Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD MIASTA I GMINY ŚCINAWA
  Menu przedmiotowe
   Obwieszczenia
Tytuł dokumentu: Obwieszczenie Burmistrza Ścinawy o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Data publikacji: 14.02.2012
Data na dokumencie/utworzenia: 01.01.1970
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 
Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) 

informuję 
o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływani na środowisko dla dokumentu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ścinawa” 

W dniu 27 grudnia 2011 roku Rada Miejska w Ścinawie podjęła uchwałę Nr XXV/107/11 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ścinawa na lata 2011-2015. 

Zgodnie z art. 57 pkt. 2 i art. 58 pkt. 2, w związku z art. 48 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Dolnośląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu z wnioskiem o zajęcie stanowiska w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ścinawa”. 

Pismem, znak: ZNS.9011.47.2012.DG z dnia 19.01.2012 r. Dolnośląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny we Wrocławiu nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ścinawa”. 

Pismem, znak: WSI.410.561.2011.JA z dnia 30.01.2012 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu pozytywnie zaopiniował zamiar odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ścinawa”. 

Biorąc pod uwagę w/w opinie oraz uwarunkowania określone w art. 49 w/w ustawy w szczególności charakter działań przewidzianych w przedmiotowym dokumencie, rodzaj i skalę oddziaływania na środowisko Burmistrz Ścinawy odstąpił od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ścinawa”. Informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ścinawa udostępniona została na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Ścinawa przy Rynek 17, 59-330 Ścinawa.

Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Paweł Flunt

Rejestr zmian dokumentu
14.02.2012 Utworzenie dokumentu. (Paweł Flunt)