Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD MIASTA I GMINY ŚCINAWA
  Menu przedmiotowe
   Jednostki Organizacyjne
Tytuł dokumentu: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Data publikacji: 22.04.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 01.01.1970
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

MGOPS w Ścinawie
ul. Kościuszki 1
59-330 ŚCINAWA
tel.: +48 76/ 8 412 652, 620
faks: +48 76/ 759 10 68
e-mail: mgops@scinawa.pl

www: mgopsscinawa.bipstrona.pl
NIP: 692-11-424-13
Regon: 004042544
Kierownik: Jolanta SzymczykZadania:

 • Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mająca na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.
 •    
 • Działalność Ośrodka opiera się na realizacji ustawy o pomocy społecznej i przepisów wykonawczych do ustawy. Krąg osób i rodzin w myśl ustawy jest szeroki, a proponowany zakres różnorodny.
 •    
 • Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje:
  • osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 532 zł,
  • osobie w rodzinie, której dochód nie przekracza kwoty 456 zł
     
 • Obowiązek wykonania zadań pomocy społecznej spoczywa na organach jednostek samorządu terytorialnego oraz na administracji rządowej w zakresie ustalonym ustawą.
 •    
 • Do zadań własnych pomocy społecznej, realizowanych przez gminy należą:
  • prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki,
  • przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych,
  • prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki,
  • przyznawanie i wypłacanie pomocy  na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze.
  •    
 • Do zadań własnych o charakterze obowiązkowym należy:
  • udzielenie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,
  • przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,
  • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych,
  • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,
  • organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
  • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenie zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,
  • przyznanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowego,
  • praca socjalna,
  • sprawienie pogrzebu w tym osobom bezdomnym,
  • dożywianie dzieci,
  • opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne rentowe za osobę, która rezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwałe lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz  wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem.
     
 • Zadania zlecone gminie obejmują:
  • przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,
  • opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,
  • przyznawanie i wypłacanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku klęski żywiołowej,
  • organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
  • prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
  •      

MGOPS swym zasięgiem obejmuje miasto Ścinawa i 19 sołectw.


Tygodniowy harmonogram pracy MGOPS:

 • Poniedziałek - 7:30 - 15:30
 • Wtorek - 8:00 - 16:00
 • Środa - 7:30 - 15:30
 • Czwartek - 7:30 - 15:30
 • Piątek - 7:30 - 15:30

Teren działania Ośrodka podzielony jest na cztery rejony działania pracowników socjalnych:
 • Rejon I - Beata Lachawiec
 • Rejon II - Katarzyna Pawlak
 • Rejon III - Henryka Muniowska
 • Rejon IV -  Ewa Ruszkowska

Pracownicy socjalni przyjmują codziennie w godzinach:
 • 7.30 - 10.00  praca biurowa
 • 10.00 - 15.30  praca w terenie


Kierownik Jolanta Szymczyk przyjmuje interesantów w każdy wtorek w godzinach od 13.00 do 16.00.


Procedury oraz formularze wniosków do ustalenia świadczeń rodzinnych (zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego) znajdują się w załączniku - zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 marca 2004r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne.  

Załączniki

Statut MGOPS.pdf
  Statut MGOPS.pdf
(217.24 KB)

Wniosek - przyjęcie podania - skargi wniesionej ustnie
  MGOPS-wnisek-o-podanie.doc
(24 KB)

Wniosek o przyznanie świadczenia
  MGOPS-wniosek-o-przyznanie-swiadczenia.doc
(21 KB)

Wniosek o wydanie zaświadczenia
  MGOPS-wniosek-o-wydanie-zaswiadczenia.doc
(20 KB)


Osoba wprowadzająca dokument Paweł Flunt

 Rejestr zmian dokumentu
14.06.2018 Edycja dokumentu (Paweł Flunt)