Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD MIASTA I GMINY ŚCINAWA
  Menu przedmiotowe
   Ogłoszenia Burmistrza Ścinawy
Tytuł dokumentu: Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ścinawa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Na podstawie art.11 pkt.10 i art.27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U.2012.647 ze zmianami) i art.54 pkt.2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
Data publikacji: 16.08.2013
Data na dokumencie/utworzenia: 01.01.1970
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ścinawa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 

Na podstawie art.11 pkt.10 i art.27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U.2012.647 ze zmianami) i art.54 pkt.2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2008.199.1227 ze zmianami) oraz uchwały Nr L/187/12 Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 29 listopada 2012 roku, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ścinawa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 26.08.2013 r. do 18.09.2013 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Ścinawie, ul. Rynek 17 pokój nr 20, w godzinach 800 – 1500. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany Studium i prognozie oddziaływania na środowisko rozwiązaniami, odbędzie się w dniu 06.09.2013 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Ścinawie o godz. 1300. 
Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany Studium. Uwagi należy składać  do Burmistrza Ścinawy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.10.2013 r.

Burmistrz Ścinawy
/~/ Andrzej  Holdenmajer 

Załączniki

Zmiana studium
  Elektrownie_tekst_zm_studium.pdf
(1.46 MB)


Osoba wprowadzająca dokument Paweł Flunt

Rejestr zmian dokumentu
16.08.2013 Utworzenie dokumentu. (Paweł Flunt)