Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD MIASTA I GMINY ŚCINAWA
  Menu przedmiotowe
   Ogłoszenia Burmistrza Ścinawy
Tytuł dokumentu: Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ścinawa” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Data publikacji: 04.11.2016
Data na dokumencie/utworzenia: 01.01.1970
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ścinawa” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.   

Na podstawie art. 17 punkty 9 i 11 oraz art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2016.778 ze zm.) i art. 54 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2016.353 ze zm.) oraz uchwały Nr  XVIII/121/16 Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 22 marca 2016 r.,  zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ścinawa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 14.11.2016 r. do 06.12.2016 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ścinawa, Rynek 17, 59-30 Ścinawa w godzinach 8:00 – 15:00. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany planu i prognozie oddziaływania na środowisko, odbędzie się w dniu 02.12.2016 r. o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ścinawa. 
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego lub prognozie oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Ścinawy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.12.2016 r.

Burmistrz Ścinawy
/~/ Krystian Kosztyła

Załączniki

Projekt uchwały_zm.planu gminy Ścinawa 11.2016.doc
  Projekt uchwały_zm.planu gminy Ścinawa 11.2016.doc
(112.5 KB)

Rysunek planu nr 2 - do wyłożenia 11.2016.pdf
  Rysunek planu nr 2 - do wyłożenia 11.2016.pdf
(331.01 KB)

Rysunek planu nr 1 - do wyłożenia 11.2016.pdf
  Rysunek planu nr 1 - do wyłożenia 11.2016.pdf
(293.24 KB)

Prognoza środowiskowa_zm. planu gminy Ścinawa 2016.pdf
  Prognoza środowiskowa_zm. planu gminy Ścinawa 2016.pdf
(840.44 KB)


Osoba wprowadzająca dokument Paweł Flunt

 Rejestr zmian dokumentu
09.12.2016 Edycja dokumentu (Paweł Flunt)