Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD MIASTA I GMINY ŚCINAWA
  Menu przedmiotowe
   Jednostki Organizacyjne
Tytuł dokumentu: Zakład Gospodarki Komunalnej
Data publikacji: 25.03.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 01.01.1970
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Ścinawie

Lasowice 1

59-330 Ścinawa

tel. 76 8412-636 (sekretariat)

76 8412-630 (księgowość ZGK)

e-mail: zgk@scinawa.pl


Baza transportowo – sprzętowa

ul. Jana Pawła II 4

59-330 Ścinawa

tel. 76 8412-635


Oczyszczalnia Ścieków

tel.76 8412-636

 

            Zakład powołany został na podstawie Uchwały Nr 96 Rady Miasta i Gminy w Ścinawie         z dnia 30.12.1991 r. w sprawie reorganizacji Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ścinawie i utworzenia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ścinawie.

            Zakład działa w oparciu o Statut nadany Uchwałą nr VII/33/15 Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ścinawie.

            Zakład Gospodarki Komunalnej w Ścinawie jest zakładem budżetowym Gminy Ścinawa.

            Przedmiotem działalności zakładu jest prowadzenie:

  1. gospodarki komunalnej:

a)       zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,

b)       utrzymania czystości i porządku w gminie,

c)       eksploatacji składowiska odpadów komunalnych,

d)       utrzymania i eksploatacji miejskich dróg, placów i chodników,

  1. gospodarki mieszkaniowej:

a)   wynajmowanie lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy   Ścinawa,

b)    administrowanie mieszkaniowym zasobem Gminy Ścinawa,

c)  wykonywanie zadań z zakresu administracji publicznej zleconych przez organy Gminy Ścinawa,

d)   prowadzenie działalności dokumentacyjno – technicznej i inwestycyjnej w zakresie budowy, modernizacji i remontów obiektów infrastruktury komunalnej, wodociągowo – kanalizacyjnej, oczyszczania miasta i mieszkalnego zasobu Gminy.

Zakładem zarządza jednoosobowo Dyrektor Zakładu - Marek Hołtra

Zakład stanowi w całości własność Gminy Ścinawa.

Zakład otrzymał od Gminy Ścinawa w zarząd: bazę transportowo – sprzętową przy ul.Jana Pawła II 4, składowisko odpadów komunalnych w Ścinawie, oczyszczalnię ścieków, sieć wodociągową Gminy Ścinawa, sieć kanalizacyjną Miasta Ścinawa, ujęcie wody i stacja uzdatniania wody położone w mieście Ścinawa i na terenie Gminy Ścinawa, sprzęt transportowy.

W zakresie działalności Zakładu, Interesanci składają wnioski ustnie lub pisemnie. Sprawy drobne kwalifikujące się do natychmiastowej interwencji rozwiązywane są na bieżąco. W pozostałych sprawach Interesanci składają pisma, na które otrzymują odpowiedzi w terminie do 30 dni. Jeżeli sprawa jest skomplikowana, termin jej rozpatrzenia wynosi dwa miesiące.

Korespondencja, składana bezpośrednio w sekretariacie Zakładu oraz przysyłana pocztą, rejestrowana jest w dzienniku korespondencyjnym i przedkładana Dyrektorowi, który w zależności od sprawy przydziela ją poszczególnym pracownikom do załatwienia.

W Zakładzie prowadzony jest rejestr skarg i wniosków. Ponadto Zakład prowadzi archiwum zakładowe. Dane z archiwum i rejestru skarg i wniosków udostępnione są na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.  

Załączniki

statut ZGK.pdf
  statut ZGK.pdf
(422.12 KB)


Osoba wprowadzająca dokument Paweł Flunt

 Rejestr zmian dokumentu
18.09.2015 Edycja dokumentu (Magdalena Ratajczak)