Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD MIASTA I GMINY ŚCINAWA
  Menu przedmiotowe
   Obwieszczenia
Tytuł dokumentu: Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ścinawa” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Data publikacji: 19.01.2015
Data na dokumencie/utworzenia: 01.01.1970
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 
Obwieszczenie   o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ścinawa” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 17 punkty 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U.2012.647 ze zm.) i art. 54 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2013.1235 ze zm.) oraz uchwały Nr XCVIII/329/14 Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 15 lipca 2014 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ścinawa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 27.01.2015r. do 18.02.2015r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ścinawa, Rynek 17, pokój nr 20, 59-30 Ścinawa w godzinach 8:00 – 15:00. 

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany planu i prognozie oddziaływania na środowisko, odbędzie się w dniu 09.02.2015 r. o godz. 1200 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ścinawa, pokój 20.  

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego lub prognozie oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Ścinawy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.03.2015 r. 

Burmistrz Ścinawy
/~/ Krystian Kosztyła

Załączniki

Załączniki do obwieszczenia
  zaloczniki.zip
(6.27 MB)


Osoba wprowadzająca dokument Paweł Flunt

Rejestr zmian dokumentu
19.01.2015 Utworzenie dokumentu. (Paweł Flunt)