Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD MIASTA I GMINY ŚCINAWA
  Menu przedmiotowe
   Ogłoszenia Burmistrza Ścinawy
Tytuł dokumentu: Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ścinawa – etap I” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Data publikacji: 01.02.2017
Data na dokumencie/utworzenia: 01.01.1970
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 
Ogłoszenie  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ścinawa – etap I” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.    

Na podstawie art. 17 punkty 9 i 11 oraz art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2016.778 ze zm.) i art. 54 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2016.353 ze zm.) oraz uchwały Nr  XVIII/121/16 Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 22 marca 2016 r., i uchwały Nr XXXIV/212/17 Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 26 stycznia 2017 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ścinawa – etap I wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 08.02.2017 r. do 01.03.2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ścinawa, Rynek 17, 59-30 Ścinawa w godzinach 8:00 – 15:00. 
 Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ścinawa – etap I obejmuje teren działki nr 9/2 w miejscowości Chełmek Wołowski. 
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany planu i prognozie oddziaływania na środowisko, odbędzie się w dniu 20.02.2017 r. o godz. 1200 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ścinawa. 
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego lub prognozie oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Ścinawy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.03.2017 r.

Załączniki

Prognoza -rodowiskowa_etap I zm.planu gminy 01.2017.pdf
  Prognoza -rodowiskowa_etap I zm.planu gminy 01.2017.pdf
(816.59 KB)

Rysunek planu_etap I zm. planu gminy -cinawa 01.2017.pdf
  Rysunek planu_etap I zm. planu gminy -cinawa 01.2017.pdf
(293.07 KB)

Uchwała_etap I zm.planu gminy Ścinawa 01.2017.doc
  Uchwała_etap I zm.planu gminy Ścinawa 01.2017.doc
(95.5 KB)


Osoba wprowadzająca dokument Paweł Flunt

Rejestr zmian dokumentu
01.02.2017 Utworzenie dokumentu. (Paweł Flunt)