Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD MIASTA I GMINY ŚCINAWA
  Spis podmiotów
   Stypendia
Tytuł dokumentu: Regulamin przyznawania Samorządowego Stypendium za szczególne osiągnięcia w nauce i dziedzinach artystycznych.
Data publikacji: 26.03.2012
Data na dokumencie/utworzenia: 01.01.1970
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

Regulamin przyznawania Samorządowego Stypendium za szczególne osiągnięcia w nauce i dziedzinach artystycznych.


§ 1. Postanowienia ogólne
  1. Stypendium przyznaje się za szczególne osiągnięcia naukowe lub artystyczne na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim lub wojewódzkim czy makroregionalnym:
   a) uczniom szkół podstawowych klas IV-VI,
   b) gimnazjów,
   c) szkół ponadgimnazjalnych, 
   d) studentom jednolitych studiów magisterskich oraz studiów I lub II stopnia w systemie studiów stacjonarnych do ukończenia 25 roku życia.
   2. Stypendium przyznaje się uczniom i studentom, o których mowa w ust. 1, którzy zamieszkują na terenie Gminy lub są uczniami szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Ścinawa.
  3. Stypendium przyznaje się jednorazowo po zakończeniu roku szkolnego, akademickiego.
  4. Stypendium posiada charakter motywacyjny i jest wypłacane na wskazany we wniosku rachunek bankowy.
  5. Wysokość stypendiów oraz ich liczbę ustala corocznie Burmistrz Ścinawy w zależności od wysokości środków finansowych zabezpieczonych na ten cel w budżecie gminy oraz liczby wniosków spełniających kryteria, z zastrzeżeniem ust. 7.
  6. W przypadku większej ilości wniosków niż limit środków w budżecie, w pierwszej kolejności stypendia otrzymają uczniowie z najwyższą średnią ocen.
   7. Maksymalna wysokość stypendium nie może przekroczyć kwoty 500 zł.
   8. Wzór wniosku o stypendium stanowi załącznik do regulaminu.
§ 2. Kryteria przyznawania stypendium
1. Prawo do ubiegania się o stypendium za szczególne osiągnięcia w nauce przysługuje uczniom i studentom, o których mowa w § 1 ust. 1, którzy spełniają następujące warunki:
1) osiągnęli szczególnie wysokie wyniki w nauce na koniec roku szkolnego, akademickiego:
a) średnia arytmetyczna uzyskanych w roku ocen przez uczniów szkół podstawowych i gimnazjum wynosi nie mniej niż 5,3 oraz minimum bardzo dobra ocena z zachowania lub
b) średnia arytmetyczna uzyskanych w roku ocen przez uczniów szkół
ponadgimnazjalnych wynosi nie mniej niż 4,8 oraz minimum bardzo dobra ocena z zachowania lub
c) średnia arytmetyczna uzyskanych ocen z ostatniego semestru przez studenta wynosi nie mniej niż 4,5 oraz w realizowanym toku studiów nie powtarzają roku lub semestru i zaliczyli dany rok studiów lub
2) są zdobywcami minimum III miejsca w klasyfikacji indywidualnej w konkursach i olimpiadach przedmiotowych na szczeblu co najmniej wojewódzkim oraz posiadają minimum bardzo dobrą ocenę z zachowania i średnią ocen nie mniej niż 4,0 albo
3) uzyskali czołowe miejsca (od I do III) w klasyfikacji zespołowej w konkursach i olimpiadach przedmiotowych na szczeblu ogólnopolskim albo wygrali eliminacje wojewódzkie w tych konkursach i posiadają minimum bardzo dobrą ocenę z zachowania i średnią ocen nie mniej niż 4,0.
2. Prawo do ubiegania się o stypendium za szczególne osiągnięcia artystyczne przysługuje uczniom i studentom, o których mowa w § 1 ust. 1, którzy:
1) uzyskali czołowe miejsca (od I do III) w klasyfikacji indywidualnej w konkursach, przeglądach i festiwalach o zasięgu co najmniej wojewódzkim albo
2) uzyskali czołowe miejsca (od I do III) w klasyfikacji zespołowej w konkursach, przeglądach i festiwalach na szczeblu ogólnopolskim albo wygrali eliminacje wojewódzkie w tych konkursach i posiadają minimum dobrą ocenę z zachowania i średnią ocen nie mniej niż 4,0.
§ 3. Tryb przyznawania stypendium
1. Z wnioskami o stypendium mogą występować:
1) dyrektorzy szkół – dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów,
2) uczniowie szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą, oraz ich absolwenci,
3) studenci,
4) dyrektorzy instytucji kultury, stowarzyszenia, kluby sportowe i artystyczne dla uczniów/studentów do nich należących,
5) rodzice / opiekunowie prawni.
2. Do wniosku o stypendium należy dołączyć kopie dokumentów wskazujących na szczególne wyniki w nauce, osiągnięcia artystyczne, oryginał do wglądu.
3. Wniosek o stypendium składa się w Urzędzie Miasta i Gminy Ścinawa do dnia 20 listopada każdego roku, po wcześniejszej weryfikacji w Referacie Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki.
4. Wnioski niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
5. Wnioski o stypendium opiniuje Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu, w terminie do 7 dni od daty przedłożenia przez Burmistrza Ścinawy, pod rygorem pominięcia.
6. Ostateczną decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Burmistrz Ścinawy w formie zatwierdzenia listy przyznanych stypendiów.
7. Od stanowiska Burmistrza Ścinawy w sprawie stypendium nie przysługuje odwołanie.
8. Listę stypendystów podaje się do publicznej wiadomości.
§ 4. Po zaopiniowaniu przez Komisję Zdrowia, Pomocy Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu w szczególnie uzasadnionych przypadkach Burmistrz Ścinawy może przyznać z własnej inicjatywy jednorazowe stypendium w formie rzeczowej lub finansowej.


Poniżej znajduje się do pobrania wniosek o stypendium.  

Załączniki

Wniosek
  Wniosek o przyznanie stypendium.pdf
(42.53 KB)


Osoba wprowadzająca dokument Patrycja Jugo

 Rejestr zmian dokumentu
26.06.2014 Edycja dokumentu (Magdalena Ratajczak)