Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD MIASTA I GMINY ŚCINAWA
   
 
  Menu przedmiotowe
   Ogłoszenia Burmistrza Ścinawy
Tytuł dokumentu Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ścinawa oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do zmiany Studium.
Data publikacji 20.03.2013
Data na dokumencie/utworzenia 01.01.1970
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ścinawa oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do zmiany Studium. 

 Na podstawie art. 11 pkt 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz.U.2012.647 ze zm. ) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2008.199.1227 ze zm.) zawiadamiam: 
  •  o podjęciu przez Radę Miejską w Ścinawie uchwały Nr LIX/210/13 z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ścinawa. 
  •  o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do ww. zmiany Studium. 
Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Ścinawie, ul. Rynek 17, pokój nr 20 w godzinach urzędowania. Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do zmiany Studium i prognozy oraz postępowania w ich sprawie w terminie do 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia. Wnioski można składać w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu w Ścinawie albo w formie elektronicznej, na adres: urzad@scinawa.pl. Wniosek składany w formie elektronicznej nie wymaga podpisu elektronicznego. W temacie wniosku należy wpisać „Prognoza – zmiana studium”. Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko lub nazwę, adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku lub uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy wniosek. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Ścinawy.  

Burmistrz Ścinawy
/~/ Andrzej Holdenmajer


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Paweł Flunt

Rejestr zmian dokumentu
20.03.2013    Utworzenie dokumentu. (Paweł Flunt)