Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD MIASTA I GMINY ŚCINAWA
  Spis podmiotów
  Urząd Miasta i Gminy /  Referat OSO
Tytuł dokumentu: Pracownicy i wykaz zadań
Data publikacji: 09.06.2009
Data na dokumencie/utworzenia:
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

 
WYKAZ PRACOWNIKÓW REFERATU
 

Stanowisko Nr telefonu Nr Pokoju

Kierownik Referatu
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Podinspektor ds. administracyjnych 
76 740 02 11
76 740 02 12
3
(parter)

Specjalista ds. ewidencji ludności
76 740 02 13
2
(parter)

Specjalista ds. obsługi rady miejskiej
76 740 02 05
12
(I piętro)

Inspektor ds. dowodów osobistych
76 740 02 13
2
(parter)

Specjalista ds. administracyjnych
76 740 02 00
11
(I piętro)

Podinspektor ds. informatycznych
76 740 02 15
12
(I piętro)
 
 

WYKAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ REFERAT


Do zakresu działania Referatu Organizacyjnego, Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego należą sprawy:
 • zapewnienie materialno-technicznych warunków pracy urzędu, utrzymanie porządku                 i czystości, zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku oraz stanu technicznego siedziby Urzędu, ochrona mienia, sprawy związane z dostawą energii elektrycznej, oleju opałowego, wody, odprowadzania ścieków i wywóz śmieci, telekomunikacji,
 • zapewnienie obsługi kancelaryjnej, organizacyjnej i technicznej Burmistrza i Sekretarza oraz prowadzenie kancelarii ogólnej Urzędu,
 • zapewnienie obsługi kancelaryjnej, organizacyjnej i technicznej Rady Miejskiej, komisji rady, sołtysów a także posiedzeń, narad i konferencji organizowanych przez Burmistrza,
 • prowadzenie punktu obsługi mieszkańca,
 • prowadzenie rejestru aktów prawnych organów Gminy,
 • prowadzenie rejestru skarg i wniosków wpływających do Burmistrza i Rady Miejskiej,
 • prowadzenie rejestru udzielonych jednorazowych pełnomocnictw,
 • prowadzenie rejestru wniosków o udzielenie informacji publicznej i przekazywanie ich do komórek organizacyjnych odpowiedzialnych merytorycznie za udzielenie odpowiedzi,
 • koordynowanie realizacji zadań kontrolnych działalności komórek organizacyjnych Urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych,
 • sporządzanie sprawozdawczości wewnętrznej i zewnętrznej z zakresu działania Referatu,
 • sporządzanie aktów stanu cywilnego i wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego,
 • prowadzenie ksiąg stanu cywilnego,
 • rejestracja w polskich księgach stanu cywilnego zdarzeń o charakterze międzynarodowym,
 • uznawanie orzeczeń o rozwodach w oparciu o rozporządzenie Unii Europejskiej,
 • przechowywanie, prowadzenie i konserwacja archiwum ksiąg stanu cywilnego, wydawanie decyzji administracyjnych o zmianie imion i nazwisk,
 • przyjmowanie w formie uroczystej oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński,
 • prowadzenie spraw związanych z ewidencją ludności, wydawaniem dokumentów stwierdzających tożsamość i rejestru wyborców,
 • administrowanie infrastrukturą informatyczną i systemami informatycznymi Urzędu,
 • administrowanie i redagowanie Biuletynu Informacji Publicznej oraz odpowiedzialność  za zawartość merytoryczną strony internetowej Urzędu,
 • realizacja polityki informacyjnej i działań promocyjnych Gminy,
 • prowadzenie spraw dotyczących zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
 • prowadzenie spraw z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii,
 • realizacja zadań wynikających z ustawy o repatriacji,
 • prowadzenie postępowania w sprawach zgromadzeń,
 • prowadzenie spraw związanych z przeprowadzaniem imprezy masowej na obszarze Gminy,
 • prowadzenie archiwum Urzędu,
 • współdziałanie z Miejsko-Gminnym Zespołem Zakładów Opieki Podstawowej oraz z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie spraw realizowanych przez Referat.  

Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Paweł Flunt

 Rejestr zmian dokumentu
20.01.2017 Edycja dokumentu (Magdalena Ratajczak)