Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD MIASTA I GMINY ŚCINAWA
  Menu przedmiotowe
   Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Tytuł dokumentu: Protokołu i zestawienie z przeprowadzonych konsultacji programu współpracy z 16.11.2016
Data publikacji: 18.11.2016
Data na dokumencie/utworzenia: 01.01.1970
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 
Projekt Rocznego programu współpracy Gminy Ścinawa z organizacjami pozarządowymi i  podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 203 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie został poddany procesowi konsultacji poprzez zamieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej www.scinawa.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.umig-scinawa.dolnyslask.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Ścinawa. Uwagi można było składać w dniach 24.10 – 07.11.2016 r. 
Organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Ścinawa mogły zgłaszać, za pomocą formularza, pisemne uwagi i opinie do ww. programu na adres e-mail mwachel@scinawa.pl lub bezpośrednio w formie papierowej, w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Ścinawa z siedzibą Rynek 17, 59-330 Ścinawa.   We wskazanym terminie wpłynęły trzy wnioski odnośnie treści programu, złożone przez: 
  1. Stowarzyszenie „Równe Szanse” w Ścinawie,
  2. Polski Związek Niewidomych Okręg Dolnośląski Koło w Lubinie,
  3. Stowarzyszenie Aktywnie dla Gminy Ścinawa.  
Dwa wnioski zostały uwzględnione w całości, jeden w części. Zestawienie wszystkich uwag i wniosków, w ramach przeprowadzonych konsultacji dotyczących projektu Programu współpracy oraz stanowisko w tej sprawie określa załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

Załączniki

Protokół
  protokol.pdf
(227.27 KB)


Osoba wprowadzająca dokument Paweł Flunt

Rejestr zmian dokumentu
18.11.2016 Utworzenie dokumentu. (Paweł Flunt)