Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD MIASTA I GMINY ŚCINAWA
  Menu przedmiotowe
   Ogłoszenia Burmistrza Ścinawy
Tytuł dokumentu: Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ścinawa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Data publikacji: 19.11.2013
Data na dokumencie/utworzenia: 01.01.1970
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ścinawa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 

Na podstawie art.11 pkt.10 i art.27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U.2012.647 ze zm.) i art.54 pkt.2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2008.199.1227 ze zm.) oraz uchwały Nr LIX/210/13 Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 25 lutego 2013 roku, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ścinawa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 28.11.2013 r. do 19.12.2013 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Ścinawie, ul. Rynek 17 pokój nr 20, w godzinach 8:00 – 15:00. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany Studium i prognozie oddziaływania na środowisko rozwiązaniami, odbędzie się w dniu 09.12.2013 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Ścinawie o godz. 13:00. 
Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany Studium. Uwagi należy składać do Burmistrza Ścinawy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.01.2014 r. 

Burmistrz Ścinawy 
/~/ Andrzej Holdenmajer

Załączniki

Ścinawa synteza zm. studium do wyłożenia
  Ścinawa synteza zm. studium do wyłożenia 07.10.2013.pdf
(148.22 KB)

Prognoza
  Prognoza_do wyłozenia_10.2013.pdf
(407.52 KB)

Prognoza załącznik
  Prognoza_załącznik_do wyłozenia.jpg
(1.42 MB)

Załącznik 2
  Załacznik 2 do wyłożenia.pdf
(4.52 MB)

Załącznik 2a
  załącznik 2a - do wyłozenia.pdf
(904.64 KB)

Załącznik 3
  załacznik 3 - do wyłożenia.pdf
(2.16 MB)


Osoba wprowadzająca dokument Paweł Flunt

Rejestr zmian dokumentu
19.11.2013 Utworzenie dokumentu. (Paweł Flunt)