Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD MIASTA I GMINY ŚCINAWA
  Menu przedmiotowe
   Jednostki Organizacyjne
Tytuł dokumentu: Miejsko – Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej
Data publikacji: 07.07.2009
Data na dokumencie/utworzenia:
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

Miejsko – Gminny Zespół  Zakładów Opieki Podstawowej
59-330 Ścinawa ul. Jagiełły 2
tel.: (76) 8 412-641
tel./faks: (76) 8412-644
NIP: 692-21-16-783
REGON: 390631675
e-mail : mgzzop@scinawa.pl
nr konta: PKO BP S.A. o/LUBIN

Dyrektor: EWA BURAS
Organ założycielski od 01.01.1999r. – Miasto i Gmina Ścinawa (Dz. U. Nr 60/99 z dnia 12 lipca 1999r.)


Status prawny: Miejsko-Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej w Ścinawie jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej, prowadzącym działalność gospodarczą.


Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 15 maja 2001r. Numer 0000010790


Wpis do Rejestru SPZOZ Wojewody Legnickiego w dniu 19.08.1998r.


Organy MGZZOP w Ścinawie:

 • Podstawowymi organami MGZZOP w Ścinawie jest dyrektor i Rada Społeczna.
 • Rada Społeczna wybierana jest przez Radę Miejską w Ścinawie.
 • Dyrektor ponosi odpowiedzialność za efektywność i całokształt funkcjonowania MGZZOP w Ścinawie.
 • Dyrektor reprezentuje MGZZOP w Ścinawie na zewnątrz, podejmuje decyzje dotyczące bieżącej działalności i jest przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w MGZZOP w Ścinawie i jest ich pracodawcą w rozumieniu Kodeksu Pracy.

Dyrektor MGZZOP:
 1. Do obowiązków dyrektora należy w szczególności:
  • bieżący nadzór nad wykonywaniem przez MGZZOP w Ścinawie statutowych zadań
  • organizowanie pracy podległego personelu medycznego i administracyjnego
  • opracowywanie planów pracy, uwzględniających rozwiązywanie istotnych dla rejonu problemów zdrowotnych
  • dokonywanie ocen działalności MGZZOP w Ścinawie
  • zatrudnianie, zwalnianie i wynagradzanie podległego personelu medycznego  i administracyjnego.
 2. Dyrektor zarządza MGZZOP w Ścinawie przy współudziale:
  • zastępcy dyrektora ds. medycznych
  • głównego księgowego
  • radcy prawnego
  • przełożonej pielęgniarek.
 3. Dyrektor ma prawo, po uzyskaniu zgody organu założycielskiego, do tworzenia nowych komórek, a także do likwidowania istniejących, które nie spełniają bieżących potrzeb zdrowotnych lub przynoszą straty finansowe.
 4. W sprawach wynikających ze stosunku pracy czynności prawne w imieniu MGZZOP w Ścinawie dokonuje dyrektor lub pracownik upoważniony przez dyrektora.
 5. Dyrektor przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 9.00 w siedzibie Miejsko - Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej w Ścinawie przy ul. Jagiełły 2, pokój nr 21.


Rada Społeczna MGZZOP w Ścinawie:

W dniu 30 listopada 2010 r. uchwałą Nr I/9/10 Rady Miejskiej w Ścinawie

Rada Miejska w Ścinawie powołała nowy skład Rady Społecznej MGZZOP w Ścinawie, w skład której wchodzą:

 • Andrzej Holdenmajer - przewodniczący Rady Społecznej
 • Renata Kudzia - zastępca przewodniczącego Rady Społecznej
 • Dariusz Dębicki - przedstawiciel Wojewody Dolnośląskiego
 • Dominika Chomont - Parzyńska- członek
 • Monika Żogalska - Sekretarz Rady Społecznej
 

Do zadań Rady Społecznej MGZZOP w Ścinawie należy:

 1. Przedstawianie podmiotowi, który utworzył publiczny zakład opieki zdrowotnej,  wniosków i opinii w sprawach:
  • zmiany lub rozwiązania umowy o udzielanie publicznego zamówienia na świadczenia zdrowotne,
  • zbycie środka trwałego oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,
  • związanych z przekształceniem lub likwidacją zakładu, jego przebudową, rozszerzeniem, lub ograniczeniem działalności,
  • zatwierdzanie Regulaminu Organizacyjnego MGZZOP w Ścinawie,
  • przyznawania kierownikowi zakładu nagród,
  • rozwiązania stosunku pracy  z kierownikiem zakładu,
 2. Przedstawianie kierownikowi publicznego zakładu opieki zdrowotnej wniosków i opinii w  sprawach:
  • planu finansowego i inwestycyjnego,
  • rocznego sprawozdania z realizacji planu inwestycyjnego i finansowego,
  • kredytów bankowych lub dotacji,
  • podziału zysku,
 3. Rada Społeczna ponadto:
  • uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa sposób zwołania posiedzeń Rady, tryb pracy i podejmowania uchwał oraz przedkłada regulamin do zatwierdzenia organowi założycielskiemu,
  • zatwierdza regulamin porządkowy publicznego zakładu opieki zdrowotnej,
  • dokonuje okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez osoby korzystające ze świadczeń zakładu, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu,
  • przedstawia wnioski organowi finansującemu określony zakres działalności, w którego imieniu rada społeczna wykonuje swoje zadania,
 4. Wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i statucie publicznego zakładu opieki zdrowotnej.
 5. Uchwalanie statutu MGZZOP w Ścinawie i przedstawienie go do zatwierdzenia organowi założycielskiemu.


  

Załączniki

Statut MGZZOZ
  statut-mgzzoz-w-scinawie.pdf
(109.65 KB)


Osoba wprowadzająca dokument Paweł Flunt

 Rejestr zmian dokumentu
21.02.2014 Edycja dokumentu (Magdalena Ratajczak)