Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD MIASTA I GMINY ŚCINAWA
  Menu przedmiotowe
   Obwieszczenia
Tytuł dokumentu: Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ścinawa oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do zmiany Studium.
Data publikacji: 04.06.2012
Data na dokumencie/utworzenia: 01.01.1970
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ścinawa oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do zmiany Studium. 

Na podstawie art. 11 pkt. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm. ) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) zawiadamiam: 
  • o podjęciu przez Radę Miejską w Ścinawie uchwały Nr XXXIV/143/12 z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ścinawa. 
  • o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do ww. zmiany Studium. Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Ścinawie, ul. Rynek 17, pokój nr 15 w godzinach urzędowania. 
Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do zmiany Studium i prognozy oraz postępowania w ich sprawie w terminie do 27 lipca 2012 roku. Wnioski można składać w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu w Ścinawie albo w formie elektronicznej, na adres: urzad@scinawa.pl. Wniosek składany w formie elektronicznej nie wymaga podpisu elektronicznego. W temacie wniosku należy wpisać „Prognoza – zmiana studium”. Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko lub nazwę, adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku lub uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy wniosek. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Ścinawy.

Załączniki

Załącznik 3 - rys. zmiany studium - miasto 10.12.2012.pdf
  Załącznik 3 - rys. zmiany studium - miasto 10.12.2012.pdf
(1.41 MB)

Załącznik 2 - rys. zmiany studium - gmina 10.12.2012.pdf
  Załącznik 2 - rys. zmiany studium - gmina 10.12.2012.pdf
(2.82 MB)


Osoba wprowadzająca dokument Paweł Flunt

 Rejestr zmian dokumentu
15.02.2013 Edycja dokumentu (Paweł Flunt)