Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD MIASTA I GMINY ŚCINAWA
  Menu przedmiotowe
   Ogłoszenia Burmistrza Ścinawy
Tytuł dokumentu: Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ścinawa” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Data publikacji: 07.05.2014
Data na dokumencie/utworzenia: 01.01.1970
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ścinawa” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 17 punkty 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U.2012.647 ze zm.) i art. 54 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2013.1235) oraz uchwały Nr LXXVIII/259/13 Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 30 września 2013 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ścinawa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 15.05.2014 r. do 05.06.2014 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ścinawa, Rynek 17, pokój nr 20, 59-30 Ścinawa w godzinach 800 – 1500.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany planu i prognozie oddziaływania na środowisko, odbędzie się w dniu 27.05.2014 r. o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ścinawa, pokój nr 20.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego lub prognozie oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Ścinawy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.06.2014 r. Burmistrz Ścinawy Andrzej Holdenmajer

Załączniki

Załączniki do ogłoszenia
  zalaczniki_do_ogloszenia.zip
(4.48 MB)

Uchwała do wyłożenia
  Uchwala_05_2014.pdf
(122.46 KB)


Osoba wprowadzająca dokument Paweł Flunt

 Rejestr zmian dokumentu
05.06.2014 Edycja dokumentu (Paweł Flunt)