Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD MIASTA I GMINY ŚCINAWA
  Menu przedmiotowe
   Ogłoszenia Burmistrza Ścinawy
Tytuł dokumentu: Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ścinawa oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Data publikacji: 11.05.2016
Data na dokumencie/utworzenia: 01.01.1970
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 
OGŁOSZENIE   
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego gminy Ścinawa oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do  ww. zmiany planu miejscowego

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2015.199 ze zm. ) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2016.353) zawiadamiam:
  • o podjęciu przez Radę Miejską w Ścinawie  uchwały Nr XVIII/121/16 z dnia 22 marca 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ścinawa. 
  • o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do ww. zmiany planu miejscowego. 
Zmiana planu miejscowego dotyczy terenów położonych w miejscowościach Zaborów i Chełmek Wołowski, gmina Ścinawa. Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Ścinawie, ul. Rynek 17, pokój nr 18. Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do  zmiany planu miejscowego i prognozy oraz postępowania w jej sprawie w terminie do 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia. Wnioski można składać w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Ścinawie albo w formie elektronicznej, na adres: urzad@scinawa.pl  Wniosek składany w formie elektronicznej nie wymaga podpisu elektronicznego. W temacie wniosku należy wpisać „Prognoza – zmiana planu gminy Ścinawa”. Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko lub nazwę, adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku lub uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy wniosek. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Ścinawy.

Burmistrz Ścinawy
Krystian Kosztyła

Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Paweł Flunt

Rejestr zmian dokumentu
11.05.2016 Utworzenie dokumentu. (Paweł Flunt)