Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD MIASTA I GMINY ŚCINAWA
  Menu przedmiotowe
   Ogłoszenia Burmistrza Ścinawy
Tytuł dokumentu: Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ścinawa” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Data publikacji: 26.02.2014
Data na dokumencie/utworzenia: 01.01.1970
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 
Na podstawie art. 17 punkty 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U.2012.647 ze zm.) i art. 54 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2008.199.1227 ze zm.) oraz uchwały Nr LXXIX/261/13 Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 28 października 2013 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ścinawa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 6.03.2014 r. do 27.03.2014 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ścinawa, Rynek 17, pokój nr 20, 59-30 Ścinawa w godzinach 800 – 1500. 

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany planu i prognozie oddziaływania na środowisko, odbędzie się w dniu 18.03.2014 r. o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ścinawa, pokój nr 20. 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego lub prognozie oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Ścinawy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.04.2014 r. 

Burmistrz Ścinawy
/~/ Andrzej Holdenmajer

Załączniki

Prognoza
  Prognoza do wyłożenia 26.02.2014.pdf
(745.36 KB)

Rysunek Planu nr 1
  Rysunek planu nr 1 - Chełmek Wołowski - kolorowy.pdf
(344.24 KB)

Rysunek Planu nr 2
  Rysunek planu nr 2 - Sitno - kolorowy.pdf
(291.43 KB)

Rysunek Planu nr 3
  Rysunek planu nr 3 - Wielowieś-kolorowy.pdf
(262.15 KB)

Uchwała do wyłożenia
  Uchwała do wyłożenia 26.02.2014.pdf
(93.46 KB)

Załącznik 1
  Zał. 1 - tło przyrodnicze.jpg
(6.22 MB)


Osoba wprowadzająca dokument Paweł Flunt

Rejestr zmian dokumentu
26.02.2014 Utworzenie dokumentu. (Paweł Flunt)