Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD MIASTA I GMINY ŚCINAWA
   
 
  Menu przedmiotowe
   Obwieszczenia
Tytuł dokumentu Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ścinawa oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do zmiany Studium.
Data publikacji 04.06.2012
Data na dokumencie/utworzenia 01.01.1970
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ścinawa oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do zmiany Studium. 

Na podstawie art. 11 pkt. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm. ) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) zawiadamiam: 
  • o podjęciu przez Radę Miejską w Ścinawie uchwały Nr XXXIV/143/12 z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ścinawa. 
  • o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do ww. zmiany Studium. Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Ścinawie, ul. Rynek 17, pokój nr 15 w godzinach urzędowania. 
Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do zmiany Studium i prognozy oraz postępowania w ich sprawie w terminie do 27 lipca 2012 roku. Wnioski można składać w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu w Ścinawie albo w formie elektronicznej, na adres: urzad@scinawa.pl. Wniosek składany w formie elektronicznej nie wymaga podpisu elektronicznego. W temacie wniosku należy wpisać „Prognoza – zmiana studium”. Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko lub nazwę, adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku lub uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy wniosek. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Ścinawy.


Załączniki
Załącznik 3 - rys. zmiany studium - miasto 10.12.2012.pdf   Załącznik 3 - rys. zmiany studium - miasto 10.12.2012.pdf (1.41 MB)
Załącznik 2 - rys. zmiany studium - gmina 10.12.2012.pdf   Załącznik 2 - rys. zmiany studium - gmina 10.12.2012.pdf (2.82 MB)


Osoba wprowadzająca dokument Paweł Flunt

Rejestr zmian dokumentu
15.02.2013    Edycja dokumentu (Paweł Flunt)
15.02.2013    Usunięto załącznik Załącznik 1 - Tekst zmiany Studium-całość 20.12.2012.pdf (Paweł Flunt)
15.02.2013    Edycja dokumentu (Paweł Flunt)
15.02.2013    Dodano załącznik "Załącznik 2 - rys. zmiany studium - gmina 10.12.2012.pdf" (Paweł Flunt)
15.02.2013    Dodano załącznik "Załącznik 3 - rys. zmiany studium - miasto 10.12.2012.pdf" (Paweł Flunt)
15.02.2013    Dodano załącznik "Załącznik 1 - Tekst zmiany Studium-całość 20.12.2012.pdf" (Paweł Flunt)
20.07.2012    Edycja dokumentu (Paweł Flunt)
04.06.2012    Utworzenie dokumentu. (Paweł Flunt)