Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD MIASTA I GMINY ŚCINAWA
  Menu przedmiotowe
   Obwieszczenia
Tytuł dokumentu: Obwieszczenie Burmistrza Ścinawy o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
Data publikacji: 09.04.2014
Data na dokumencie/utworzenia: 01.01.1970
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 
Zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 267) oraz w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 ze zmianami)

zawiadamiam 

o wszczęciu postepowania administracyjnego w celu ponownego rozpatrzenia sprawy o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dodatkowego zbiornika surowca do mieszania i modyfikacji asfaltu o pojemności 3000 m3, na działce nr 145 obręb 3 miasta Ścinawa. 

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w toku postepowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla niniejszego przedsięwzięcia należy uzyskać opinie Państwowego powiatowego inspektora Sanitarnego w Lubinie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

Inwestor: TOTAL Polska Sp. z o.o., ul. Leśna 8, 59-330 Ścinawa

Decyzją z dnia 17.02.2014 r. nr SKO/OS-414/90/2014 Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Legnicy uchyliło decyzję Burmistrza Ścinawy z dnia 16.12.2013 r. nr IN.6220.5.2013 odmawiającą określenia uwarunkowań środowiskowych oraz przekazało organowi I instancji do ponownego rozpatrzenia.

Zawiadamiam wszystkie osoby, które odczuwają uciążliwość związaną z funkcjonowaniem Terminala Asfaltów Drogowych w Ścinawie o możliwości zgłoszenia się w przedmiotowym postępowaniu w charakterze Strony. Wnioski można składać w terminie do dnia 23.04.2014 r.

Jednocześnie informuję, iż dokumentacja w przedmiotowej sprawie znajduje się w Urzędzie Miasta i Gminy Ścinawa, Rynek 17, 59-330 Ścinawa, pokój nr 24 na I piętrze.

Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Paweł Flunt

Rejestr zmian dokumentu
09.04.2014 Utworzenie dokumentu. (Paweł Flunt)