Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD MIASTA I GMINY ŚCINAWA
   
 
  Menu przedmiotowe
   Ogłoszenia Burmistrza Ścinawy
Tytuł dokumentu Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ścinawa oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do ww. zmiany planu miejscowego
Data publikacji 08.10.2013
Data na dokumencie/utworzenia 01.01.1970
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ścinawa oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do ww. zmiany planu miejscowego

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz.U.2012.647 ze zm. ) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2008.199.1227 ze zm.) zawiadamiam: 
  •  o podjęciu przez Radę Miejską w Ścinawie uchwały Nr LXXVIII/259/13 z dnia 30 września 2013r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ścinawa. 
  •  o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do ww. zmiany planu miejscowego. 
Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Ścinawie, ul. Rynek 17, pokój nr 20. Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do zmiany planu miejscowego i prognozy oraz postępowania w jej sprawie w terminie do 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia. Wnioski można składać w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Ścinawie albo w formie elektronicznej, na adres: urzad@scinawa.pl . Wniosek składany w formie elektronicznej nie wymaga podpisu elektronicznego. W temacie wniosku należy wpisać „Prognoza – zmiana planu miasta Ścinawa”. Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko lub nazwę, adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku lub uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy wniosek. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Ścinawy. 

Burmistrz Ścinawy
/~/ Andrzej Holdenmajer


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Paweł Flunt

Rejestr zmian dokumentu
08.10.2013    Utworzenie dokumentu. (Paweł Flunt)