Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD MIASTA I GMINY ŚCINAWA
   
 
  Menu przedmiotowe
  Wybory i referenda /  Wybory Prezydenckie 2010
Tytuł dokumentu Informacja o głosowaniu przez pełnomocnika, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.
Data publikacji 18.05.2010
Data na dokumencie/utworzenia
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 

PEŁNOMOCNICTWO DO GŁOSOWANIA

 

Wyborca, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 75 lat oraz wyborca posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie organu rentowego bez względu na datę jego wydania, równoznaczne na mocy przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2008 r. Nr 14 poz. 92 ze zm.), może udzielić pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu.


Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców Gminy Ścinawa lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania.
Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania udzielającego pełnomocnictwo, a także mąż zaufania zgłaszany przez komitet oraz kandydat na Prezydenta Rzeczypospolitej.
Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć od dwóch osób jeżeli co najmniej jedną z nich wstępny, zstępny, małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.

Akt pełnomocnictwa sporządza się na wniosek wyborcy wniesiony od dnia wejścia w życie postanowienia o zarządzeniu wyborów tj. 21 kwietnia 2010 r. do najpóźniej 10 dnia przed datą wyborów tj. 10 czerwca 2010 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko i imiona, imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL oraz adres zamieszkania zarówno wyborcy jak i pełnomocnika oraz wyraźne oznaczenie wyborów, których dotyczy pełnomocnictwo.

Do wniosku dołącza się:

1)     pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem zawierającą jej nazwisko, imiona oraz adres zamieszkania, a także nazwisko i imiona osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania;

2)     w przypadku osób niepełnosprawnych: kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania;

3)     w przypadku jeżeli osoba mająca być pełnomocnikiem nie jest wpisana do rejestru wyborców Gminy Ścinawa: kopię zaświadczenia o prawie do głosowania.

Akt pełnomocnictwa do głosowania jest sporządzany w miejscu zamieszkania wyborcy udzielającego pełnomocnictwa lub jeżeli wyborca zwróci się o to we wniosku: w innym miejscu na terenie Gminy Ścinawa.

Jeżeli wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania nie spełnia ustawowych warunków wyborca jest wzywany, w terminie 3 dni od doręczenia wezwania, do usunięcia wad wniosku. Jeżeli wad nie można usunąć albo nie zostały usunięte w terminie następuje odmowa sporządzenia aktu, która jest sporządzana na piśmie i doręczona wraz z uzasadnieniem wyborcy.

Wyborca ma prawo cofnięcia pełnomocnictwa do głosowania poprzez oświadczenie złożone w tut. Urzędzie najpóźniej 2 dnia przez dniem wyborów lub w dniu wyborów doręczenie oświadczenia właściwej komisji obwodowej.

Pełnomocnictwo wygasa z mocy prawa w przypadku:

1)     śmierci albo utraty prawa wybierania przez udzielającego pełnomocnictwa lub pełnomocnika;

2)     wykreślenia z rejestru wyborców Gminy Ścinawa pełnomocnika;

3)     wejście pełnomocnika w skład obwodowej komisji wyborczej właściwej dla miejsca zamieszkania wyborcy lub zostanie mężem zaufania;

4)     wcześniejszego osobistego zagłosowania przez udzielającego pełnomocnictwa.

 

Miejsce złożenia dokumentów, pracownicy wyznaczeni przez Burmistrza Ścinawy do załatwienia sprawy oraz sporządzenia aktów pełnomocnictw

 

Urząd Miasta i Gminy Ścinawa, ul. Rynek 17, 59-330 Ścinawa

Patrycja Jugo – Kierownik Referatu Ogólnego i Spraw Obywatelskich – pokój nr 29

Magdalena Ratajczak – Inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej – pokój nr 32

Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek i piątek 7:30-15:30, wtorek 8:00-16:00

 

Opłaty

 

Czynności nie podlegają opłacie skarbowej.

 

Termin i sposób załatwienia

 

W przypadku, kiedy wniosek spełnia warunki upoważniony pracownik tut. Urzędu niezwłocznie uzgadnia z wyborcą lub osobą, która wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa termin sporządzenia aktu pełnomocnictwa. W razie braku uzgodnienia terminu termin wyznacza pracownik tut. Urzędu.

 

Podstawa prawna

 

Ustawa z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 72 poz.467)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2010 r. w sprawie sporządzania aktu pełnomocnictwa do głosowania wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.z 2010 r. Nr 66 poz. 426)
Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2010 r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2010 r. Nr 65 , poz.405).

 

Tryb odwoławczy

 

BRAK

 

Inne informacje

 

Sprawy wymienione załatwia się po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i przedłożeniu stosownych dokumentów.

Wzory wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania oraz zgody na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania  w załączeniu.Załączniki
G-26-2010-RATAJCZAK-PEŁNOMOCNICTWO.pdf   G-26-2010-RATAJCZAK-PEŁNOMOCNICTWO.pdf (47.52 KB)
G-25-2010-JUGO-PEŁNOMOCNICTWO.pdf   G-25-2010-JUGO-PEŁNOMOCNICTWO.pdf (41.51 KB)
ZGODA NA PRZYJĘCIE PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA   zgoda.pdf (193.7 KB)
WNIOSEK O SPORZĄDZENIE AKTU PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA   wniosek o pełnomocnictwo.pdf (181.59 KB)
1   Informacja_Panstwowej_Komisji_Wyborczej_z_dnia_23_04.pdf (61.57 KB)


Osoba wprowadzająca dokument Patrycja Jugo

Rejestr zmian dokumentu
20.05.2010    Edycja dokumentu (Patrycja Jugo)
20.05.2010    Dodano załącznik "G-26-2010-RATAJCZAK-PEŁNOMOCNICTWO.pdf" (Patrycja Jugo)
20.05.2010    Dodano załącznik "G-25-2010-JUGO-PEŁNOMOCNICTWO.pdf" (Patrycja Jugo)
18.05.2010    Edycja dokumentu (Patrycja Jugo)
18.05.2010    Edycja dokumentu (Patrycja Jugo)
18.05.2010    Dodano załącznik "ZGODA NA PRZYJĘCIE PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA" (Patrycja Jugo)
18.05.2010    Dodano załącznik "WNIOSEK O SPORZĄDZENIE AKTU PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA " (Patrycja Jugo)
18.05.2010    Usunięto załącznik WNIOSEK O SPORZĄDZENIE AKTU PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA (Patrycja Jugo)
18.05.2010    Dodano załącznik "WNIOSEK O SPORZĄDZENIE AKTU PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA" (Patrycja Jugo)
18.05.2010    Utworzenie dokumentu. (Patrycja Jugo)