Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD MIASTA I GMINY ŚCINAWA
  Menu przedmiotowe
   Obwieszczenia
Tytuł dokumentu: Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Ścinawa oraz o przystąpieniu do opracowania prognoz oddziaływania na środowisko sporządzonych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Data publikacji: 21.11.2018
Data na dokumencie/utworzenia: 01.01.1970
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Ścinawa oraz

o przystąpieniu do opracowania prognoz oddziaływania na środowisko sporządzanych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego


Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 1945) oraz na podstawie art. 39 ust. 1, w związku z art. 46, art. 50 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081)

zawiadamiam


o podjęciu przez Radę Miejską w Ścinawie uchwał:

  1. nr LIII/318/18 z dnia 28 lutego 2018r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ścinawa, zmiana obejmuje obręb Dąbrowa Środkowa w granicach administracyjnych, granicę obszaru objętego zmianą planu miejscowego przedstawiono na mapie stanowiącej załącznik do ww. uchwały;

  2. nr LIII/319/18 z dnia 28 lutego 2018r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ścinawa, zmiana obejmuje obręb Turów w granicach administracyjnych, granicę obszaru objętego zmianą planu miejscowego przedstawiono na mapie stanowiącej załącznik do ww. uchwały;

  3. nr LIII/322/18 z dnia 28 lutego 2018r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ścinawa, zmiana obejmuje obręb Sitno w granicach administracyjnych, granicę obszaru objętego zmianą planu miejscowego przedstawiono na mapie stanowiącej załącznik do ww. uchwały;

  4. nr LIII/327/18 z dnia 28 lutego 2018r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ścinawa, zmiana obejmuje obręb Redlice w granicach administracyjnych, granicę obszaru objętego zmianą planu miejscowego przedstawiono na mapie stanowiącej załącznik do ww. uchwały;

  5. nr LIII/332/18 z dnia 28 lutego 2018r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ścinawa, zmiana obejmuje obręb Chełmek Wołowski w granicach administracyjnych, granicę obszaru objętego zmianą planu miejscowego przedstawiono na mapie stanowiącej załącznik do ww. uchwały;

  6. nr LIII/335/18 z dnia 28 lutego 2018r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ścinawa, zmiana obejmuje obręb Dębiec w granicach administracyjnych, granicę obszaru objętego zmianą planu miejscowego przedstawiono na mapie stanowiącej załącznik do ww. uchwały.


Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy
w Ścinawie.


Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych planów miejscowych i do prognoz oddziaływania na środowisko.


Wnioski do planów należy składać na piśmie w Urzędzie Miasta i Gminy w Ścinawie przy ul. Rynek 17, 59-330 Ścinawa w terminie do dnia 18 grudnia 2018r.


Wnioski do prognoz oddziaływania na środowisko należy składać:

  • w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Ścinawie przy ul. Rynek 17, 59-330 Ścinawa;

  • ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Ścinawie przy ul. Rynek 17, 59-330 Ścinawa;

  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dn. 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, na adres: urzad@scinawa.pl lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Miasta i Gminy w Ścinawie.

w terminie do dnia 18 grudnia 2018r.


Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.


Przedłożone wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Burmistrza Ścinawy.


Burmistrz Ścinawy
Krystian Kosztyła


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Magdalena Ratajczak

 Rejestr zmian dokumentu
21.11.2018 Edycja dokumentu (Magdalena Ratajczak)