Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD MIASTA I GMINY ŚCINAWA
  Menu przedmiotowe
   Jednostki Organizacyjne
Tytuł dokumentu: Zespół Szkolno-Przedszkolny
Data publikacji: 07.07.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 01.01.1970
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 


Zespół Szkolno-Przedszkolny


Szkoła Podstawowa Nr 3

im. Bronisława Malinowskiego

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Ścinawie
ul. Królowej Jadwigi 9
59-330 Ścinawa

(klasy I - VI)

REGON: 001240290
NIP: 692-10-79-270
tel.: (76) 841-26-46
tel./faks: (76) 841-26-48
e-mail: sp3@scinawa.pl

strona internetowa: www.sp3scinawa.edupage.org

Szkoła Podstawowa Nr 3

im. Bronisława Malinowskiego

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Ścinawie

ul. Lipowa 1
(klasy VII - VIII)
59-330 Ścinawa
tel.: 76  8412 650
fax: 76  8412 649

NIP: 692 21 95 133

Regon: 390712876
e-mail:
sp3@scinawa.pl
strona WWW: www.sp3scinawa.edupage.org

Przedszkole Publiczne w Ścinawie
ul. Królowej Jadwigi 9 a
59-330 Ścinawa
tel. 76/8412- 623
e-mail: przedszkole@scinawa.pl
NIP 692-17-47-599
REGON 021429511Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ścinawie 

Jolanta Szulc

 

Wicedyrektor Przedszkola Publicznego w Ścinawie 

Elżbieta Puchniak

Wicedyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Bronisława Malinowskiego w Ścinawie  (ul. Królowej Jadwigi 9, 59-330 Ścinawa)

 Halina Ciołka

Wicedyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Bronisława Malinowskiego w Ścinawie
(ul. Lipowa 1, 59-330 Ścinawa)

Wiesława Sierota
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Ścinawie


Statut - jednostka budżetowa
 
Organ prowadzący - Miasto i Gmina Ścinawa
 
Organ sprawujący nadzór pedagogiczny - Kuratorium Oświaty Wrocław
 
Dyrektor Szkoły - Jolanta Szulc
 Przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godzinach od 13.00 do 14.00Sekretariat szkoły przyjmuje interesantów:
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14:30.


Pedagog szkolny:
mgr Ewa Krajka
e-mail: ewa.krajka@op.pl
Tel.: (076) 8412-625
Przyjmuje w:
Poniedziałek  od 9.00 do 13.00
Wtorek         od 8.00 do 12.15
Środę           od 9.00 do 13.00
Czwartek      od 9.00 do 13.00 
Piątek           od 8.00 do 11.45


Świetlica szkolna:
czynna codziennie w godz. od 7.00  do 16.00
mgr Maria Jaceniuk
mgr Małgorzata Barylak


Biblioteka szkolna:
czynna codziennie w godz. od 8.00 - 14.00
mgr Iwona Weres


Gabinet medyczny czynny od poniedziałku do czwartku
Pielęgniarka: Michalina Fejdasz – Stankiewicz
Poniedziałek: 7:30 – 14.30
Wtorek: 7:30 – 14.30
Środa: 11.35 – 14.30
Czwartek: 11.35 – 14.30


KADRA PEDAGOGICZNA

 • wykształcona wg najnowszych standardów,
 • systematycznie doskonaląca się i podnosząca swoje kwalifikacje poprzez:
  • studia podyplomowe,
  • kursy i warsztaty metodyczne,
  • zdobywanie kolejnych stopni awansu zawodowego,
 • twórcza, podejmująca wyzwania współczesnej edukacji,
 • zaangażowana w życie szkoły, przyjazna dzieciom.


AKTY ZAŁOŻYCIELSKIE

Szkoła funkcjonuje na podstawie:

 • Uchwały Nr 45 Rady Gminy i Miasta w Ścinawie z dnia 15 marca 1999 r.  w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 3  im.  Bronisława Malinowskiego w Ścinawie w sześcioletnią szkołę podstawową o strukturze organizacyjnej klas I-VI.
 • Uchwały Nr 87 Zarządu Gminy i Miasta w Ścinawie z dn. 28 września 1993r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej nr 3 w Ścinawie. Szkoła posiada sztandar.
 • Uchwały Nr 48 Rady Gminy i Miasta w Ścinawie z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie ustalenia sieci szkół podstawowych  i gimnazjum na terenie  gminy i miasta  Ścinawa.


AKTY PUBLICZNOPRAWNE

Szkoła funkcjonuje w oparciu o STATUT Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Bronisława Malinowskiego w Ścinawie zatwierdzony Uchwałą Nr 8 Rady Szkoły z dn. 25 kwietnia 2002r. w sprawie statutu szkoły z późniejszymi zmianami.Uchwała w sprawie zmian w STATUCIE - plik do pobrania.


OBWÓD SZKOŁY

Do obwodu szkoły należą miejscowości: Ścinawa, Dębiec, Lasowice, Buszkowice, Przychowa, Turów, Krzyżowa, Sitno, Dąbrowa Dolna, Dąbrowa Środkowa, Ręszów, Parszowice, Wielowieś, Redlice, Jurcz, Grzybów, Zaborów, Dłużyce.


SZKOŁA W  LICZBACH 

 • 30 sal lekcyjnych,
 • 2 sale dydaktyczne i zabaw w oddziale przedszkolnym,
 • pracownia internetowa,
 • sala gimnastyczna,
 • biblioteka z czytelnią,
 • świetlica,
 • stołówka,
 • kompleks sportowy (boisko wielofunkcyjne do gier zespołowych, boisko do piłki koszykowej, boisko do siatkówki, 100 m bieżnia i skocznia w dal).

Kompleks boisk szkolnych:
 • Boisko uniwersalne
 • Boisko do koszykówki
 • Boisko do siatkówki
 • Bieżnia 100m
 • Skocznia w dal


CELE I ZADANIA SZKOŁY

 1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności:
  • umożliwia uczniom zdobycie wiedzy i umiejętności  niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły,
  • wdraża ich do samodzielności,
  • przygotowuje uczniów do aktywnego udziału w życiu społecznym oraz rozwija umiejętności społeczne uczniów, poprzez zdobywanie prawidłowych doświadczeń we współżyciu w grupie rówieśniczej,
  • sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły,
  • rozbudza i rozwija indywidualne zainteresowania ucznia,
  • wspomaga uczniów w tworzeniu własnego świata wartości ukierunkowanego na poszukiwanie prawdy,
  • wyrabia czujność wobec zagrożeń zdrowia fizycznego i psychicznego,
  • uczy zachowań  sprzyjających zdrowiu fizycznemu  i psychicznemu. 
 2. Cele i zadania szkoły realizują nauczyciele wraz uczniami na zajęciach edukacyjnych (lekcjach), zajęciach pozalekcyjnych i w działalności  pozaszkolnej.
 

Cele i zadania szkoła realizuje poprzez:

 • zapewnienie poczucia tożsamości narodowej i religijnej,
 • dostosowanie treści , metod i organizacji nauczania do możliwości rozwoju psychofizycznego uczniów,
 • umożliwienie wyrównania i likwidowania opóźnień rozwoju  psychologicznego uczniów poprzez organizację  zajęć specjalistycznych,
 • organizacje zajęć dydaktyczno - wyrównawczych, socjoterapeutycznych i innych w zależności od potrzeb i możliwości szkoły, (zasady tworzenia i organizacji zajęć /klas/ wymienionych w pkt. c i d regulują odrębne  przepisy),
 • zapewnienie opieki uczniom szczególnie uzdolnionym, poprzez umożliwienie rozwijania zainteresowań uczniów,  realizowanie indywidualnych programów lub toków  nauki oraz ukończenia szkoły w skróconym czasie szczegółowe zasady i tryb zezwoleń określają odrębne  przepisy,
 • budowanie poczucia własnej wartości,
 • kształtowanie postaw akceptacji odmienności drugiego  człowieka,
 • zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju  fizycznego psychicznego,
 • kształtowanie umiejętności dbania o własne ciało, zdrowie i sprawność,
 • wyrabianie czynności wobec zagrożeń dla zdrowia fizycznego i psychicznego,
 • kształtowanie umiejętności rozwiązywania i utrzymywania poprawnych kontaktów z innymi ludźmi,
 • budzenie poczucia przynależności do społeczności szkolnej, środowiska lokalnego, regionu, kraju,
 • stwarzanie warunków do indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych dzieci,
 • kształtowanie odpowiedzialnej postawy wobec podjętych i powierzonych zadań,
 • realizowanie programu profilaktycznego,
 • wspieranie uzdolnień uczniów: Regulamin przyznawania stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe. W kancelarii szkoły rodzice mogą pobrać i złożyć wniosek o udzielenie socjalnego stypendium szkolnego.


Zadania opiekuńcze szkoły realizowane są  z uwzględnieniem obowiązujących w szkole ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny, a w szczególności podczas:

 • zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych,
 • zajęć poza terenem szkoły w trakcie wycieczek organizowanych  przez szkołę,
 • przerw międzylekcyjnych (nauczyciele dyżurujący).


Szkoła sprawuje indywidualną opiekę nad niektórymi uczniami, a zwłaszcza nad:

 • uczniami z zaburzeniami rozwojowymi, uszkodzeniami narządów: słuchu, wzroku i ruchu,
 • uczniami, którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych potrzebne są szczególne formy opieki (zapomóg losowych),
 • uczniami, których umieszczono w rodzinach zastępczych, bądź będącymi wychowankami domu dziecka.


Zapewniamy:

 • ciekawe formy zdobywania wiedzy,
 • naukę języków obcych: języka niemieckiego i języka angielskiego
 • naukę informatyki – stały dostęp do Internetu,
 • rozwój talentów i zainteresowań,
 • kształtowanie postaw prozdrowotnych i proekologicznych,
 • poczucie bezpieczeństwa,
 • życzliwą atmosferę,
 • możliwość osiągnięcia sukcesu przez każde dziecko.


Szkoła prowadzi:

 1. ewidencje:
  • księgę ewidencji dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu, zamieszkałych w obwodzie szkoły,
  • księgę uczniów,
  • księgę absolwentów-ewidencję wydanych świadectw ukończenia szkoły,
  • kontroli zewnętrznej,
 2. rejestry:
  • zaświadczeń o szczegółowych wynikach sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej,
  • wydanych duplikatów świadectw,
  • wydanych legitymacji szkolnych,
  • wydanych kart rowerowych,
  • wypadków uczniowskich i wypadków przy pracy,
  • dokumentacji związanej z awansem zawodowym nauczycieli oraz inną zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.


Dane zawarte w ewidencjach i rejestrach udostępniane są osobom zainteresowanym na pisemny wniosek skierowany do dyrektora szkoły zgodnie z:

 • Rozporządzeniem MENiS z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie  sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. Nr 23, poz.225),
 • Rozporządzenie MEN z dnia 24 kwietnia 2002 r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności z późniejszymi zmianami


W kancelarii szkoły rodzice mogą:

 • zapisać dziecko do oddziału przedszkolnego i do szkoły,
 • opłacić składkę na ubezpieczenie dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków,
 • dokonać zgłoszenia wypadku dziecka,
 • opłacić składkę na fundusz Rady Rodziców,
 • dokonać opłaty za obiady,
 • złożyć podanie lub wniosek do dyrektora szkoły,
 • uzyskać informację w każdej innej sprawie dotyczącej działalności organizacyjno - dydaktycznej szkoły (także telefonicznie),
 • dokonać wpisu do książki skarg i wniosków.
 

MAJĄTEK SZKOŁY

 • Kompleks budynków szkolnych (wartość księgowa brutto): 4 912 975,11 zł
 • Kompleks boisk sportowych: 1.292.264,00 zł
 • Razem: 6 410 359,32 zł
 • Sprzęt i wyposażenie w użytkowaniu:
 • sprzęt trwały w użytkowaniu - 624 954,35 zł
 • Monitoring i kamery wizyjne: 53 712,05 zł
 • Razem: 678 666,40 zł
 • Wartość majątku brutto: 7 089 025,72 zł
(wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 r.)


Przedszkole Publiczne w Ścinawie


ZASADY ORGANIZACJI

 1. Przedszkole w Ścinawie jest przedszkolem publicznym. Posiada oddział przedszkolny w Zaborowie. Organem prowadzącym przedszkole jest Rada Miasta i Gminy Ścinawa. Nadzór pedagogiczny sprawuje  Kurator Oświaty.
  • Przedszkole czynne jest w godzinach:
   • od 6.00 do 16.30 w Ścinawie
   • od 7.00 do 13.30 w Zaborowie, przez cały rok z przerwą wakacyjną ustaloną przez organ prowadzący przedszkole.
  • Do przedszkole przyjmowane są dzieci od 3 do 5 lat, przyznając priorytet dzieciom 5 – letnim.                  
  • Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku         z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.
 2. Praca wychowawczo - dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania    w przedszkolu dopuszczonego do użytku przez MEN.
 3. Szczegółową organizacje  wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora placówki.
 4. Organizację pracy w ciągu dnia określają ramowe rozkłady dnia dla poszczególnych grup, ustalone                       z uwzględnieniem wymagań zdrowia i higieny.
 5. Przedszkole zapewnia dzieciom właściwe warunki wypoczynku, zdrowia i bezpieczeństwa.
 6. Pracę wychowawczo – dydaktyczną z dziećmi organizuje się w oparciu o roczny plan pacy przedszkola. Nauczyciele opracowują  miesięczne plany pracy wychowawczo- dydaktycznej i opiekuńczej, w których uwzględniają zajęcia organizowane z dziećmi, zabawy, spacery, wycieczki, pracę indywidualną, kontakty z rodzicami.
 7. Zasady korzystania z wyżywienia i wnoszenie opłat za usługi świadczone przez przedszkole
  • Dzieci z rozszerzoną podstawa programowa uczęszczające do przedszkola mają prawo do korzystania z 3 posiłków: śniadanie, obiad, podwieczorek.
  • Stawkę dzienną wyżywienia ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z rodzicami, wysokość opłaty stałej (czesne) ustala Rada Miejska w Ścinawie. .
  • Opłaty za dzienne wyżywienie nie pobiera się w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu.
  • Termin uiszczania opłat za przedszkole upływa 20 – go każdego miesiąca.


Dyrektor przedszkola przyjmuje interesantów:

 1. w poniedziałek - w godz. od 15.00 do 16.00,
 2. w piątek - w godz. od 8.00 do 9.00


ZASADY PRZYJMOWANIA DZIECI DO PRZEDSZKOLA

Do przedszkola przyjmowanie są dzieci w wieku od 3 do 5 lat. Zasady przyjmowania dzieci do przedszkola ogłaszane są przez dyrektora przedszkola na tablicy ogłoszeń. W trakcie roku szkolnego o przyjęciu lub odmowie dzieci do przedszkola decyduje dyrektor. Nabór dzieci do przedszkola prowadzi się każdego roku według następującego harmonogramu

 1. od 01.03 – 31.03 – przedszkole wydaje i przyjmuje od rodziców „ Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola Publicznego w Ścinawie", prowadząc ich ewidencję;
 2. w wyznaczonym dniu w okresie od 01.04 do 15.04. powołana komisja dokonuje kwalifikacji dzieci na przyszły rok szkolny,
 3. w dniu 20.04 - przedszkole ogłasza wyniki rekrutacji.
 

KRYTERIA PRZYJMOWANIA DZIECI

 • Dzieci 5 – letnie,
 • Dzieci matek lub ojców samotnie wychowujących dzieci;
 • Dzieci matek lub ojców posiadających I i II grupę inwalidzką;
 • Dzieci z rodzin zastępczych lub z Domu Dziecka;
 • Dzieci z rodzin wielodzietnych;
 • Dzieci objęte pieczą zastępczą;
 • Dzieci rodziców pracujących zawodowo;
 • Dzieci zamieszkujące na terenie gminy Ścinawa zgodnie z adresem wskazanym w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu w ubiegłym roku podatkowym.


RAMOWY ROZKŁAD DNIA

 1. 6:00 – 8:00 – schodzenie się dzieci, zabawy swobodne, praca indywidualna
 2. 8:00 - zabawy ruchowe, czynności samoobsługowe w łazience, przygotowanie do śniadania
 3. 8:30 - śniadanie
 4. 9:00 - zabawy zorganizowane
 5. 10:00 - zabawy dowolne w sali według zainteresowań dzieci, spacery, wycieczki, zabawy na terenie ogrodu przedszkolnego, zajęcia dodatkowe
 6. 11:30 - czynności samoobsługowe w łazience, zabawa ruchowa, przygotowanie do  obiadu
 7. 11:50 - obiad
 8. 12:20 - krótki relaks leżakowanie (w grupie 3-4 latków ), pozostałe dzieci zabawy w sali lub na powietrzu, praca indywidualna
 9. 14:00 - podwieczorek
 10. 14:30- 16:30- rozchodzenie się dzieci, zabawy dowolne i zorganizowane, praca indywidualna, kontakty               z rodzicami  


  

Załączniki

Nauczyciele w SP3
  nauczyciele_sp3.pdf
(124.24 KB)

Wykaz podręczników
  SZKOLNY_ZESTAW_PODRECZNIKOW13.pdf
(294.86 KB)

Statur Szkoły wrzesień 2013
  Statut_szkoly_wrzesień _2013.pdf
(624.78 KB)

Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa ukończenia szkoły
podstawowej
  wowds_SP3_2008.pdf
(33.75 KB)

Regulamin przyznawania stypendiów
  rpszwwnioswSP-3.pdf
(68.76 KB)

Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej karty/rowerowej
  rowerowej.pdf
(44.98 KB)

Regulamin Organizacji Wycieczek Szkolnych
  regorgwycieszkol_06-12-07.pdf
(164.69 KB)

OŚWIADCZENIE o wyrażeniu zgody na wyjazd dziecka
  oswiaczenie-o-zgodzie-na-wyjazd-dziecka.pdf
(41.56 KB)

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej
  karta-zgloszenia-do-swietlicy-szkolnej.pdf
(53.57 KB)

Statut_GP.pdf
  Statut_GP.pdf
(1017.86 KB)

Wzor_wniosku_o_przyjecie_dziecka_do_przedszkola.pdf
  Wzor_wniosku_o_przyjecie_dziecka_do_przedszkola.pdf
(73.75 KB)


Osoba wprowadzająca dokument Paweł Flunt

 Rejestr zmian dokumentu
15.10.2019 Edycja dokumentu (Zygmunt Kogut)