Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD MIASTA I GMINY ŚCINAWA
  Menu przedmiotowe
  Rejestry, ewidencje i archiwa /  Rejetr instytucji kultury
Tytuł dokumentu: REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
Data publikacji: 14.08.2020
Data na dokumencie/utworzenia: 01.01.1970
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

REJESTR INSTYTUCJI KULTURY

 

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Ścinawa, prowadzony jest na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu  i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 194) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. poz. 189).

 

 

Sposób udostępniania danych zawartych w rejestrze instytucji kultury,

 dla których organizatorem jest Gmina Ścinawa

 

1.      Rejestr instytucji kultury, dla którego organizatorem jest Gmina Ścinawa prowadzi Referat Organizacyjny, Spraw Obywatelskich i Oświaty Urzędu Miasta i Gminy w Ścinawie, ul. Rynek 17, 59-300 Ścinawa, tel.76 74 00 208.

 

2.        Zgodnie z § 10 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury:

1)      Rejestr, informację o rejestrze oraz sposób udostępniania danych w nim zawartych zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie organizatora, tj. w Biuletynie Informacja Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Ścinawa,

2)   Dane zawarte w rejestrze udostępnia się poprzez:
   a) otwarty dostęp do zawartości rejestru,
   b )wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej,

3)      Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w ust. 2 pkt 1 rozporządzenia, jest bezpłatne i odbywa się poprzez stronę Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Ścinawie,

4)      Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury w siedzibie organizatora tj. w siedzibie Referatu Organizacyjnego, Spraw Obywatelskich i Oświaty, Urzędu Miasta i Gminy w Ścinawie, ul. Rynek 17, 59-300 Ścinawa, tel.76 74 00 208, pokój nr 4,

5)      Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis pełny lub skrócony każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie:

a) odpis pełny (zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej),

b) odpis skrócony (zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze).

 

3.      Wydanie urzędowo poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej następuje w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, poprzez przesłanie na adres wskazany we wniosku bądź przekazanie osobiście wnioskodawcy lub osobie upoważnionej.

 

4.      Wydanie odpisu, o którym mowa w pkt 3 podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej strony zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz.1282). Opłatę należy uiścić na konto Gminy Ścinawa w Banku Spółdzielczym we Wschowie oddział w Ścinawie 09 8669 0001 2035 0351 9390 0003

 

5.      Składający wniosek zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej albo uwierzytelniona kopie dowodu zapłaty, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty  (chwila złożenia wniosku). Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej (zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej – t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr.187, poz. 1330).

 

6.    Szczegółowych informacji udziela: Referat Organizacyjny, Spraw Obywatelskich
i Oświaty, Urzędu Miasta w Ścinawie, ul. Rynek 17, 59-300 Ścinawa, tel.76 74 00 208.


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Anna Kubik

Rejestr zmian dokumentu
14.08.2020 Utworzenie dokumentu. (Anna Kubik)