ANULOWANO

Zarządzenie G/254/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 05.09.2008r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę ANULOWANO

Zarządzenie G/255/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 05.09.2008r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę ANULOWANO

Zarządzenie G/256/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 05.09.2008r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę ANULOWANO

Zarządzenie G/257/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 12.09.2008r. w sprawie  zmian w budżecie: uzasadnienienie, załącznik.

Zarządzenie G/258/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 18.09.2008r. w sprawie w sprawie zmiany składu osobowego komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych  na sprzedaż działek nr 282/2 obr. Dziewin, 102/3 obr.2 miasta Ścinawy oraz zbycia lokalu mieszkalnego przy ulicy Jana Pawła II Nr 8/5 w Ścinawie.

Zarządzenie G/259/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 22.09.2008r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości  oznaczonych  numerami geodezyjnymi 285 i 283/2 obr.2 miasta Ścinawy.

Zarządzenie G/260/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 01.09.2008r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych  do sprzedaży.

Zarządzenie G/261/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 22.09.2008r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości-lokalu mieszkalnego przy ulicy Szerokiej 28/1 w Ścinawie..

Zarządzenie G/262/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 22.05.2008r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości-lokalu mieszkalnego przy ulicy Szerokiej 28/2 w Ścinawie.

Zarządzenie G/263/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 22.09.2008r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej  do sprzedaży-lokalu mieszkalnego przy ulicy Szerokiej 28/1 w Ścinawie.

Zarządzenie G/264/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 22.09.2008r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej  do sprzedaży-lokalu mieszkalnego przy ulicy Szerokiej 28/2 w Ścinawie.

Zarządzenie G/265/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 25.09.2008r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert

Zarządzenie G/266/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 30.09.2008r. w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu.

Zarządzenie G/267/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 30.09.2008r. w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu.

Zarządzenie G/268/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 30.09.2008r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa

Zarządzenie G/269/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 30.09.2008r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa

Zarządzenie G/270/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 30.09.2008r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa

Zarządzenie G/271/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 30.09.2008r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa

Zarządzenie G/272/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 30.05.2008r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa

Zarządzenie G/273/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 30.09.2008r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa

Zarządzenie G/274/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 01.10.2008r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości przy ulicy Ogrodowej 21 a w Ścinawie.

Zarządzenie G/275/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 01.10.2008r. w sprawie  ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej  do sprzedaży - nieruchomości przy ulicy Ogrodowej 21a w Ścinawie.

Zarządzenie G/276/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 02.10.2008r. w sprawie  zatwierdzenia wyników przetargu na zbycie nieruchomości przy ulicy Jana Pawła II Nr 8/5 w Ścinawie.

Zarządzenie G/277/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 07.10.2008r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania oświadczenia majątkowego

Zarządzenie G/277a/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 07.10.2008r. w sprawie odwołania Dyrektora Ścinawskiego Ośrodka Kultury

Zarządzenie G/278/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 0710.2008r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania oświadczenia majątkowego

Zarządzenie G/279/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 07.10.2008r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania oświadczenia majątkowego

Zarządzenie G/280/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 07.10.2008r. W sprawie upoważnienia

Zarządzenie G/281/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 07.10.2008r.  w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Ścinawskiego Ośrodka Kultury

Zarządzenie G/282/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 08.10.2008r. w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu na zbycie udziału wynoszącego 1495/6653 we własności nieruchomości nr geod. 360/16 w Obr.2 miasta Ścinawy.

Zarządzenie G/283/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 08.10.2008r. w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu na zbycie udziału wynoszącego 1466/6653 we własności nieruchomości nr geod. 360/16 w Obr.2 miasta Ścinawy.

Zarządzenie G/284/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 08.10.2008r. w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu na zbycie udziału wynoszącego 1162/6653 we własności nieruchomości nr geod. 360/16 w Obr.2 miasta Ścinawy.

Zarządzenie G/285/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 08.10.2008r. w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu na zbycie udziału wynoszącego 1145/6653 we własności nieruchomości nr geod. 360/16 w Obr.2 miasta Ścinawy.

Zarządzenie G/286/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 08.10.2008r. W sprawie zmian w budżecie: uzasadnienie, załącznik

Zarządzenie G/287/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 08.10.2008r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie G/288/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 10.10.2008r. W sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

Zarządzenie G/289/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 10.10.2008r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ulicy Wiosennej 3/1  w Ścinawie.

Zarządzenie G/290/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 10.10.2008r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ulicy Wiosennej 3/3  w Ścinawie.

Zarządzenie G/291/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 10.10.2008r.  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ulicy Wiosennej 3/4  w Ścinawie.

Zarządzenie G/292/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 10.10.2008r.  w sprawie  ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej  do sprzedaży - lokalu mieszkalnego przy ulicy Wiosennej 3/1 w  Ścinawie.

Zarządzenie G/293/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 10.10.2008r.  w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej  do sprzedaży - lokalu mieszkalnego przy ulicy Wiosennej 3/3 w  Ścinawie.

Zarządzenie G/294/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 10.10.2008r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej  do sprzedaży - lokalu mieszkalnego przy ulicy Wiosennej 3/4 w  Ścinawie.

Zarządzenie G/295/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 10.10.2008r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ulicy Wiosennej 1/1  w Ścinawie.

Zarządzenie G/296/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 10.10.2008r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ulicy Wiosennej 1/2  w Ścinawie.

Zarządzenie G/297/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 10.10.2008r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ulicy Wiosennej 1/3  w Ścinawie.

Zarządzenie G/298/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 10.10.2008r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ulicy Wiosennej 1/4  w Ścinawie.

Zarządzenie G/299/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 10.10.2008r. w sprawie  ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej  do sprzedaży - lokalu mieszkalnego przy ulicy Wiosennej 1/1 w  Ścinawie.

Zarządzenie G/300/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 10.10.2008 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej  do sprzedaży - lokalu mieszkalnego przy ulicy Wiosennej 1/2 w  Ścinawie.

Zarządzenie G/301/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 10.10.2008 r.  w sprawie  ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej  do sprzedaży - lokalu mieszkalnego przy ulicy Wiosennej 1/3 w  Ścinawie.

Zarządzenie G/302/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 10.10.2008 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej  do sprzedaży - lokalu mieszkalnego przy ulicy Wiosennej 1/4 w  Ścinawie.

Zarządzenie G/303/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 10.10.2008 r.  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ulicy Wiosennej 2/2  w Ścinawie.

Zarządzenie G/304/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 10.10.2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ulicy Wiosennej 2/3  w Ścinawie.

Zarządzenie G/305/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 10.10.2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ulicy Wiosennej 2/4  w Ścinawie.

Zarządzenie G/306/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 10.10.2008 r. w sprawie  ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej  do sprzedaży - lokalu mieszkalnego przy ulicy Wiosennej 2/2 w  Ścinawie.

Zarządzenie G/307/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 10.10.2008 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej  do sprzedaży - lokalu mieszkalnego przy ulicy Wiosennej 2/3 w  Ścinawie.

Zarządzenie G/308/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 10.10.2008 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej  do sprzedaży - lokalu mieszkalnego przy ulicy Wiosennej 2/4 w  Ścinawie.

Zarządzenie G/309/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 10.10.2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ulicy Wiosennej 4/1  w Ścinawie.

Zarządzenie G/310/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 10.10.2008 r.  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ulicy Wiosennej 4/2  w Ścinawie.

Zarządzenie G/311/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 10.10.2008 r.  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ulicy Wiosennej 4/3  w Ścinawie.

Zarządzenie G/312/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 10.10.2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ulicy Wiosennej 4/4  w Ścinawie.

Zarządzenie G/313/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 10.10.2008 r.  w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej  do sprzedaży - lokalu mieszkalnego przy ulicy Wiosennej 4/1 w  Ścinawie.

Zarządzenie G/314/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 10.10.2008 r.  w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej  do sprzedaży - lokalu mieszkalnego przy ulicy Wiosennej 4/2 w  Ścinawie.

Zarządzenie G/315/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 10.10.2008 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej  do sprzedaży - lokalu mieszkalnego przy ulicy Wiosennej 4/3 w  Ścinawie.

Zarządzenie G/316/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 10.10.2008 r.  w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej  do sprzedaży - lokalu mieszkalnego przy ulicy Wiosennej 4/4 w  Ścinawie.

Zarządzenie G/317/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 10.10.2008 r.  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ulicy Robotniczej 5/1  w Ścinawie.

Zarządzenie G/318/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 10.10.2008 r.  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ulicy Robotniczej 5/2  w Ścinawie.

Zarządzenie G/319/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 10.10.2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ulicy Robotniczej 5/3  w Ścinawie.

Zarządzenie G/320/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 10.10.2008 r.  w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej  do sprzedaży - lokalu mieszkalnego przy ulicy Robotniczej 5/1 w  Ścinawie.

Zarządzenie G/321/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 10.10.2008 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej  do sprzedaży - lokalu mieszkalnego przy ulicy Robotniczej 5/2 w  Ścinawie.

Zarządzenie G/322/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 10.10.2008 r. w sprawie  ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej  do sprzedaży - lokalu mieszkalnego przy ulicy Robotniczej 5/3 w  Ścinawie.

Zarządzenie G/323/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 16.10.2008 r.  w sprawie zmian w budżecie: uzasadnienie, załącznik.

Zarządzenie G/324/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 17.10.2008 r.  w sprawie zmian w budżecie

Zarządzenie G/325/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 17.10.2008 r.  w sprawie   ogłoszenia wykazu nieruchomości przy ulicy Wiosennej 6 w Ścinawie przeznaczonej  do sprzedaży.

Zarządzenie G/326/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 17.10.2008 r.  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ulicy Jana Pawła II Nr 11/1  w Ścinawie.

Zarządzenie G/327/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 17.10.2008 r.  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ulicy Jana Pawła II Nr 11/2  w Ścinawie.

Zarządzenie G/328/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 17.10.2008 r.  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ulicy Jana Pawła II Nr 11/3  w Ścinawie.

Zarządzenie G/329/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 17.10.2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ulicy Jana Pawła II Nr 11/5  w Ścinawie.

Zarządzenie G/330/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 17.10.2008 r.  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ulicy Jana Pawła II Nr 11/6  w Ścinawie.

Zarządzenie G/331/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 17.10.2008 r. w sprawie   ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej  do sprzedaży - lokalu mieszkalnego przy ulicy Jana Pawła II Nr 11/1 w  Ścinawie.

Zarządzenie G/332/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 17.10.2008 r. w sprawie   ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej  do sprzedaży - lokalu mieszkalnego przy ulicy Jana Pawła II Nr 11/2 w  Ścinawie.

Zarządzenie G/333/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 17.10.2008 r.  w sprawie   ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej  do sprzedaży - lokalu mieszkalnego przy ulicy Jana Pawła II Nr 11/3 w  Ścinawie.

Zarządzenie G/334/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 17.10.2008 r. w sprawie   ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej  do sprzedaży -l okalu mieszkalnego przy ulicy Jana Pawła II Nr 11/5 w  Ścinawie.

Zarządzenie G/335/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 17.10.2008 r.  w sprawie   ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej  do sprzedaży - lokalu mieszkalnego przy ulicy Jana Pawła II Nr 11/6 w  Ścinawie.

Zarządzenie G/336/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 17.10.2008 r.  w sprawie   ogłoszenia wykazu nieruchomości przy ulicy Wiosennej 5 w Ścinawie przeznaczonej  do sprzedaży.

Zarządzenie G/337/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 21.10.2008 r.  w sprawie zmian w budżecie

Zarządzenie G/338/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 22.10.2008 r.  w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert pod nazwą „Budowa oświetlania w parku miejskim”

Zarządzenie G/339/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 22.10.2008 r.  w sprawie wyznaczenia zastępstwa za nieobecnego Dyrektora Szkoły Podstawowej w Tymowej.

Zarządzenie G/340/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 23.10.2008 r.  w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości nr geod. 111/4 w Obr.2 miasta Ścinawy.

Zarządzenie G/341/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 23.10.2008 r.  w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości w Obr.2 miasta Ścinawy, w skład której wchodzą działki ewidencyjne oznaczone nr geod.  478/28, 475/1, 475/2, 475/3, 475/4, 475/5, 478/22, 478/21, 478/20, 478/19.

Zarządzenie G/342/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 23.10.2008 r.  w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości w Obr.2 miasta Ścinawy, oznaczonej numerem geodezyjnym 142/4 .

Zarządzenie G/343/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 23.10.2008 r.  w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości w Obr.2 miasta Ścinawy, oznaczonej numerem geodezyjnym 424.

Zarządzenie G/344/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 23.10.2008 r.  w sprawie  obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości w Obr.2 miasta Ścinawy, oznaczonej numerem geodezyjnym  328/23

Zarządzenie G/345/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 28.10.2008 r.  w sprawie przyjęcia i podania do publicznej wiadomości Kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Ścinawa

Zarządzenie G/346/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 29.10.2008 r.  w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu najmu za lokale

Zarządzenie G/347/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 30.10.2008 r.  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ulicy Szerokiej 20/1  w Ścinawie.

Zarządzenie G/348/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 31.10.2008 r.  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ulicy Szerokiej 20/2  w Ścinawie.

Zarządzenie G/349/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 31.10.2008 r.  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ulicy Szerokiej 20/3  w Ścinawie.

Zarządzenie G/350/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 31.10.2008 r.  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Obr. Lasowice 30/1.

Zarządzenie G/351/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 31.10.2008 r.  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Obr. Lasowice 30/2.

Zarządzenie G/352/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 31.10.2008 r.  w sprawie  ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej  do sprzedaży - lokalu mieszkalnego przy ulicy Szerokiej 20/1 w  Ścinawie.

Zarządzenie G/353/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 31.10.2008 r.  w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej  do sprzedaży - lokalu mieszkalnego przy ulicy Szerokiej 20/2  w Ścinawie.

Zarządzenie G/354/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 31.10.2008 r.  w sprawie  ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej  do sprzedaży - lokalu mieszkalnego przy ulicy Szerokiej 20/3 w  Ścinawie.

Zarządzenie G/355/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 31.10.2008 r.  w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej  do sprzedaży - lokalu mieszkalnego w Obr. Lasowice 30/1.

Zarządzenie G/356/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 31.10.2008 r.  w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej  do sprzedaży - lokalu mieszkalnego w Obr. Lasowice 30/2.

Zarządzenie G/357/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 04.11.2008 r.  w sprawie zmiany w budżecie: uzasadnienie, załącznik.

Zarządzenie G/358/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 04.11.2008 r.  w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przy ulicy Robotniczej 6a w Ścinawie przeznaczonej  do sprzedaż

Zarządzenie G/359/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 04.11.2008 r.  w sprawie  ogłoszenia wykazu nieruchomości przy ulicy Robotniczej 3 w Ścinawie przeznaczonej  do sprzedaży.

Zarządzenie G/360/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 04.11.2008 r.  w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości przy ulicy Robotniczej 6a w Ścinawie.

Zarządzenie G/361/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 04.11.2008 r.  w sprawie  wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości przy ulicy Robotniczej 3 w Ścinawie.

Zarządzenie G/362/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 05.11.2008 r.  w sprawie  zmian w budżecie: uzasadnienie, załącznik.

Zarządzenie G/363/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 05.11.2008 r.  w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę działki oznaczonej numerem geodezyjnym 558/1 obręb 2 Ścinawy

Zarządzenie G/364/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 05.11.2008 r.  w sprawie   ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę działki oznaczonej numerem geodezyjnym 163 obręb 1 Ścinawy

Zarządzenie G/365/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 05.11.2008 r.  w sprawie  ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę działki oznaczonej numerem geodezyjnym 358 obręb Dziesław

Zarządzenie G/366/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 05.11.2008 r.  w sprawie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę działki oznaczonej numerem geodezyjnym  150/11 obręb 1 Ścinawy

Zarządzenie G/367/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 05.11.2008 r.  w sprawie  ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę działki oznaczonej numerem geodezyjnym 303/1 obręb Tymowa

Zarządzenie G/368/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 05.11.2008 r.  w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę działki oznaczonej numerem geodezyjnym  106 obręb 4 Ścinawy

Zarządzenie G/369/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 05.11.2008 r.  w sprawie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę działki oznaczonej numerem geodezyjnym 96/19, obręb 2 Ścinawy

Zarządzenie G/370/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 05.11.2008 r.  w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę działka oznaczona numerem geodezyjnym 342/19, obręb 2 Ścinawy

Zarządzenie G/371/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 06.11.2008 r.  w sprawie  wyznaczenia zastępstwa za nieobecnego Dyrektora Publicznego Przedszkola w Ścinawie.

Zarządzenie G/372/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 07.11.2008 r.  w sprawie  powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 285 i 283/2 w Obr.2 miasta Ścinawy.

Zarządzenie G/373/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 07.11.2008 r.  w sprawie  wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ulicy Kościelnej 9/4   w Ścinawie.

Zarządzenie G/374/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 07.11.2008 r.  w sprawie  wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ulicy Kościelnej 9/7   w Ścinawie.

Zarządzenie G/375/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 07.11.2008 r.  w sprawie  wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ulicy Kościelnej 9/8   w Ścinawie.

Zarządzenie G/376/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 07.11.2008 r.  w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej  do sprzedaży-lokalu mieszkalnego przy ulicy Kościelnej  9/4 w  Ścinawie.

Zarządzenie G/377/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 07.11.2008 r.  w sprawie  ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej  do sprzedaży-lokalu mieszkalnego przy ulicy Kościelnej  9/7 w  Ścinawie.

Zarządzenie G/378/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 07.11.2008 r.  w sprawie  ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej  do sprzedaży-lokalu mieszkalnego przy ulicy Kościelnej  9/8 w  Ścinawie.

Zarządzenie G/379/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 12.11.2008 r.  w sprawie  zmiany planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2008.

Zarządzenie G/380/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 12.11.2008 r.  w sprawie  wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. 1-go Maja 6/1 w Ścinawie.

Zarządzenie G/381/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 12.11.2008 r.  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ulicy Plac Zjednoczenia 8/4 w Ścinawie.

Zarządzenie G/382/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 12.11.2008 r.  w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - lokalu mieszkalnego przy ulicy 1-go Maja 6/1 w Ścinawie.

Zarządzenie G/383/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 12.11.2008 r.  w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej  do sprzedaży- lokalu mieszkalnego przy ulicy Plac Zjednoczenia 8/4 w Ścinawie.

Zarządzenie G/384/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 14.11.2008 r.  w sprawie przyjęcia budżetu na rok 2009

Zarządzenie G/385/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 14.11.2008 r.  w sprawie   wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości przy ulicy Ogrodowej 23a w Ścinawie.

Zarządzenie G/386/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 14.11.2008 r.  w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej  do sprzedaży - nieruchomości przy ulicy Ogrodowej 23 a w Ścinawie.

Zarządzenie G/387/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 18.11.2008 r.  w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej, nawierzchni ulic, chodników – ulice: Reymonta, Sienkiewicza, Słowackiego, Kilińskiego, Spacerowa – etap II”.

Zarządzenie G/388/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 19.11.2008 r.  w sprawie zatwierdzenia zarządzenia Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ścinawie o ustalenie ceny opłat za korzystanie z targowiska
 
Zarządzenie G/389/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 20.11.2008 r.  w sprawie zmian w budżecie

Zarządzenie G/390/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 21.11.2008 r. w sprawie  ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej  do sprzedaży- działki nr geod. 215/38 w Obr.2 miasta Ścinawy.

Zarządzenie G/391/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 21.11.2008 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej  do sprzedaży- działki nr geod. 215/36 w Obr.2 miasta Ścinawy.

Zarządzenie G/392/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 21.11.2008 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej  do sprzedaży- działki nr geod. 215/37 w Obr.2 miasta Ścinawy.

Zarządzenie G/393/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 26.11.2008 r. w sprawie zmian w budżecie: uzasadnienie, zalącznik.

Zarządzenie G/394/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 27.11.2008 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości  przeznaczonej do oddania w bezpłatne użytkowanie na rzecz Miejsko-Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej w Ścinawie.

Zarządzenie G/395/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 28.11.2008 r. w sprawie  zmian w budżecie

Zarządzenie G/396/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 28.11.2008 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert na zadanie inwestycyjne „Przewozy dzieci szkolnych z terenu miasta i gminy Ścinawa do placówek szkolnych i z powrotem do miejsca zamieszkania”

Zarządzenie G/396A2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 28.11.2008 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert na zadanie inwestycyjne „Dostawa jednego ciągnika rolniczego fabrycznie nowego oraz jednej przyczepy dwuosiowej fabrycznie nowej do ww ciągnika”

Zarządzenie G/397/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 02.12.2008 r. w sprawie zmiany planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli  na rok 2008.

Zarządzenie G/398/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 02.12.2008 r. w sprawie zmian w budżecie: uzasadnienie, załącznik.
 
Zarządzenie G/399/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 05.12.2008 r. w sprawie  zatwierdzenia wyników przetargu.

Zarządzenie G/400/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 11.12.2008 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu

Zarządzenie G/401/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 15.12.2008 r. w sprawie powołania Dyrektora Ścinawskiego Ośrodka Kultury

Załączniki
Wykonanie budżetu za 2007 rok   wykonanie-budzetu-za-2007-rok.zip (1.61 MB)
Zarządzenie G/383a/2009   g-383a-2008.pdf (63.51 KB)


Osoba wprowadzająca dokument Paweł Flunt

Rejestr zmian dokumentu
25.11.2009    Edycja dokumentu (Paweł Flunt)
25.11.2009    Dodano załącznik "Wykonanie budżetu za 2007 rok" (Paweł Flunt)
23.11.2009    Edycja dokumentu (Paweł Flunt)
23.11.2009    Dodano załącznik "Zarządzenie G/383a/2009" (Paweł Flunt)
07.07.2009    Edycja dokumentu (Paweł Flunt)
03.04.2009    Edycja dokumentu (Paweł Flunt)
25.03.2009    Utworzenie dokumentu. (Paweł Flunt)