Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD MIASTA I GMINY ŚCINAWA
  Spis podmiotów
   Numery kont
Tytuł dokumentu: Numery Kont Bankowych
Data publikacji: 25.03.2009
Data na dokumencie/utworzenia:
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

Numery kont w: Banku Spółdzielczym we Wschowie oddział w Ścinawie

 

 

52 8669 0001 2035 0351 9390 0005

 

(wpłaty z tytułu: wadiów w przetargach, zabezpieczenia z tytułu należytego wykonywania umów);


09 8669 0001 2035 0351 9390 0003

 

(wpłaty z tytułu: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, opłaty skarbowej, opłaty targowej, opłata od posiadania psów, opłaty za zarząd, opłaty za użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, opłaty z tytułu wpisu lub zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych, najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy Ścinawa, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługujące osobom fizycznym, nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego)

 

63 8669 0001 2035 0351 9390 0001

 

(wpłaty z tytułu mi.in.: dotacje, subwencje, udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, Urzędy Skarbowe - udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych; Jednostki Samorządu Terytorialnego - 20% należności z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego stanowiących dochód własny gminy).

 

.

 

NUMER KONTA BANKOWEGO DO OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W MIEŚCIE I GMINIE ŚCINAWA JEST NADAWANY INDYWIDUALNIE DLA KAŻDEJ OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJE

 

Informacja dotycząca indywidualnego numeru konta, na które należy wnosić opłaty z tytułu gospodarowania odpadami dostępna jest w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ścinawa w pokoju nr 11 i 17 (parter). A ponadto od dnia 8 lipca br. zostanie sukcesywnie dostarczona do mieszkańców.

Opłata będzie wnoszona "bez wezwania" dokonywana w terminie do 1-go każdego miesiąca (z dołu) na indywidualny numer konta podany przez Urząd Miasta i Gminy w Ścinawie. Termin wniesienia pierwszej opłaty upływa w dniu 1 sierpnia 2013 r. i obejmuje okres od 1 lipca 2013 roku do dnia 31 lipca 2013 roku.


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Paweł Flunt

 Rejestr zmian dokumentu
05.07.2013 Edycja dokumentu (Magdalena Ratajczak)