Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD MIASTA I GMINY ŚCINAWA
  Spis podmiotów
  Urząd Miasta i Gminy /  Referat IR
Tytuł dokumentu: Pracownicy i wykaz zadań
Data publikacji: 08.01.2010
Data na dokumencie/utworzenia:
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 Referat Inwestycji i Rozwoju

 
WYKAZ PRACOWNIKÓW REFERATU
 
 

Stanowisko
nr telefonu
nr pokoju
/ kondygnacja

Kierownik Referatu

76 740 02 25
pok.23
II piętro

Z-ca Kierownik Referatu

76 740 02 45
pok.29
I piętro

Inspektor ds. ochrony środowiska
76 740 02 26
pok.24
II piętro

Inspektor ds. utrzymania i modernizacji dróg
76 740 02 27
pok.25
II piętro

Inspektor ds. planowania przestrzennego
76 740 02 28
pok.24
II piętro

Pomoc administracyjna
76 740 02 29
pok. 25
II piętro

 


WYKAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ REFERAT

Do zakresu działania Referatu Inwestycji i Rozwoju należą sprawy:
 • opracowywanie programów rozwoju Gminy,
 • koordynowanie spraw związanych z realizacją planu rozwoju lokalnego Gminy,
 • planowanie, przygotowywanie realizacji, prowadzenie, nadzorowanie i rozliczanie inwestycji gminnych,
 • planowanie, przygotowywanie realizacji, prowadzenie, nadzorowanie i rozliczanie remontów obiektów komunalnych,
 • nadzór nad działalnością inwestycyjną i remontową prowadzoną przez gminne jednostki organizacyjne,
 • planowanie i realizacja infrastruktury technicznej zapewniającej przygotowanie terenów pod budownictwo                  i działalność gospodarczą,
 • podejmowanie działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich,
 • informowanie o możliwościach inwestowania w gminie,
 • prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych przez Gminę zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych, a w szczególności prowadzenie postępowań i dokumentacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
 • opracowywanie i weryfikacja rocznego planu zamówień publicznych na podstawie informacji otrzymanych od komórek organizacyjnych oraz sporządzanie rocznego sprawozdania              o udzielonych zamówieniach publicznych,
 • przygotowywanie dokumentacji przetargowej zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych na roboty i usługi          w zakresie inwestycji,
 • przygotowywanie projektów umów w sprawach realizacji zamówień publicznych oraz prowadzenie rejestru umów zawartych w wyniku postępowania w trybie zamówień publicznych,
 • współpraca z komórkami organizacyjnymi w sprawach dotyczących zamówień publicznych,
 • prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem, uchwalaniem, aktualizowaniem planów  zagospodarowania przestrzennego gminy,
 • przygotowywanie decyzji administracyjnych o warunkach zabudowy i o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz prowadzenie rejestru tych decyzji,
 • wydawanie informacji o przeznaczeniu terenu zgodnie z miejscowymi planami zagospodarowania   przestrzennego,
 • opracowywanie i wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • opiniowanie wniosków dotyczących wstępnych podziałów nieruchomości zgodnych z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
 • przygotowywanie decyzji zatwierdzających projekt podziału nieruchomości,
 • prowadzenie spraw związanych z ochroną środowiska w zakresie kompetencji powierzonych gminom,
 • prowadzenie spraw z zakresu ochrony przyrody, w tym wydawania zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów,
 • wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć,
 • prowadzenie spraw związanych z ochroną wód przed zanieczyszczeniem,
 • prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych,
 • opiniowanie projektów rekultywacji gruntów rolnych i leśnych w zakresie określonym ustawą    o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
 • prowadzenie postępowań i przygotowanie decyzji, postanowień i zezwoleń wymaganych przepisami o odpadach        i o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, w tym prowadzenie i koordynowanie spraw związanych                           z gospodarowaniem odpadami i wydawanie opinii dotyczących gospodarki odpadami niebezpiecznymi,
 • prowadzenie spraw należących do zarządcy dróg gminnych oraz sprawy w zakresie innych dróg, których właścicielem jest Gmina, wynikające w szczególności z ustawy o drogach publicznych, prawo o ruchu drogowym, prawo wodne,
 • prowadzenie spraw dotyczących lokalnego transportu drogowego, w tym prowadzenie spraw związanych                      z korzystaniem z przystanków autobusowych oraz wiat przystankowych,
 • prowadzenie spraw dotyczących oświetlenia dróg i placów na terenie miasta i gminy,
 • współpraca z Zakładem Gospodarki Komunalnej w zakresie spraw realizowanych przez Referat.

   
  

Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Patrycja Jugo

 Rejestr zmian dokumentu
20.01.2017 Edycja dokumentu (Magdalena Ratajczak)