Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD MIASTA I GMINY ŚCINAWA
   
 
  Menu przedmiotowe
   Obwieszczenia
Tytuł dokumentu Obwieszczenie - Zawiadomienie o wydanej decyzji
Data publikacji 30.03.2015
Data na dokumencie/utworzenia 01.01.1970
Symbol dokumentu IN. 6220.5.2013
Typ dokumentu

 
OBWIESZCZENIE 
 Zawiadomienie o wydanej decyzji 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 267) w związku z art. 74 ust. 3 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.1235) 

zawiadamiam

strony postępowania o wydaniu w dniu 24.03.2015 r. na wniosek TOTAL POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Leśnej 8, 59-330 Ścinawa, reprezentowanego przez Pana Artura Kulczyckiego – Dyrektora Działu Asfaltów decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie dodatkowego zbiornika surowca do mieszania i modyfikacji asfaltu”, przewidzianego do realizacji na działce nr 145 obr. 3 miasta Ścinawa. 
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią, jak również z uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu i opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubinie w Urzędzie Miasta i Gminy Ścinawa, Referacie Inwestycji i Ochrony Środowiska, pok. nr 24 na I piętrze, w godzinach 7:30 -15:30. 
W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od dnia uznania decyzji za doręczoną, zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy za pośrednictwem Burmistrza Ścinawy. 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Paweł Flunt

Rejestr zmian dokumentu
30.03.2015    Utworzenie dokumentu. (Paweł Flunt)