Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD MIASTA I GMINY ŚCINAWA
  Menu przedmiotowe
   Karty usług i formularze wniosków
Tytuł dokumentu: Informacje Ogólne
Data publikacji: 16.04.2009
Data na dokumencie/utworzenia:
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

  KARTY USŁUG I FORMULARZE WNIOSKÓW 

Poprawę komunikatywności na linii klient – urząd, usprawnienie i skrócenie terminu załatwiania spraw chcemy uzyskać dzięki wprowadzeniu tzw. kart usług i formularzy wniosków,które dostępne są już w tutejszym Urzędzie.


Co się mieści pod pojęciem usługi?

Przez usługę należy rozumieć wszystkie zdarzenia mające miejsce w Urzędzie Miasta i Gminy, których odbiorcą są osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne, zwane potocznie klientami/petentami, a zdarzenia te kończą się wyrażeniem przez burmistrza stanowiska w danej sprawie np. wydanie decyzji administracyjnej, postanowienia, zezwolenia, zaświadczenia, zgody, itp.


Czym jest karta usługi?


Jest to forma zestawienia najistotniejszych informacji towarzyszących załatwieniu konkretnej sprawy w Urzędzie. Znajdują się tu następujące dane:

 • pełna, poprawna nazwa usługi,
 • przepisy prawa, będące podstawą do świadczenia przez Urząd danej usługi,
 • wskazanie miejsca załatwienia sprawy w Urzędzie – nazwa Wydziału, który prowadzi dane sprawy i jego lokalizacja w Urzędzie (podanie piętra i numeru pokoju), numer telefonu do pracownika realizującego usługę oraz godziny, w których usługę można załatwić (jeśli są inne niż godziny otwarcia Urzędu),
 • wymagane dokumenty jakie należy przedłożyć, bądź okazać w celu załatwienia sprawy wraz z podaniem formy ich przedkładania: oryginał, kserokopia, kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem; do wglądu (okazania się),
 • informacja o rodzaju opłat (np. skarbowa, administracyjna) i ich wysokości jakie należy uiścić i w jakiej formie np. w znakach opłaty skarbowej, na konto gminy oraz terminu jej wymagania,
 • orientacyjny termin załatwienia sprawy,
 • informacja o ewentualnym trybie odwoławczym i terminach na wniesienie (odwołania, zażalenia, czy skargi).
 

Do wielu kart usług opracowane zostały i dołączone są formularze wniosków. Zawierają one szczegółową instrukcję wypełniania określając jakie informacje wnioskodawca winien podać i jakie dodatkowo dokumenty winien załączyć do wniosku.


Wypełnienie formularza wniosku i złożenie go w Urzędzie rozpoczyna procedurę załatwienia sprawy.


Zarówno karty usług, jak i formularze wniosków pozostają w stałej dostępności w Punkcie Obsługi Mieszkańca (parter, pokój nr 16) oraz dodatkowo, w każdym Wydziale prowadzącym danego rodzaju sprawy, a także są dostępne na stronie internetowej www.bip.umig-scinawa.dolnyslask.pl.


W internecie usługi pogrupowane są tematycznie pod następującymi hasłami (w nawiasach podane zostały przykładowe usługi kryjące się pod danym hasłem):

 • OŚWIATA (stypendium szkolne, zasiłek socjalny, zawiadomienie o spełnianiu obowiązku szkolnego),
 • DROGI (lokalizacja zjazdu, zezwolenie na zajęcie pasa drogowego),
 • TRANSPORT (zezwolenie na wykonywanie przewozu osób, korzystanie z przystanków autobusowych),
 • DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA (wpis/wykreślenie do/z ewidencji działalności gospodarczej, zmiana wpisu),
 • DOWODY OSOBISTE,
 • MELDUNKI (zameldowanie, wymeldowanie),
 • GOSPODARKA GRUNTAMI I LOKALAMI (sprzedaż, dzierżawa, najem, zaświadczenia o nadaniu numeru porządkowego nieruchomości),
 • PLANOWANIE PRZESTRZENNE (wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania, zmiana przeznaczenia działki),
 • PODATKI (deklaracje podatkowe, umorzenia, ulgi, odroczenia terminów płatności, zaświadczenia w sprawach podatkowych),
 • ROLNICTWO (zaświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa, o pracy w gospodarstwie, o posiadaniu gospodarstwa),
 • OCHRONA ŚRODOWISKA (decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach),
 • ODPADY (zezwolenie na świadczenie usług w zakresie zbierania i transportu odpadów komunalnych, zezwolenie na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych),
 • WYCINKA DRZEW (zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów),
 • IMPREZY MASOWE, ZGROMADZENIA (zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej, zbiórki publicznej),
 • INFORMACJA PUBLICZNA (udostępnianie informacji publicznej),
 • POŚWIADCZENIA NA DOKUMENTACH (zgodność kopii z oryginałem, własnoręczność podpisu),
 • POWSZECHNY OBOWIĄZEK OBRONY (uznanie żołnierza, poborowego za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny, za samotnego, wypłata świadczenia rekompensującego okres odbytych ćwiczeń),
 • USC (akty urodzenia, ślubu, zgonu i ich odtwarzanie, uznanie dziecka, zmiana imienia i nazwiska, testament),
 • ZABYTKI (przyjmowanie zawiadomień o ujawnieniu przedmiotu mającego cechu zabytku),
 • WYBORY (wpisanie do rejestru wyborców),
 • PSY (zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną),
 • INNE.


Klienci korzystający z opisanych wyżej kart i formularzy mają możliwość wyrażenia swojej opinii i spostrzeżeń nt. zaproponowanej metody usprawnienia świadczenia usług przez tut. Urząd. Każda uwaga będzie dla nas cenna. Zachęcamy zatem do wypełniania na ten cel przygotowanych anonimowych ankiet, które dostępne są w Urzędzie w Punkcie Obsługi Mieszkańca oraz na stronie internetowej www.bip.scinawa.com.pl. Wnioski z analizy przedłożonych nam ankiet posłużą do dalszej poprawy procesu obsługi mieszkańca - klienta.


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Paweł Flunt

 Rejestr zmian dokumentu
16.04.2009 Edycja dokumentu (Paweł Flunt)