Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD MIASTA I GMINY ŚCINAWA
  Menu przedmiotowe
   OŚWIATA
Tytuł dokumentu: DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Data publikacji: 18.08.2020
Data na dokumencie/utworzenia: 01.01.1970
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

Dowozu uczniów/dzieci niepełnosprawnych do szkoły/przedszkola/ośrodka

 

OGŁOSZENIE W SPRAWIE DOWOZU DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH

do szkół, przedszkoli oraz placówek oświatowych w roku szkolnym 2020/2021

 

Podstawą zorganizowania bezpłatnego transportu i opieki jest art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ), zwanej dalej ustawą. Bezpłatny dowóz przysługuje:

1.      dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności realizującym wychowanie przedszkolne w najbliższym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, innej formie wychowania przedszkolnego lub ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym (art. 32 ust. 6 ustawy);

 2.      dzieciom w wieku powyżej siedmiu lat posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego objętym wychowaniem przedszkolnym, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat (art. 32 ust. 6 w związku z art. 31 ust. 2 ustawy);

 3.      dzieciom realizującym obowiązek szkolny w szkole podstawowej (art. 39 ust. 4 pkt 1 w związku z art. 127 ustawy);

 4.      dzieciom realizującym obowiązek nauki w szkole ponadpodstawowej (dotyczy uczniów z niepełnosprawnością ruchową, z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym) – nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia (art. 39 ust. 4 pkt 1 w związku z art. 127 ustawy);

 5.      dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17, a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, bezpłatny transport i opieka w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:

a)      24. rok życia – w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna.

b)      25. rok życia – w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

 

 

Zasady składania wniosku w sprawie dowozu niepełnosprawnego dziecka/ucznia do szkoły/przedszkola/ośrodka

 

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

Rodzic, opiekun prawny dziecka/ucznia niepełnosprawnego.

 

Termin i sposób załatwienia sprawy:

·           Dowóz zorganizowany:

wniosek na kolejny rok szkolny należy składać do końca sierpnia 2020 r. oraz w uzasadnionych przypadkach w trakcie roku szkolnego.

 

·           Dowóz indywidualny:

wniosek na kolejny rok szkolny należy złożyć do dnia 31 sierpnia każdego roku oraz w uzasadnionych przypadkach w trakcie roku szkolnego.

 

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:

Referat Organizacyjny, Spraw Obywatelskich i Oświaty – pokój nr 4

Urzędu Miasta i Gminy Ścinawa

ul. Rynek 17, 59-330 Ścinawa

w godzinach pracy urzędu:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek – 7.30-15.30

wtorek – 8.00 – 16.00

 

Organizowanie dowozu dziecka/ucznia niepełnosprawnego do szkoły/placówki reguluje

 

·         Zarządzenie nr G/133/2020 Burmistrza Ścinawy z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia zasad dowozu uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Ścinawa objętych obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki oraz zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców i opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

·         Uchwała Nr XXV/148/20 Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia średniej  ceny  jednostek paliwa  w gminie na rok szkolny 2020/2021 .

·     Zgodnie z art. 39a ust. Ustawy prawo oświatowe zwrot kosztów jednorazowego przewozu następuje w wysokości określonej według wzoru:

 

Koszt = (a-b) x c x d/100

gdzie:

a - liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej, a także przewozu rodzica z tego miejsca do miejsca zamieszkania lub miejsca pracy, i z powrotem,

b - liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania rodzica do miejsca pracy i z powrotem, jeżeli nie wykonywałby przewozu, o którym mowa w lit. a,

c - średnia cena jednostki paliwa w danej gminie właściwego dla danego pojazdu,

d - średnie zużycie paliwa w jednostkach na 100 kilometrów dla danego pojazdu według danych producenta pojazdu.

·      Średnią cenę jednostki paliwa w gminie określa na każdy rok szkolny rada gminy, w drodze uchwały, uwzględniając ceny jednostki paliwa w gminie.

 

·      Zwrot kosztów przewozu ucznia/dziecka niepełnosprawnego następuje na podstawie umowy zawartej między burmistrzem a rodzicami/opiekunami prawnymi.

 

Wymagane wnioski i dokumenty:

 

Dowóz zorganizowany:

·         wniosek w sprawie zapewnienia uczniowi/ dziecku niepełnosprawnemu zorganizowanego przewozu do szkoły/przedszkola/ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego

 

Dowóz indywidualny:

·         wniosek o zwrot kosztów przewozu niepełnosprawnego ucznia/dziecka do szkoły/ przedszkola/ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego

·      aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną;

·      zaświadczenie potwierdzające przyjęcie dziecka/ucznia do przedszkola/szkoły/ośrodka

 

 


Załączniki

dowóz uczniów.pdf
  dowóz uczniów.pdf
(6.07 MB)

wniosek o dowóz dziecka niepełnosprawnego.doc
  wniosek o dowóz dziecka niepełnosprawnego.doc
(54 KB)

wniosek o zwrot kosztów dowozu ucznia niepełnosprawnego.docx
  wniosek o zwrot kosztów dowozu ucznia niepełnosprawnego.docx
(24.88 KB)


Osoba wprowadzająca dokument Magdalena Ratajczak

 Rejestr zmian dokumentu
18.08.2020 Edycja dokumentu (Magdalena Ratajczak)