Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD MIASTA I GMINY ŚCINAWA
  Menu przedmiotowe
   Prawo Lokalne
Tytuł dokumentu: Zarządzenia Burmistrza (Gmina) rok 2003
Data publikacji: 03.04.2009
Data na dokumencie/utworzenia:
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 
Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (art. 10 i art. 13) informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek. Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Zarządzenie Nr G/42/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 8 stycznia 2003r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż (oraz załącznik).

Zarządzenie Nr G/42/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 8 stycznia 2003r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
 
Zarządzenie nr G/44/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 8 stycznia 2003r. w sprawie określenia liczby zastępców Burmistrza.
 
Zarządzenie Nr G/44/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 8 stycznia 2003r w sprawie określenia liczby zastępców Burmistrza.

Zarządzenie Nr G/45/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 10 stycznia 2003r w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza.
 
Zarządzenie Nr G/46/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 10 stycznia 2003r w sprawie powołania komisji przetargowej.(załącznik nr 1)

Zarządzenie Nr G/47/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 10 stycznia 2003r w sprawie zawarcia umowy dzierżawy lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Ścinawa.
 
Zarządzenie Nr G/48/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 16 stycznia 2003r w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu.

Zarządzenie Nr G/50/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 16 stycznia 2003r w sprawie nieodpłatnego przekazania w zarząd (administrowanie) środka trwałego.
 
Zarządzenie Nr G/51/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 16 stycznia 2003r w sprawie autopoprawki do projektu budżetu Miasta i Gminy Ścinawa na 2003r. przyjętego Uchwałą Nr 50/991/2002 Zarządu Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 15 listopada 2002r.  (oraz uzasadnienie).
 
Zarządzenie Burmistrza Nr G/ 52/2003 z dnia  17 stycznia 2003r. sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udziale zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji najkorzystniejszej oferty  postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o ocenę na wykonanie usługi polegającej na pełnieniu funkcji inwestora zastępczego przy realizacji zadania polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej we wsi Dębiec (oraz załącznik nr 1).
 
Zarządzenie Nr G/53/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 17 stycznia 2003r mieniające zarządzenie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podpisywania dokumentów księgowych oraz pism informacyjnych.

Zarządzenie Nr G/54/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 17 stycznia 2003r sprawie udzielenia pełnomocnictwa.
 
Zarządzenie Nr G/55/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 22 stycznia 2003r sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2003  ( załącznik nr1 i 2).

Zarządzenie Nr G/56/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 22 stycznia 2003r  sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, w drodze bezprzetargowej, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej (oraz załącznik).
 
Zarządzenie Nr G/57/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 22 stycznia 2003r sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Ścinawa zamiesiąc luty 2003.

Zarządzenie Nr G/58/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 23 stycznia 2003r   sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę (oraz załącznik).
 
Zarządzenie Nr G/59/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 21 stycznia 2003r.w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu zamiennego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ścinawa.

Zarządzenie Nr G/60/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 21 stycznia 2003 r. w sprawie przyłączenia lokalu Nr 5 przy ulicy Batorego 22 w Ścinawie do lokalu Nr 4 położonego przy ulicy Batorego 22 w Ścinawie wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ścinawa.
 
Zarządzenie Nr G/61/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 3 lutego 2003r. w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu zamiennego na czas remontu.

 Zarządzenie Nr G/62/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 5 lutego 2003r.  sprawie wyrażenia zgody na zmianę terminu użytkowania wieczystego.
 
Zarządzenie Nr G/63/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 5 lutego 2003r.  sprawie zmiany uchwały.

Zarządzenie Nr G/64/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 12 lutego 2003r.  sprawie zatwierdzenia przetargu.
 
Zarządzenie Nr G/65/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 12 lutego 2003r.  sprawie ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu niebędącego własnością pracodawcy używanego w podróży służbowej.

Zarządzenie Nr G/66/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 12 lutego 2003r. w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego po uprzednim remoncie przeprowadzonym staraniem i na koszt przyszłego najemcy.
 
Zarządzenie Nr G/67/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 12 lutego 2003r.w sprawie wyrażenia zgody na adaptację części strychu na cele mieszkalne.

Zarządzenie Nr G/68/2003 burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 19 lutego 2003r. |w sprawie powołania zespołu ds. organizacji imprezy plenerowej „Flis Odrzański 2003”.
 

Zarządzenie Nr G/69/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 19 lutego 2003r.w sprawie powołania składu osobowego Rady Programowej działającej przy Ścinawskim Ośrodku Kultury.

Zarządzenie Nr G/70/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 19 lutego 2003r.w sprawie wyrażenia zgody na zamianę lokalu.
 
Zarządzenie Nr G/71/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 19 lutego 2003r.w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu.

Zarządzenie Nr G/72/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 24 lutego 2003r.w sprawie powołania komisji przetargowej.
 
Zarządzenie Nr G/73/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 26 lutego 2003r.w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie(oraz uzasadnienie).

Zarządzenie G/74/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 26 lutego 2003r.
w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Ścinawa na miesiąc marzec 2003r.(oraz załącznik nr 1).
 
Zarządzenie Nr G/75/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 25 lutego 2003r.w sprawie przeznaczenia do sprzedaży udziału w nieruchomości zabudowanej, w drodze bezprzetargowej, oraz ogłoszenia wykazu udziału w nieruchomości przeznaczonego do spzedaży w drodze bezprzetargowej (oraz załącznik).

Zarządzenie Nr G/76/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 26 lutego 2003r.w sprawie wydzierżawienia gruntu i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę (oraz załącznik do uchwały)

Zarządzenie Nr G/77/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 26 lutego 2003r.w sprawie wydzierżawienia gruntu i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę (oraz załącznik do uchwały).

Zarządzenie Nr G/79/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 26 lutego 2003r.w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego.
 
Zarządzenie Nr G/80/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 5 marca 2003r.w sprawie cen za składowanie nieczystości stałych na wysypisku komunalnym w Ścinawie.
 Zarządzenie Nr G/81/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 5 marca 2003r.w sprawie układu wykonawczego budżetu Miasta i Gminy Ścinawa na 2003r.
 
Zarządzenie Nr G/82/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 5 marca 2003r. wsprawie nieuwzględnienia zarzutu do projektu miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Klasztornej w Ścinawie.(oraz załącznik).

Zarządzenie G/83/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 5 marca 2003r.w sprawie uwzględnienia zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Klasztornej w Ścinawie.(oraz załącznik).
 
Zarządzenie Nr G/84/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 5 marca 2003r.w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu.

Zarządzenie Nr G/85/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 12 marca 2003r.w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż.
 
Zarządzenie Nr G/86/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 14 marca 2003r.  sprawie powołania komisji przetargowej (oraz załącznik).

Zarządzenie Nr G/87/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 19 marca 2003r. wsprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży (oraz załącznik).
 
Zarządzenie Nr G/88/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 19 marca 2003r.w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż.

Zarządzenie Nr G/89/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 19 marca 2003r.w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż.
 
Zarządzenie Nr G/90/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 19 marca 2003r.w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż.

Zarządzenie Nr G/91/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 19 marca 2003r.w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż.
 
 Zarządzenie Nr G/92/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 19 marca 2003r.w sprawie wydzierżawienia gruntu i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę (oraz załącznik).

Zarządzenie Nr G/93/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 19 marca 2003r.w sprawie wydzierżawienia gruntu i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę (oraz załącznik).

Zarządzenie Nr G/94/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 20 marca 2003r.w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży (oraz załącznik).

Zarządzenie Nr G/95/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 20 marca 2003r.w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży (oraz załącznik).

Zarządzenie Nr G/96/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 20 marca 2003r.w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży (oraz załącznik).
 

Zarządzenie Nr G/97/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 20 marca 2003r.w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży (oraz załącznik).

Zarządzenie Nr G/98/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 24 marca 2003r.w sprawie niewykonania pierwokupu.
 

Zarządzenie Nr G/99/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 26 marca 2003r.w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż.

Zarządzenie Nr G/100/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 26 marca 2003r.w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży (oraz załącznik).
 
Zarządzenie Nr G/101/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 26 marca 2003r.w sprawie zmiany i zmian w budżecie (oraz uzasadnienie).

Zarządzenie Nr G/102/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 26 marca 2003r.w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy za 2002r.
 
Zarządzenie Nr G/103/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 26 marca 2003r.w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Ścinawana miesiąc kwiecień 2003r (oraz załącznik).
Zarządzenie Nr G/104/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 26 marca 2003r.w sprawie odwołania redaktora naczelnego.
 
Zarządzenie Nr G/105/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 26 marca 2003r.w sprawie powołania redaktora naczelnego.

Zarządzenie Nr G/106/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 2 kwietnia 2003r. sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Przetargowej w postępowaniu prowadzonym w trybie procedury uproszczonej na wykonanie kanalizacji sanitarnej we wsi Dębiec, Gmina Ścinawa (oraz załącznik nr 1 i 2)
 
Zarządzenie Nr G/107/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 2 kwietnia 2003r. sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Przetargowej w postępowaniu prowadzonym w trybie procedury uproszczonej na wykonanie kanalizacji sanitarnej we wsi Dębiec, Gmina Ścinawa (oraz załącznik nr 1 i 2)

Zarządzenie Nr G/108/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 2 kwietnia2003r. sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Przetargowej w postępowaniu prowadzonym w trybie procedury uproszczonej na wykonanie kanalizacji sanitarnej we wsi Dębiec, Gmina Ścinawa (oraz załącznik nr 1 i 2)
 
Zarządzenie Nr G/109/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 2 kwietnia 2003r. sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Przetargowej w postępowaniu prowadzonym w trybie procedury uproszczonej na wykonanie kanalizacji sanitarnej we wsi Dębiec, Gmina Ścinawa (oraz załącznik nr 1 i 2)

Zarządzenie Nr G/110/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 2 kwietnia 2003r. sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Przetargowej w postępowaniu prowadzonym w trybie procedury uproszczonej na wykonanie kanalizacji sanitarnej we wsi Dębiec, Gmina Ścinawa (oraz załącznik nr 1 i 2)
 
Zarządzenie Nr G/111/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 2 kwietnia 2003r. sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży (oraz załącznik)

Zarządzenie Nr G/112/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 2 kwietnia 2003r w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż.
 
Zarządzenie Nr G/113/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 2 kwietnia 2003r. sprawie powołania Komisji Przetargowej (oraz załącznik nr 1).
 Zarządzenie Nr G/114/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 3 kwietnia 2003r. sprawie odwołania Członka Komisji Przetargowej w postępowaniu prowadzonym w trybie procedury uproszczonej na wykonanie kanalizacji sanitarnej we wsi Dębiec, Gmina Ścinawa.
 
Zarządzenie Nr G/115/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 3 kwietnia 2003r. sprawie powołania Członka Komisji Przetargowej w postępowaniu prowadzonym w trybie procedury uproszczonej na wykonanie kanalizacji sanitarnej we wsi Dębiec, Gmina Ścinawa.(oraz załączniki 1 i 2)
Zarządzenie Nr G/116/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 4 kwietnia 2003r. sprawie wyrażenia zgody na adaptację części strychu na cele mieszkalne.
 
Zarządzenie Nr G/117/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 9 kwietnia 2003r. sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Przetargowej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego lokalnego na wykonanie kotłowni na biomasę dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Ścinawie.

Zarządzenie Nr G/118/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 9 kwietnia 2003r.sprawie powołania Sekretarza Komisji Przetargowej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego lokalnego na wykonanie kotłowni na biomasę dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Ścinawie (oraz załączniki 1 i 2)

Zarządzenie Nr G/119/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 9 kwietnia 2003r.sprawie powołania Członka Komisji Przetargowej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego lokalnego na wykonanie kotłowni na biomasę dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Ścinawie (oraz załączniki 1 i 2)

Zarządzenie Nr G/120/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 9 kwietnia 2003r.sprawie powołania Członka Komisji Przetargowej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego lokalnego na wykonanie kotłowni na biomasę dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Ścinawie (oraz załączniki 1 i 2)

Zarządzenie Nr G/121/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 9 kwietnia 2003r.sprawie powołania Członka Komisji Przetargowej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego lokalnego na wykonanie kotłowni na biomasę dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Ścinawie (oraz załączniki 1 i 2)

Zarządzenie Nr G/122/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 10 kwietnia 2003r.sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż.

Zarządzenie Nr G/123/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 10 kwietnia 2003r.sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży(oraz załącznik)

Zarządzenie Nr G/124/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 10 kwietnia 2003r.sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dokonania wstępnych czynności zmierzającychdo oceny cząstkowej pracy Pani Elżbiety Abramowicz Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ścinawie.

Zarządzenie Nr G/126/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 10 kwietnia 2003r.sprawie powołania komisji doraźnej do podziału środków przeznaczonych na wspieranie inicjatyw rad sołeckich i zarządów osiedli (oraz załącznik)

Zarządzenie Nr G/127/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 10 kwietnia 2003r.sprawie zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego po uprzednim remoncie przeprowadzonym staraniem i na koszt przyszłego najemcy.

Zarządzenie Nr G/128/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 15 kwietnia 2003r.sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż.

Zarządzenie Nr G/129/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 16 kwietnia 2003r.sprawie zmiany i zmian w budżecie (oraz załącznik).

Zarządzenie Nr G/130/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 16 kwietnia 2003r.sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu najmu za lokale mieszkalne.

Zarządzenie Nr G/131/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 16 kwietnia2003r.sprawie stawki czynszu najmu komórek.

Zarządzenie Nr G/132/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 16 kwietnia 2003r.sprawie czynszu za wynajem na okres 3 lat garaży położonych na terenie Miasta i Gminy Ścinawa.

Zarządzenie Nr G/133/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 16 kwietnia2003r.sprawiewydzierżawienia gruntu i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie Nr G/134/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 16 kwietnia2003r.sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż.

Zarządzenie Nr G/135/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 16 kwietnia2003r.sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż.

Zarządzenie Nr G/136/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 16 kwietnia2003r.sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż.

Zarządzenie Nr G/137/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 16 kwietnia2003r.sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż.

Zarządzenie Nr G/138/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 16 kwietnia2003r.sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż

Zarządzenie Nr G/139/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 16 kwietnia2003r.sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż.

Zarządzenie Nr G/140/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 23 kwietnia2003r.sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż

Zarządzenie Nr G/141/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 23 kwietnia2003r.sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż

Zarządzenie Nr G/142/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 23 kwietnia2003r.sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż.

Zarządzenie Nr G/143/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 23 kwietnia2003r.sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż.

Zarządzenie Nr G/144/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 23 kwietnia2003r.sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż.

Zarządzenie Nr G/145/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 24 kwietnia2003r. uchylające Zarządzenie Nr G/130/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 16 kwietnia 2003r w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu najmu za lokale mieszkalne.

Zarządzenie Nr G/146/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 24 kwietnia2003r. uchylające Zarządzenie Nr G/131/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 16 kwietnia 2003r w sprawie stawki czynszu najmu komórek.

Zarządzenie Nr G/147/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 24 kwietnia2003r. uchylające Zarządzenie Nr G/130/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 16 kwietnia 2003r w sprawie stawek czynszu za wynajem na okres 3 lat garaży położonych na terenie Miasta i Gminy Ścinawa.

Zarządzenie Nr G/148/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 25 kwietnia2003r.sprawie wydzierżawienia gruntu i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.(oraz załącznik)

Zarządzenie Nr G/149/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 25 kwietnia2003r.sprawie wydzierżawienia gruntu i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.(oraz załącznik).

Zarządzenie Nr G/150/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 25 kwietnia 2003r.sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż.

Zarządzenie Nr G/151/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 25 kwietnia 2003r.sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia (oraz załącznik).

Zarządzenie Nr G/152/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 28 kwietnia 2003r.sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

Zarządzenie Nr G/153/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 28 kwietnia 2003r.sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

Zarządzenie Nr G/154/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 30 kwietnia 2003r.sprawie zmiany i zmian w budżecie (oraz uzasadnienie)

Zarządzenie Nr G/155/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 30 kwietnia 2003r.sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Miasta i GminyŚcinawa na miesiąc maj 2003r. (oraz załącznik nr 1).

Zarządzenie Nr G/156/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 5 maja 2003 wsprawie wyrażenia zgody na sprzedaż.

Zarządzenie Nr G/157/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 5 maja 2003w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży (oraz załącznik).

Zarządzenie Nr G/158/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 5 maja 2003w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży (oraz załącznik)

Zarządzenie Nr G/159/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 5 maja 2003w sprawie nie wykonania pierwokupu.

Zarządzenie Nr G/160/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 6 maja 2003w sprawie wyrażenia zgody na nabycie.

Zarządzenie Nr G/161/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 7 maja 2003w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż.

Zarządzenie Nr G/162/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 7 maja 2003w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży(oraz załącznik)

Zarządzenie Nr G/163/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 7 maja 2003w sprawie wydzierżawienia gruntu i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę (oraz załącznik).

Zarządzenie Nr G/164/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 7 maja 2003w sprawie wydzierżawienia gruntu i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę (oraz załącznik).

Zarządzenie Nr G/165/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 7 maja 2003w sprawie wydzierżawienia gruntu i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę (oraz załącznik).

Zarządzenie Nr G/166/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 14 maja 2003w sprawie utworzenia i ustalenia składu Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego oraz określenia regulaminu prac zespołu (oraz załącznik nr 1 i 2).

Zarządzenie Nr G/167/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 14 maja 2003w sprawie wyrażenia zgody na adaptację strychu na cele mieszkalne.

Zarządzenie Nr G/168/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 14 maja 2003w sprawie wyrażenia zgody na adaptację strychu na cele mieszkalne.

Zarządzenie Nr G/169/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 14 maja 2003w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż.

Zarządzenie Nr G/170/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 14 maja 2003w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży (oraz załącznik).

Zarządzenie Nr G/171/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 14 maja 2003w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż.

Zarządzenie Nr G/172/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 14 maja 2003w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży (oraz załącznik).

Zarządzenie Nr G/173/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 14 maja 2003w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż.

Zarządzenie Nr G/174/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 14 maja 2003 r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży (oraz załącznik).

Zarządzenie Nr G/175/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 16 maja 2003 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę pn. „Inwentaryzacja lokali bez ich wyceny oraz sporządzanie operatów szacunkowych wycen wartości nieruchomości niezbędnych do realizacji zadań gminy wynikających z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami(Dz.U. z 2000r. Nr 46, poz. 543 ze zm.) w okresie od dnia 30 czerwca 2003r. do dnia 31 grudnia 2005r.” (oraz załącznik).

Zarządzenie Nr G/176/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 21 maja 2003w sprawie wydzierżawienia gruntu i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę (oraz załącznik)

Zarządzenie Nr G/177/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 21 maja 2003w sprawie wydzierżawienia gruntu i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę (oraz załącznik)

Zarządzenie Nr G/178/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 21 maja 2003w sprawie wydzierżawienia gruntu i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę (oraz załącznik).

Zarządzenie Nr G/179/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 21 maja 2003w sprawie wydzierżawienia gruntu i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę (oraz załącznik).
 
 Zarządzenie Nr G/180/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 21 maja 2003w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży (oraz załącznik).

Zarządzenie Nr G/181/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 21 maja 2003w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży (oraz załącznik).

Zarządzenie Nr G/182/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 21 maja 2003w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży (oraz załącznik).

Zarządzenie Nr G/183/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 21 maja 2003w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży (oraz załącznik).

Zarządzenie Nr G/184/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 21 maja 2003w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży (oraz załącznik).

Zarządzenie Nr G/185/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 21 maja 2003w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży (oraz załącznik).

Zarządzenie Nr G/186/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 21 maja 2003w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży (oraz załącznik).

Zarządzenie Nr G/187/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 21 maja 2003w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży (oraz załącznik).

Zarządzenie Nr G/188/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 21 maja 2003w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży (oraz załącznik).

Zarządzenie Nr G/189/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 21 maja 2003w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży (oraz załącznik).

Zarządzenie Nr G/190/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 21 maja 2003w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży (oraz załącznik).

Zarządzenie Nr G/191/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 22 maja 2003w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego 
na wykonanie: „Remontu nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Wielowieś”.

Zarządzenie Nr G/192/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 28 maja 2003w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż.

Zarządzenie Nr G/193/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 28 maja 2003w sprawie zmiany i zmian w budżecie.

Zarządzenie Nr G/194/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 28 maja 2003w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Ścinawa na miesiąc czerwiec 2003r (oraz załącznik nr 1).

Zarządzenie Nr G/195/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 7 maja 2003w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na „Dostawę używanego samochodu do wywozu odpadów stałych z bębnem obrotowym”. (oraz załącznik nr 1).

Zarządzenie Nr G/196/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 4 czerwca 2003 w sprawie zaciągnięcia krótko terminowej pożyczki ze środków Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na pokrycie niedoboru budżetu Gminy Ścinawa w 2003 roku.

Zarządzenie Nr G/197/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 4 czerwca 2003 w sprawie rozwiązania za zgodą stron umowy dzierżawy.

Zarządzenie Nr G/198/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 4 czerwca 2003 w sprawie wydzierżawienia gruntu i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę (oraz załącznik).

Zarządzenie Nr G/199/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 4 czerwca 2003 w sprawie rozwiązania za zgodą stron umowy dzierżawy

Zarządzenie Nr G/200/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 4 czerwca 2003 w sprawie wydzierżawienia gruntu i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę (oraz załącznik).

Zarządzenie Nr G/201/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 6 czerwca 2003 w sprawie zmiany i zmian w budżecie (oraz uzasadnienie).

Zarządzenie Nr G/202/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 11 czerwca 2003 w sprawie zmiany i zmian w budżecie (oraz uzasadnienie)

Zarządzenie Nr G/203/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 12 czerwca 2003 w sprawie zmian w budżecie (oraz uzasadnienie)

Zarządzenie Nr G/204/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 12 czerwca 2003 w sprawie wydzierżawienia gruntu i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę (oraz załącznik)

Zarządzenie Nr G/205/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 12 czerwca 2003 w sprawie wydzierżawienia gruntu i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę (oraz załącznik).

Zarządzenie Nr G/206/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 12 czerwca 2003w sprawie wyrażenia zgody na adaptację strychu na cele mieszkalne.

Zarządzenie Nr G/207/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 25 czerwca 2003w sprawie zmiany i zmian w budżecie(oraz załącznik).

Zarządzenie Nr G/208/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 25 czerwca 2003 w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Miasta i GminyŚcinawa na miesiąc lipiec 2003r.(oraz załącznik)

Zarządzenie Nr G/209/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 25 czerwca 2003 w sprawie wynajęcia lokalu mieszkalnego Nr 1 przy ul. Kościelnej 9 w Ścinawie.

Zarządzenie Nr G/210/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 25 czerwca 2003 w sprawie wydzierżawienia gruntu i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie Nr G/211/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 25.06.2003 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania plany operacyjnego ochrony przed powodzią.
 
Zarządzenie Nr G/212/03 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 25.06.2003r. w sprawie wyznaczenia pracowników związanych z udostępnieniem informacji publicznych i prowadzeniem Biuletynu Informacji Publicznej.
 
Zarządzenie Nr G/213/03 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 30.06.2003r. w sprawie zmiany i zmian w budżecie.

Zarządzenie Nr G/214/03 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 02.07.2003r. w sprawie zmian w budżecie.

Zarządzenie Nr G/215/03 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 04.07.2003r. w sprawie nieodpłatnego przekazania w zarząd środka trwałego.

 Zarządzenie Nr G/216/03 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 03.07.2003r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż.
 
Zarządzenie Nr G/217/03 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 03.07.2003r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
 
Zarządzenie Nr G/218/03 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 03.07.2003r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
 
Zarządzenie Nr G/219/03 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 03.07.2003r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
 
Zarządzenie Nr G/220/03 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 04.07.2003r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży udziału w nieruchomości zabudowanej, w drodze bezprzetargowej, oraz ogłoszenia wykazu udziału w nieruchomości.
 
Zarządzenie Nr G/221/03 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 09.07.2003r. w sprawie zmiany lokalu.
 
Zarządzenie Nr G/222/03 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 09.07.2003r. w sprawie zmiany i zmian w budżecie.
 
Zarządzenie Nr G/223/03 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 09.07.2003r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
 
Zarządzenie Nr G/224/03 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 09.07.2003r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż.
 
Zarządzenie Nr G/225/03 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 09.07.2003r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
 
Zarządzenie Nr G/226/03 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 09.07.2003r. w sprawiepowołania komisji Przetargowej: „Remont dachu budynku Remizy Strażackiej w Ścinawie”.
 
Zarządzenie Nr G/227/03 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 16.07.2003r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
 
Zarządzenie Nr G/228/03 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 16.07.2003r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

 Zarządzenie Nr G/229/03 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 16..07.2003r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
 
Zarządzenie Nr G/230/03 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 16.07.2003r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
 
Zarządzenie Nr G/231/03 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 17.07.2003r. w sprawie zmiany i zmian w budżecie.
 
Zarządzenie Nr G/232/03 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 17.07.2003r. w sprawie wydzierżawienia gruntu i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Zarządzenie Nr G/233/03 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 17.07.2003r. w sprawie wydzierżawienia gruntu i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
 
Zarządzenie Nr G/234/03 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 17.07.2003r. w sprawie wydzierżawienia gruntu i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
 
Zarządzenie Nr G/235/03 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 21..07.2003r. w sprawie powołania komisji odbiorowej.

Zarządzenie Nr G/ 236/03 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 24..07.2003r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż.

Zarządzenie Nr G/237/03 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 24.07.2003r. w sprawie powołani Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr G/238/03 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 24.07.2003r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Zarządzenie Nr G/239/03 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 24.07.2003r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr G/240/03 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 28.07.2003r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży udziału w nieruchomości zabudowanej, w drodze bezprzetargowej, oraz ogłoszenia wykazu udziału w nieruchomości przeznaczonego do sprzedaży.
 
Zarządzenie Nr G/241/03 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 30.07.2003r. w sprawie zmian w budżecie.

Zarządzenie Nr G/242/03 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 30.07.2003r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Ścinawa za miesiąc sierpień 2003r.

Zarządzenie Nr G/243/03 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 04.07.2003r. w sprawie przetargu na remont nawierzchni drogi miejscowości Wielowieś.

Zarządzenie Nr G/244/03 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 13.08.2003r. w sprawie wydzierżawienia gruntu i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie Nr G/245/03 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 13.08.2003r. w sprawie wydzierżawienia gruntu i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie Nr G/246/03 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 18.08.2003r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: ,,Modernizację systemu napowietrzania na oczyszczalni ścieków w Ścinawie".

Zarządzenie Nr G/247/03 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 18.08.2003r. w sprawie wyrażenia zgody na adaptację części strychu na cele mieszkalne (łazienkę).

Zarządzenie Nr G/248/03 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 18.08.2003r. w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ścinawa.

Zarządzenie Nr G/249/03 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 27.08.2003r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr G/250/03 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 27.08.2003r. w sprawie zmiany budżetu i zmian z budżecie.

Zarządzenie Nr G/251/03 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 27.08.2003r. w sprawie informacji z wykonywania budżetu miasta i gminy za I półrocze 2003r.

Zarządzenie Nr G/252/03 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 27.08.2003r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Ścinawa na miesiąc wrzesień 2003r.

Zarządzenie Nr G/253/03 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 27.08.2003r. w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ścinawa.

Zarządzenie Nr G/254/03 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 27.08.2003r. w sprawie zawarcia umowy dzierżawy lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Ścinawa.

Zarządzenie Nr G/255/03 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 27.08.2003r. w sprawie zawarcia umowy dzierżawy lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Ścinawa.

Zarządzenie Nr G/256/03 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 03.09.2003r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr G/257/03 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 03.09.2003r. w sprawie wydzierżawienia gruntu i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie Nr G/258/03 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 03.09.2003r. w sprawie wydzierżawienia gruntu i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie Nr G/259/03 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 03.09.2003r. w sprawie wydzierżawienia gruntu i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie Nr G/260/03 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 05.09.2003r. w sprawie powołania Komisji odbioru inwestycji pn. ,,Kotłownia na biomasę dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Ścinawie".

Zarządzenie Nr G/261/03 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 10.09.2003r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż.

Zarządzenie Nr G/262/03 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 10.09.2003r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Zarządzenie Nr G/263/03 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 10.09.2003r. w sprawie zmian w budżecie.

Zarządzenie Nr G/264/03 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 10.09.2003r. w sprawie wydzierżawienia gruntu i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie Nr G/265/03 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 15.09.2003r. w sprawie powołania Komisji odbioru inwestycji pn. ,,Kotłownia na biomasę dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Ścinawie".

Zarządzenie Nr G/266/03 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 24.09.2003r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż.
 
Zarządzenie Nr G/267/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 24.09.2003 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
 
Zarządzenie Nr G/268/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 24.09.2003 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie.
 
Zarządzenie Nr G/269/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 24.09.2003 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Ścinawa na miesiąc pażdziernik 2003 r.
 
Zarządzenie Nr G/270/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 25.09.2003 r. w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu.
 
Zarządzenie Nr G/271/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 25.09.2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na dobudowanie do budynku mieszkalnego komunalnego pomieszczenia o pow. około 6m2 z przeznaczeniem na łazienkę.
 
Zarządzenie Nr G/272/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 25.09.2003 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dokonania wstepnych czynności zmierzających do oceny cząstkowej pracy Pani Teresy Ewy Pruban, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zaborowie.
 
Zarządzenie Nr G/273/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 01.10.2003 r. w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu.
 
Zarządzenie Nr G/274/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 01.10.2003 r. w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu.
 
Zarządzenie Nr G/275/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 01.10.2003 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
 
Zarządzenie Nr G/276/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 01.10.2003 r. w sprawie wydzierżawienia gruntu i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.
 
Zarządzenie Nr G/277/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 07.10.2003 r. w sprawie wydzierżawienia gruntu i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.
 
Zarządzenie Nr G/278/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 07.10.2003 r. w sprawie wydzierżawienia gruntu i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.
 
Zarządzenie Nr G/279/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 07.10.2003 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej, w drodze bezprzetargowej oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
 
Zarządzenie Nr G/280/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 07.10.2003 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej, w drodze bezprzetargowej oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
 
Zarządzenie Nr G/281/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 07.10.2003 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej, w drodze bezprzetargowej oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
 
Zarządzenie Nr G/282/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 07.10.2003 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej, w drodze bezprzetargowej oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
 
Zarządzenie Nr G/283/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 07.10.2003 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej, w drodze bezprzetargowej oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
 
Zarządzenie Nr G/284/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 07.10.2003 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej, w drodze bezprzetargowej oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
 
Zarządzenie Nr G/285/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 07.10.2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę lokali.
 
Zarządzenie Nr G/286/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 14.10.2003 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie pn.:" Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Ścinawa"
 
Zarządzenie Nr G/287/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 15.10.2003 r. w sprawie  powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na " Udzielenie kredytu w kwocie 500 000,- zł "
 
Zarządzenie Nr G/288/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 15.10.2003 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie.
 
Zarządzenie Nr G/289/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 15.10.2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż.
 
Zarządzenie Nr G/290/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 15.10.2003 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
 
Zarządzenie Nr G/291/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 22.10.2003 r. w sprawie wydzierżawienia gruntu i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej  do oddania w dzierżawę.
 
Zarządzenie Nr G/292/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 28.10.2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż.
 
Zarządzenie Nr G/293/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 28.10.2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż.
 
Zarządzenie Nr G/294/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 28.10.2003 r. w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu.
 
Zarządzenie Nr G/295/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 28.10.2003 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
 
Zarządzenie Nr G/296/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 28.10.2003 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
.
Zarządzenie Nr G/296a/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 29.10.2003 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2004.
 
Zarządzenie Nr G/297/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 30.10.2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na adaptację strychu na cele mieszkalne.
 
Zarządzenie Nr G/298/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 30.10.2003 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie.
 
Zarządzenie Nr G/299/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 30.10.2003 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Ścinawa na miesiąc listopad 2003 r.
 
Zarządzenie Nr G/300/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 05.11.2003 r. w sprawie powołania zespołu doradczego do prowadzenia akcji zimowej w sezonie zimowym 2003/2004.
Zarządzenie Nr G/301/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 12.11.2003 r. w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ścinawa.

Zarządzenie Nr G/302/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 12.11.2003 r. w sprawie nabycia oraz zamiany.

Zarządzenie Nr G/303/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 12.11.2003 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie.

Zarządzenie Nr G/304/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 14.11.2003 r. w sprawie zmiany planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2003.

Zarządzenie Nr G/305/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 18.11.2003 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu dwustopniowego powyżej 30.000 Euro na wykonanie zadania pn: "MODERNIZACJA BASENU MIEJSKIEGO".

Zarządzenie Nr G/306/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 18.11.2003 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzaiale zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym  w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie pn: "Remont budynku gospodarczego przy Gimnazjum Publicznym w Ścinawie"  
Zarządzenie Nr G/307/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 19.11.2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż.

Zarządzenie Nr G/308/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 19.11.2003 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży samodzielnego lokalu mieszkalnego łącznie z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu, na którym posadowiony jest budynek oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia.

Zarządzenie Nr G/309/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 19.11.2003 r. w sprawie wydzierżawienia gruntu i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie Nr G/310/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 19.11.2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę lokali.

Zarządzenie Nr G/311/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 26.11.2003 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ścinawie.

Zarządzenie Nr G/312/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 26.11.2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż.

Zarządzenie Nr G/313/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 26.11.2003 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Ścinawa nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa- we władaniu Agencji Nieruchomości Rolnych.

Zarządzenie Nr G/314/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 26.11.2003 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Ścinawa na miesiąc grudzień 2003 r.

Zarządzenie Nr G/315/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 27.11.2003 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie.

Zarządzenie Nr G/316/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 03.12.2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż.

Zarządzenie Nr G/317/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 03.12.2003 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, pozostającej w użytkowaniu wieczystym, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Zarządzenie Nr G/318/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 03.12.2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż.

Zarządzenie Nr G/319/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 03.12.2003 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, pozostającej w użytkowaniu wieczystym, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Zarządzenie Nr G/320/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 05.12.2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie własności gruntu za wynagrodzeniem.

Zarządzenie Nr G/321/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 05.12.2003 r. w sprawie zmiany planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2003 r.

Zarządzenie Nr G/322/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 09.12.2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na podnajem lokalu.

Zarządzenie Nr G/322a/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 10.12.2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż.

Zarządzenie Nr G/323/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 10.12.2003 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Zarządzenie Nr G/324/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 10.12.2003 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Zarządzenie Nr G/325/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 10.12.2003 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Zarządzenie Nr G/326/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 10.12.2003 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie.

Zarządzenie Nr G/327/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 10.12.2003 r. w sprawie niedpłatnego przekazania w zarząd (administrowanie) środka trwałego.

Zarządzenie Nr G/328/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 15.12.2003 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Miasta i Gminy Ścinawa na 2004 r.

Zarządzenie Nr G/329/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 15.12.2003 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania w zarząd (administrowanie) środka trwałego.

Zarządzenie Nr G/330/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 17.12.2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż.

Zarządzenie Nr G/331/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 17.12.2003 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Zarządzenie Nr G/332/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 17.12.2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż.

Zarządzenie Nr G/333/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 17.12.2003 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Zarządzenie Nr G/334/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 19.12.2003 r. w sprawie ustalania ostatecznej listy osób, z którymi należy zawrzeć umowy najmu lokali.

Zarządzenie Nr G/335/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 19.12.2003 r. w sprawie ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego.

Zarządzenie Nr G/336/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 19.12.2003 r. w sprawie wydzierżawienia gruntu i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie Nr G/337/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 19.12.2003 r. w sprawie wydzierżawienia gruntu i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie Nr G/338/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 29.12.2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż.

Zarządzenie Nr G/339/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 29.12.2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż.

Zarządzenie Nr G/340/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 29.12.2003 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Zarządzenie Nr G/341/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 29.12.2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż.

Zarządzenie Nr G/342/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 29.12.2003 r. w sprawie ogoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej na sprzedaż.

Zarządzenie Nr G/343/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 30.12.2003 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania w zarząd (administrowanie) środka trwałego.

Zarządzenie Nr G/344/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 30.12.2003 r. w sprawie wydzierżawienia gruntu i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie Nr G/345/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 30.12.2003 r. w sprawie wydzierżawienia gruntu i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie Nr G/346/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 30.12.2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż. 

Zarządzenie Nr G/347/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 30.12.2003 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Zarządzenie Nr G/348/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 31.12.2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż.

Zarządzenie Nr G/349/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 31.12.2003 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Zarządzenie Nr G/350/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 31.12.2003 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Zarządzenie Nr G/351/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 31.12.2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż.

Zarządzenie Nr G/352/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 31.12.2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż.

Zarządzenie Nr G/353/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 31.12.2003 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej na sprzedaż.

Zarządzenie Nr G/354/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 31.12.2003 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej na sprzedaż.

Zarządzenie Nr G/355/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 31.12.2003 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i  wydatków budżetu Miasta i Gminy Ścinawa na miesiąc styczeń 2004 r.

Zarządzenie Nr G/356/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 31.12.2003 r. w sprawie zmiany planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2003.

Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Paweł Flunt

 Rejestr zmian dokumentu
07.07.2009 Edycja dokumentu (Paweł Flunt)