Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD MIASTA I GMINY ŚCINAWA
  Menu przedmiotowe
   Ogłoszenia Burmistrza Ścinawy
Tytuł dokumentu: Ogłoszenie Burmistrza Ścinawy o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Ścinawa.
Data publikacji: 25.10.2018
Data na dokumencie/utworzenia: 01.01.1970
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA ŚCINAWY


o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Ścinawa

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity, Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Ścinawie uchwał:

 • Nr LIII/320/18 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ścinawa, zmiana planu miejscowego obejmuje obręb Krzyżowa, gmina Ścinawa w jego granicach administracyjnych, granicę obszaru objętego zmianą planu miejscowego przedstawiono na mapie stanowiącej załącznik do ww. uchwały;

 • Nr LIII/321/18 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ścinawa, zmiana planu miejscowego obejmuje obręb Ręszów, gmina Ścinawa w jego granicach administracyjnych, granicę obszaru objętego zmianą planu miejscowego przedstawiono na mapie stanowiącej załącznik do ww. uchwały;

 • Nr LIII/323/18 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ścinawa, zmiana planu miejscowego obejmuje obręb Dłużyce, gmina Ścinawa w jego granicach administracyjnych, granicę obszaru objętego zmianą planu miejscowego przedstawiono na mapie stanowiącej załącznik do ww. uchwały;

 • Nr LIII/324/18 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ścinawa, zmiana planu miejscowego obejmuje obręb Dziewin, gmina Ścinawa w jego granicach administracyjnych, granicę obszaru objętego zmianą planu miejscowego przedstawiono na mapie stanowiącej załącznik do ww. uchwały;

 • Nr LIII/325/18 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ścinawa, zmiana planu miejscowego obejmuje obręb Parszowice, gmina Ścinawa w jego granicach administracyjnych, granicę obszaru objętego zmianą planu miejscowego przedstawiono na mapie stanowiącej załącznik do ww. uchwały;

 • Nr LIII/326/18 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ścinawa, zmiana planu miejscowego obejmuje obręb Zaborów (wieś Zaborów wraz z przysiółkiem Grzybów), gmina Ścinawa w jego granicach administracyjnych, granicę obszaru objętego zmianą planu miejscowego przedstawiono na mapie stanowiącej załącznik do ww. uchwały;

 • Nr LIII/328/18 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ścinawa, zmiana planu miejscowego obejmuje obręb Wielowieś, gmina Ścinawa w jego granicach administracyjnych, granicę obszaru objętego zmianą planu miejscowego przedstawiono na mapie stanowiącej załącznik do ww. uchwały;

 • Nr LIII/329/18 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ścinawa, zmiana planu miejscowego obejmuje obręb Jurcz, gmina Ścinawa w jego granicach administracyjnych, granicę obszaru objętego zmianą planu miejscowego przedstawiono na mapie stanowiącej załącznik do ww. uchwały;

 • Nr LIII/330/18 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ścinawa, zmiana planu miejscowego obejmuje obręb Buszkowice, gmina Ścinawa w jego granicach administracyjnych, granicę obszaru objętego zmianą planu miejscowego przedstawiono na mapie stanowiącej załącznik do ww. uchwały;

 • Nr LIII/331/18 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ścinawa, zmiana planu miejscowego obejmuje obręb Przychowa, gmina Ścinawa w jego granicach administracyjnych, granicę obszaru objętego zmianą planu miejscowego przedstawiono na mapie stanowiącej załącznik do ww. uchwały;

 • Nr LIII/333/18 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ścinawa, zmiana planu miejscowego obejmuje obręb Dziesław, gmina Ścinawa w jego granicach administracyjnych, granicę obszaru objętego zmianą planu miejscowego przedstawiono na mapie stanowiącej załącznik do ww. uchwały;

 • Nr LIII/334/18 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ścinawa, zmiana planu miejscowego obejmuje obręb Tymowa, gmina Ścinawa w jego granicach administracyjnych, granicę obszaru objętego zmianą planu miejscowego przedstawiono na mapie stanowiącej załącznik do ww. uchwały;

 • Nr LIII/336/18 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ścinawa, zmiana planu miejscowego obejmuje obręb Lasowice, gmina Ścinawa w jego granicach administracyjnych, granicę obszaru objętego zmianą planu miejscowego przedstawiono na mapie stanowiącej załącznik do ww. uchwały.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące wyżej wymienionych zmian planów.

Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miasta i Gminy Ścinawa, ul. Rynek 17, 59-330 Ścinawa, w terminie do dnia 23 listopada 2018 roku. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do opracowania ww. projektów dokumentów wymagających udziału społeczeństwa.

Z dokumentacją spraw można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ścinawa, ul. Rynek 17, 59-330 Ścinawa, w godzinach pracy urzędu.

Do ww. opracowywanych dokumentów mogą być składane wnioski w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 listopada 2018 roku.

Zgodnie z art. 40 ww. ustawy wnioski mogą być wnoszone:

1)w formie pisemnej na adres Urzędu Miasta i Gminy Ścinawa, ul. Rynek 17, 59-330 Ścinawa;

2)ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ścinawa;

3)za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: urzad@scinawa.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Ścinawy.Burmistrz Ścinawy

Krystian KosztyłaZałączniki

Scinawa_13mpzp_ogloszenie_przystapienie do mpzp.doc
  Scinawa_13mpzp_ogloszenie_przystapienie do mpzp.doc
(46.5 KB)


Osoba wprowadzająca dokument Magdalena Ratajczak

 Rejestr zmian dokumentu
25.10.2018 Edycja dokumentu (Magdalena Ratajczak)