Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD MIASTA I GMINY ŚCINAWA
  Menu przedmiotowe
   Ogłoszenia Burmistrza Ścinawy
Tytuł dokumentu: Ogłoszenie o wyłożeniu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ścinawa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Data publikacji: 09.12.2016
Data na dokumencie/utworzenia: 01.01.1970
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 


Na podstawie art. 11 pkt 10 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2016.778 ze zm.) oraz art. 54 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2016.353 ze zm.) oraz uchwały Nr XCVII/324/14 Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 30 czerwca 2014 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ścinawa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 19.12.2016r. do 10.01.2017r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Ścinawie, ul. Rynek 17, w godzinach urzędowania. 
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany Studium i prognozie oddziaływania na środowisko, odbędzie się w dniu 05.01.2017r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Ścinawie o godz. 1200.  
Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu Studium. Uwagi należy składać do Burmistrza Ścinawy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.01.2017r.

Burmistrz Ścinawy 
/~/ Krystian Kosztyła


  

Załączniki

Rys. 2_zm.Studium - Miasto Ścinawa.pdf
  Rys. 2_zm.Studium - Miasto Ścinawa.pdf
(1.05 MB)

Rys.1_zm. Studium - Gmina Ścinawa.pdf
  Rys.1_zm. Studium - Gmina Ścinawa.pdf
(11.05 MB)

Tekst zm. studium gminy Ścinawa12.2016.pdf
  Tekst zm. studium gminy Ścinawa12.2016.pdf
(2.77 MB)

Prognoza środowiskowa_zm. studium gm. Ścinawa 12.2016.pdf
  Prognoza środowiskowa_zm. studium gm. Ścinawa 12.2016.pdf
(1.67 MB)

Gmina Ścinawa PLANSZA 1_12.2016.pdf
  Gmina Ścinawa PLANSZA 1_12.2016.pdf
(14.23 MB)

Gmina Ścinawa PLANSZA 2_12.2016.pdf
  Gmina Ścinawa PLANSZA 2_12.2016.pdf
(13.45 MB)

Gmina Ścinawa PLANSZA 3_12.2016.pdf
  Gmina Ścinawa PLANSZA 3_12.2016.pdf
(13.35 MB)

Zał. do prognozy_zm. studium gminy Ścinawa 12.2016.jpg
  Zał. do prognozy_zm. studium gminy Ścinawa 12.2016.jpg
(2.53 MB)


Osoba wprowadzająca dokument Paweł Flunt

 Rejestr zmian dokumentu
09.02.2017 Edycja dokumentu (Paweł Flunt)