Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD MIASTA I GMINY ŚCINAWA
   
 
  Spis podmiotów
   Burmistrz
Tytuł dokumentu Burmistrz Ścinawy
Data publikacji 26.03.2009
Data na dokumencie/utworzenia 01.01.1970
Symbol dokumentu korekta oświadczenia majątkowe
Typ dokumentu

 


 

 
Krystian Kosztyła 
Burmistrz Ścinawy
kadencja 2014 - 2018
Pokój: Nr 21
Telefon: 76 74 00 200


Burmistrz Ścinawy przyjmuje mieszkańców Miasta i Gminy Ścinawa we wtorki od godziny 13:00 do 16:30 oraz piątki od godziny 13:00 do 15:00
 
 
Burmistrz Ścinawy
Kompetencje i uprawnienia Burmistrza. Podstawa prawna działania.
Zgodnie z art. 26 Ustawy o samorządzie gminnym, organem wykonawczym gminy jest wójt. Kadencja wójta rozpoczyna się w dniu rozpoczęcia kadencji rady gminy lub wyboru go przez radę gminy i upływa z dniem upływu kadencji rady gminy. Wójt, w drodze zarządzenia, powołuje oraz odwołuje swojego zastępcę lub zastępców i określa ich liczbę. W przypadku wygaśnięcia mandatu wójta przed upływem kadencji jego funkcję, do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego wójta, pełni osoba wyznaczona przez Prezesa Rady Ministrów.
Zgodnie z Ustawą o samorządzie gminnym (art. 27) nie można łączyć funkcji wójta oraz jego zastępcy z:
1. funkcją wójta lub jego zastępcy w innej gminie,
2. członkostwem w organach jednostek samorządu terytorialnego, w tym w gminie, w której jest wójtem lub zastępcą wójta,
3. zatrudnieniem w administracji rządowej,
4. mandatem posła lub senatora.
Wg art. 30 Wójt wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa. W realizacji zadań własnych gminy wójt podlega wyłącznie radzie gminy. Do zadań wójta należy  w szczególności:
1. przygotowywanie projektów uchwał rady gminy,2. określanie sposobu wykonywania uchwał,
3. gospodarowanie mieniem komunalnym,
4. wykonywanie budżetu,
5. zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

Zgodnie z art. 31 Wójt kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Wójt opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz ogłasza i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy. Jeżeli w inny sposób nie można usunąć bezpośredniego niebezpieczeństwa dla życia ludzi lub dla mienia, wójt może zarządzić ewakuację z obszarów bezpośrednio zagrożonych. W przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej wójt działa na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
Wg art. 33 Wójt wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy. Organizację i zasady funkcjonowania urzędu gminy określa regulamin organizacyjny, nadany przez wójta w drodze zarządzenia. Kierownikiem urzędu jest wójt. Wójt może powierzyć prowadzenie określonych spraw gminy w swoim imieniu zastępcy wójta lub sekretarzowi gminy. Kierownik urzędu wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
Zgodnie z art. 60 za prawidłową gospodarkę finansową gminy odpowiada wójt. Wójtowi przysługuje wyłączne prawo:
- zaciągania zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków, w ramach upoważnień udzielonych przez radę gminy,
- emitowania papierów wartościowych, w ramach upoważnień udzielonych przez radę gminy,
- dokonywania wydatków budżetowych,
- zgłaszania propozycji zmian w budżecie gminy,
- dysponowania rezerwami budżetu gminy,
- blokowania środków budżetowych, w przypadkach określonych ustawą.
Wójt obowiązany jest do przedłożenia wojewodzie uchwał rady gminy w ciągu 7 dni od dnia ich podjęcia (art. 90). Akty ustanawiające przepisy porządkowe wójt przekazuje w ciągu 2 dni od ich ustanowienia. Wójt przedkłada regionalnej izbie obrachunkowej, na zasadach określonych w ust. 1, uchwałę budżetową, uchwałę w sprawie absolutorium oraz inne uchwały rady gminy i zarządzenia wójta objęte zakresem nadzoru regionalnej izby obrachunkowe
Oświadczenie majątkowe Burmistrza znajduje się poniżej.


Komentarz:
Załączniki
oświadczenie majątkowe za 2019 r.   oświadczenie majątkowe za 2019 r. K.Kosztyła.pdf (245.42 KB)
korekta oświadczenia majątkowego składanego na początek kadencji.pdf   korekta oświadczenia majątkowego składanego na początek kadencji.pdf (238.51 KB)
korekta oświadczenia majątkowego Burmistrza Ścinawy.pdf   korekta oświadczenia majątkowego Burmistrza Ścinawy.pdf (226.3 KB)
oświadczenie majątkowe za 2018 r.   oświadczenie majątkowe.pdf (212.71 KB)
oświadczenie majątkowe (rozpoczęcie kadencji)   oświadczenie majatkowe złożone na rozpoczęcie kadencji..pdf (261.63 KB)
oświadczenie majatkowe (zakończenie kadencji)   oświadczenie majątkowe zlożone na zakończenie kadencji.pdf (225.47 KB)
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.   oświadczenie majątkowe za 2017 r..pdf (216.25 KB)
Oświadczenie majątkowe za 2016 r. Burmistrza Ścinawy   Burmistrz Ścinawy.pdf (342.27 KB)
Oświadczenie majątkowe za 2015 rok   oświadczenie Burmistrza Ścinawy za 2015.pdf (228.99 KB)
OM za 2014 rok Pan Krystian Kosztyła Burmistrz Ścinawy.pdf   OM za 2014 rok Pan Krystian Kosztyła Burmistrz Ścinawy.pdf (198.24 KB)
OM poczatek kadencji Burmistrz Ścinawy Pan Krystian Kosztyła.pdf   OM poczatek kadencji Burmistrz Ścinawy Pan Krystian Kosztyła.pdf (195.21 KB)


Osoba wprowadzająca dokument Paweł Flunt

Rejestr zmian dokumentu
01.07.2020    Edycja dokumentu (Marzena Musiał)
01.07.2020    Dodano załącznik "oświadczenie majątkowe za 2019 r." (Marzena Musiał)
01.07.2020    Edycja dokumentu (Marzena Musiał)
18.02.2020    Edycja dokumentu (Marzena Musiał)
18.02.2020    Dodano załącznik "korekta oświadczenia majątkowego składanego na początek kadencji.pdf" (Marzena Musiał)
18.02.2020    Edycja dokumentu (Marzena Musiał)
18.02.2020    Dodano załącznik "korekta oświadczenia majątkowego Burmistrza Ścinawy.pdf" (Marzena Musiał)
18.02.2020    Usunięto załącznik oświadczenie majątkowe Burmistrza Ścinawy składane na koniec 2018 r..pdf (Marzena Musiał)
18.02.2020    Usunięto załącznik oświadczenie majątkowe Burmistrza Ścinawy składane na początek kadencji.pdf (Marzena Musiał)
18.02.2020    Dodano załącznik "oświadczenie majątkowe Burmistrza Ścinawy składane na koniec 2018 r..pdf" (Marzena Musiał)
18.02.2020    Dodano załącznik "oświadczenie majątkowe Burmistrza Ścinawy składane na początek kadencji.pdf" (Marzena Musiał)
18.02.2020    Edycja dokumentu (Marzena Musiał)
14.06.2019    Edycja dokumentu (Marzena Musiał)
14.06.2019    Dodano załącznik "oświadczenie majątkowe za 2018 r." (Marzena Musiał)
24.05.2019    Edycja dokumentu (Marzena Musiał)
24.05.2019    Dodano załącznik "oświadczenie majątkowe (rozpoczęcie kadencji)" (Marzena Musiał)
24.05.2019    Edycja dokumentu (Marzena Musiał)
24.05.2019    Dodano załącznik "oświadczenie majatkowe (zakończenie kadencji)" (Marzena Musiał)
24.05.2019    Edycja dokumentu (Marzena Musiał)
24.05.2019    Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2017 r." (Marzena Musiał)
24.05.2019    Edycja dokumentu (Marzena Musiał)
24.05.2019    Usunięto załącznik oświadczenie majątkowe -Burmistrza Ścinawy (koniec kadencji).pdf (Marzena Musiał)
24.05.2019    Edycja dokumentu (Marzena Musiał)
24.05.2019    Usunięto załącznik oświadczenie majątkowe - Burmistrza Ścinawy (początek kadencji) (Marzena Musiał)
24.05.2019    Edycja dokumentu (Marzena Musiał)
24.05.2019    Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe za 2017 rok Burmistrza Ścinawy (Marzena Musiał)
24.01.2019    Edycja dokumentu (Magdalena Ratajczak)
24.01.2019    Dodano załącznik "oświadczenie majątkowe - Burmistrza Ścinawy (początek kadencji)" (Magdalena Ratajczak)
06.12.2018    Edycja dokumentu (Magdalena Ratajczak)
06.12.2018    Edycja dokumentu (Magdalena Ratajczak)
06.12.2018    Dodano załącznik "oświadczenie majątkowe -Burmistrza Ścinawy (koniec kadencji).pdf" (Magdalena Ratajczak)
11.06.2018    Edycja dokumentu (Magdalena Ratajczak)
11.06.2018    Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2017 rok Burmistrza Ścinawy " (Magdalena Ratajczak)
08.06.2017    Edycja dokumentu (Magdalena Ratajczak)
08.06.2017    Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2016 r. Burmistrza Ścinawy" (Magdalena Ratajczak)
08.06.2017    Edycja dokumentu (Magdalena Ratajczak)
20.09.2016    Edycja dokumentu (Magdalena Ratajczak)
23.06.2016    Edycja dokumentu (Magdalena Ratajczak)
15.06.2016    Edycja dokumentu (Paweł Flunt)
15.06.2016    Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2015 rok" (Paweł Flunt)
16.06.2015    Edycja dokumentu (Magdalena Ratajczak)
16.06.2015    Dodano załącznik "OM za 2014 rok Pan Krystian Kosztyła Burmistrz Ścinawy.pdf" (Magdalena Ratajczak)
05.05.2015    Edycja dokumentu (Magdalena Ratajczak)
05.05.2015    Dodano załącznik "OM poczatek kadencji Burmistrz Ścinawy Pan Krystian Kosztyła.pdf" (Magdalena Ratajczak)
09.04.2015    Usunięto załącznik OM początek kadencji Burmistrz Ścinawy Pan Krystian Kosztyła.pdf (Magdalena Ratajczak)
10.02.2015    Edycja dokumentu (Magdalena Ratajczak)
10.02.2015    Dodano załącznik "OM początek kadencji Burmistrz Ścinawy Pan Krystian Kosztyła.pdf" (Magdalena Ratajczak)
10.12.2014    Edycja dokumentu (Magdalena Ratajczak)
09.12.2014    Edycja dokumentu (Patrycja Jugo)
09.12.2014    Edycja dokumentu (Patrycja Jugo)
09.12.2014    Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe za 2009 rok (Patrycja Jugo)
09.12.2014    Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe (koniec kadencji) (Patrycja Jugo)
09.12.2014    Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe (w związku z ponownym wyborem) (Patrycja Jugo)
09.12.2014    Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe za 2010 (Patrycja Jugo)
09.12.2014    Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe za 2012 (Patrycja Jugo)
09.12.2014    Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe za 2011 (Patrycja Jugo)
09.12.2014    Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe za 2008 rok. (Patrycja Jugo)
09.12.2014    Usunięto załącznik OM za 2013 Rok Burmistrz.zip (Patrycja Jugo)
09.12.2014    Usunięto załącznik Korekta OM za 2013 rok (Patrycja Jugo)
09.12.2014    Edycja dokumentu (Patrycja Jugo)
26.11.2014    Edycja dokumentu (Magdalena Ratajczak)
26.11.2014    Dodano załącznik "Korekta OM za 2013 rok " (Magdalena Ratajczak)
21.05.2014    Dodano załącznik "OM za 2013 Rok Burmistrz.zip" (Magdalena Ratajczak)
28.05.2013    Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2012 " (Magdalena Ratajczak)
14.12.2012    Edycja dokumentu (Paweł Flunt)
14.12.2012    Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2011" (Paweł Flunt)
10.04.2012    Edycja dokumentu (Magdalena Ratajczak)
19.08.2011    Edycja dokumentu (Magdalena Ratajczak)
06.06.2011    Edycja dokumentu (Patrycja Jugo)
06.06.2011    Zmieniono tytuł załącznika z "Oświadczenie majątkowe 2010" na "Oświadczenie majątkowe (w związku z ponownym wyborem)" (Patrycja Jugo)
06.06.2011    Zmieniono tytuł załącznika z "Oświadczenie majątkowe 2010" na "Oświadczenie majątkowe za 2010" (Patrycja Jugo)
06.06.2011    Edycja dokumentu (Paweł Flunt)
06.06.2011    Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe 2010" (Paweł Flunt)
26.03.2011    Edycja dokumentu (Patrycja Jugo)
26.03.2011    Edycja dokumentu (Patrycja Jugo)
14.02.2011    Edycja dokumentu (Paweł Flunt)
14.02.2011    Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe 2010" (Paweł Flunt)
29.12.2010    Edycja dokumentu (Paweł Flunt)
29.12.2010    Edycja dokumentu (Paweł Flunt)
07.12.2010    Edycja dokumentu (Patrycja Jugo)
07.12.2010    Edycja dokumentu (Patrycja Jugo)
07.12.2010    Edycja dokumentu (Patrycja Jugo)
07.12.2010    Edycja dokumentu (Patrycja Jugo)
04.10.2010    Edycja dokumentu (Paweł Flunt)
04.10.2010    Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe (koniec kadencji)" (Paweł Flunt)
10.06.2010    Dodano: Oświadczenie majątkowe za 2009 rok. (Paweł Flunt)
10.06.2010    Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2009 rok" (Paweł Flunt)
19.01.2010    Edycja dokumentu (Patrycja Jugo)
19.01.2010    Edycja dokumentu (Patrycja Jugo)
19.01.2010    Edycja dokumentu (Patrycja Jugo)
19.01.2010    Edycja dokumentu (Patrycja Jugo)
19.01.2010    Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2008 rok." (Patrycja Jugo)
11.01.2010    Edycja dokumentu (Patrycja Jugo)
11.01.2010    Edycja dokumentu (Patrycja Jugo)
25.03.2009    Edycja dokumentu (Paweł Flunt)
25.03.2009    Edycja dokumentu (Paweł Flunt)
25.03.2009    Edycja dokumentu (Paweł Flunt)
25.03.2009    Utworzenie dokumentu. (Paweł Flunt)