Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD MIASTA I GMINY ŚCINAWA
  Spis podmiotów
  Urząd Miasta i Gminy /  Referat OS
Tytuł dokumentu: Pracownicy i wykaz zadań
Data publikacji: 09.06.2009
Data na dokumencie/utworzenia:
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 Referat Organizacyjny,Spraw Obywatelskich i Oświaty

 
WYKAZ PRACOWNIKÓW REFERATU
 

Kierownik Referatu
76 740 02 11

Pracownik ds. oświaty
76 740 02 09

Pracownik ds. kadr
76 740 02 18

Pracownik ds. dowodów osobistych
76 740 02 13

Pracownik ds. ewidencji ludności
76 740 02 13

Pracownik ds. administracyjnych
76 740 02 12

Pracownik ds. promocji
76 740 02 14

Pracownik ds. obsługi rady
76 740 02 05

Pracownik ds. administracyjnych
76 740 02 10

 
 

WYKAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ REFERAT


Do zakresu działania Referatu Organizacyjnego, Spraw Obywatelskich i Oświaty należą sprawy:
 1. zapewnienie materialno-technicznych warunków pracy urzędu, utrzymanie porządku
  i czystości, zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku oraz stanu technicznego siedziby Urzędu, ochrona mienia, sprawy związane z dostawą energii elektrycznej, oleju opałowego, wody, odprowadzania ścieków i wywóz śmieci, telekomunikacji,

 2. zapewnienie obsługi kancelaryjnej, organizacyjnej i technicznej Burmistrza i Sekretarza oraz prowadzenie kancelarii ogólnej Urzędu,

 3. zapewnienie obsługi kancelaryjnej, organizacyjnej i technicznej Rady Miejskiej, komisji rady, sołtysów a także posiedzeń, narad i konferencji organizowanych przez Burmistrza,

 4. prowadzenie punktu obsługi mieszkańca,

 5. prowadzenie rejestru aktów prawnych organów Gminy,

 6. prowadzenie rejestru skarg i wniosków wpływających do Burmistrza i Rady Miejskiej,

 7. prowadzenie rejestru udzielonych jednorazowych pełnomocnictw,

 8. prowadzenie rejestru wniosków o udzielenie informacji publicznej i przekazywanie ich do komórek organizacyjnych odpowiedzialnych merytorycznie za udzielenie odpowiedzi,

 9. koordynowanie realizacji zadań kontrolnych działalności komórek organizacyjnych Urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych,

 10. sporządzanie sprawozdawczości wewnętrznej i zewnętrznej z zakresu działania Referatu,

 11. sporządzanie aktów stanu cywilnego i wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego,

 12. prowadzenie ksiąg stanu cywilnego,

 13. rejestracja w polskich księgach stanu cywilnego zdarzeń o charakterze międzynarodowym,

 14. uznawanie orzeczeń o rozwodach w oparciu o rozporządzenie Unii Europejskiej,

 15. przechowywanie, prowadzenie i konserwacja archiwum ksiąg stanu cywilnego, wydawanie decyzji administracyjnych o zmianie imion i nazwisk,

 16. przyjmowanie w formie uroczystej oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński,

 17. prowadzenie spraw związanych z ewidencją ludności, wydawaniem dokumentów stwierdzających tożsamość i rejestru wyborców,

 18. administrowanie Biuletynem Informacji Publicznej oraz stroną internetową Urzędu,

 19. realizacja polityki informacyjnej i działań promocyjnych Gminy,

 20. prowadzenie spraw dotyczących zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

 21. prowadzenie spraw z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii,

 22. realizacja zadań wynikających z ustawy o repatriacji,

 23. prowadzenie postępowania w sprawach zgromadzeń,

 24. prowadzenie spraw związanych z przeprowadzaniem imprezy masowej na obszarze Gminy,

 25. prowadzenie archiwum Urzędu,

 26. prowadzenie spraw związanych z weryfikacją składek na ubezpieczenie społeczne rolników,

 27. prowadzenie spraw kadrowych związanych ze stosunkiem pracy pracowników Urzędu,

 28. udział w realizacji polityki kadrowej w Urzędzie,

 29. prowadzenie spraw z zakresu przeprowadzania naborów na wolne stanowiska urzędnicze
  w Urzędzie oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, z wyłączeniem dyrektorów szkół,

 30. prowadzenie spraw z zakresu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego służbę,

 31. nadzór nad prowadzeniem spraw z zakresu okresowych ocen pracowniczych,

 32. prowadzenie spraw związanych z podnoszeniem kwalifikacji pracowników,

 33. współpraca ze służbą zdrowia w zakresie obligatoryjnej opieki lekarskiej pracowników,

 34. współdziałanie ze Służbą BHP w celu realizowania zadań z zakresu bhp i ppoż.,

 35. prowadzenie wszystkich spraw związanych z organizowaniem staży, prac interwencyjnych, praktyk uczniowskich i studenckich,

 36. sporządzanie sprawozdawczości wewnętrznej i zewnętrznej z zakresu kadr,

 37. prowadzenie spraw związanych z oświadczeniami majątkowymi pracowników i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,

 38. opracowywanie zmian aktów normatywnych w zakresie kadr,

 39. opracowywanie zmian regulaminu organizacyjnego, struktury organizacyjnej i etatyzacji.

 40. prowadzenie spraw związanych z organizowaniem i funkcjonowaniem placówek oświatowych gminy,

 41. realizacja zadań oświatowych w zakresie zapewnienia kształcenia, wychowania i opieki w placówkach oświatowych gminy,

 42. zatwierdzanie arkuszy organizacyjnych podległych jednostek systemu oświaty,

 43. organizowanie konkursów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych gminy oraz organizowanie egzaminów na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego,

 44. sprawowanie nadzoru w zakresie spraw finansowych i administracyjnych placówek oświatowych gminy,

 45. prowadzenie spraw z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz spraw z zakresu pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym dla uczniów,

 46. rozliczanie przyznanych przez Gminę świadczeń: stypendiów i zasiłków szkolnych,

 47. prowadzenie spraw związanych z organizacją bezpłatnego transportu dla uczniów,

 48. prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego,

 49. prowadzenie spraw udzielania dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania zlecone w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,

 50. prowadzenie ewidencji i rozliczanie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,

 51. prowadzenie bazy danych oświatowych dotyczących młodzieży w wieku 16-18 lat spełniającej obowiązek nauki,

 52. prowadzenie bazy danych oświatowych obejmujące zbiory danych z baz danych prowadzonych przez gminne jednostki oświatowe,

 53. planowanie i realizacja zadań Gminy w zakresie edukacji ekologicznej w ROEE-LGOM i współpraca w tym zakresie z Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie,

 54. współpraca z Miejsko-Gminnym Zespołem Zakładów Opieki Podstawowej, Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Centrum Turystyki i Kultury oraz Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną w zakresie spraw prowadzonych przez Referat.


  

Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Paweł Flunt

 Rejestr zmian dokumentu
02.07.2020 Edycja dokumentu (Marzena Musiał)