Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD MIASTA I GMINY ŚCINAWA
   
 
  Menu przedmiotowe
   Ogłoszenia Burmistrza Ścinawy
Tytuł dokumentu Ogłoszenie dotyczące budowy farmy wiatraków
Data publikacji 23.09.2009
Data na dokumencie/utworzenia
Symbol dokumentu IN. 7624 - 12/09
Typ dokumentu

 

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 ze zmianami) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U.z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zmianami)z a w i a d a m i a m


o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Farma wiatrowa Niemstów”, składającej się z 22 turbin wiatrowych o mocy 44 MW, przewidzianego do realizacji na działkach o nr ew. 2/1, 2/2, 2/3, 5/3, obręb Parszowice, 5, 573, 617, 223 obręb Wielowieś, 11, 45 obręb Redlice oraz 666/2, 495/7, 569, 563, 574, 642, 621, 614 obręb Niemstów


Stosownie do art. 10 § 1 kpa strony mają prawo czynnego udziału w każdym stadium postępowania administracyjnego. Z treścią wniosku można zapoznać się w Urzędzie Gminy Ścinawa w pok. nr 36 II piętro.

Uwagi i wnioski można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia12 października 2009 roku.Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Paweł Flunt

Rejestr zmian dokumentu
23.09.2009    Edycja dokumentu (Paweł Flunt)
23.09.2009    Utworzenie dokumentu. (Paweł Flunt)